Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Policies & charters

Ethiek & Governance

Governance Charter

In dit document vindt u de bestuursstructuur van Belfius, de interne regels van de Raad van Bestuur, de comités, het Directiecomité en alle belangrijke documenten met betrekking tot onze corporate governance. (enkel in EN)

Anti-omkopingbeleid van Belfius

Belfius streeft ernaar alle toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven en werkt daarvoor interne beleidslijnen uit, zoals een Anti-omkoping beleid.

Anti-fraudebeleid

Fraude is een misdrijf. Het heeft geen plaats, noch in de samenleving in het algemeen, noch in de financiële sector in het bijzonder. Belfius heeft daarom een anti-fraudebeheer ontwikkeld om het fraude-risico te beperken en de belangen van Belfius, die van zijn medewerkers, klanten en andere belanghebbenden te beschermen.

Anti-witwasbeleid

De antiwitwasbeleidsnota creëert het kader waarin Belfius de strijd aangaat tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Ethisch Charter betreffende relaties met leveranciers

Belfius engageert zich tot het implementeren van een beleid dat gericht is op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hanteert daarnaast binnen haar organisatie een eigen integriteitsbeleid.  Een aantal van deze engagementen en verplichtingen die Belfius zichzelf oplegt, legt zij ook op aan haar leveranciers, en zijn terug te vinden in een ethisch charter.

Fiscale beleidsnota

Als lokaal verankerde bank-verzekeraar willen we ook op fiscaal vlak transparant communiceren naar onze stakeholders.

Patriot Act

Verplichte certificering voor elke buitenlandse bank die een correspondentenrekening heeft bij een Amerikaanse bank of een Amerikaanse broker-effectenhandelaar.

Klantenacceptatiebeleid

Het klantenacceptatiebeleid preciseert de klanten waarmee Belfius een sterke en gepersonaliseerde commerciële relatie kan en wil  ontwikkelen via een open en eerlijke aanpak.

---

Business activiteiten

Beleid ten aanzien van de wapensector

De politiek van Belfius op het vlak van de wapensector wordt hier gespecifieerd.

Beleid inzake landbouwgrondstoffen

Belfius wenst geen beleggingen te promoten die speculatie op voedselprijzen inhouden.

Betrokkenheidsbeleid Belfius Insurance

Belfius Insurance wil een verschil maken op het vlak van ESG (Environmental, Social and Governance) en investeren in langetermijnoplossingen die bijdragen aan een meer duurzame maatschappij.

---

Klanten

Privacy Charter

Het gebruik van klantengegevens dient steeds afgewogen worden in het licht van het respect voor de privacy van klanten.

---

Medewerkers

Gedragscode

De gedragscode is een gids voor iedereen die werkt voor en bij Belfius en die streeft naar een eerlijke en ethische werkhouding.

Beleid inzake Whistleblowing

Een specifiek en ultiem intern alarmsysteem dat aan medewerkers de mogelijkheid biedt om in alle vertrouwelijkheid inbreuken te melden.

Anti-discriminatiebeleid

Ongeoorloofde discriminatie tegen mensen om persoonlijke kenmerken zoals hun geslacht, huidskleur, leeftijd, beperking of seksuele geaardheid heeft geen plaats in de bedrijfscultuur van Belfius

 

Scroll