Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Onze duurzaamheidsstrategie

Onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Belgische bank-verzekeraar willen we niet alleen de motor zijn van de Belgische economie, we willen ook een actieve rol spelen in de samenleving. Samen met onze klanten, medewerkers en langetermijnpartners engageren we ons om het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen en om oplossingen naar voor te schuiven die bijdragen tot een meer duurzame samenleving in België.

Deze visie vertaalden we in 10 engagementen die onze ambities naar 2025-2030 concreet vorm geven en waarover we transparant communiceren.

We engageren ons om het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen en om bij te dragen tot

een meer duurzame samenleving in België.

‏‏‎ ‎

10 engagementen naar 2025 - 2030
 1. De transitie naar een duurzame Belgische economie en samenleving stuwen
  Vanuit onze rol als Belgische bank-verzekeraar, willen we een voortrekkersrol spelen om de duurzame transitie mogelijk te maken, voor onze klanten én voor de samenleving. We zullen selectief omgaan met gevoelige sectoren en controversiële activiteiten. ESG-doelstellingen (Environmental, Social, Governance) leiden de beslissingen en dagdagelijkse activiteiten.
 2. CO2-neutraal zijn én blijven
  Als allereerste grootbank krijgt Belfius het CO2 Neutral® label van zijn Belgische partner CO2logic uitgereikt door Vinçotte. Dit label, enkel toegekend na verregaande klimaatinspanningen, garandeert dat Belfius zijn lokale en globale klimaatimpact actief berekent, vermindert en compenseert door wereldwijde klimaatprojecten te financieren. Verder werken we ook met CO2logic aan oplossingen gericht op energie-efficiëntie en CO2-vermindering bij klanten.
 3. Klanten stimuleren om duurzaam te beleggen
  We hebben de ambitie om onze klanten tegen 2025 uitsluitend duurzame fondsen aan te bieden, met  enerzijds fondsen met het Belgische SRI-label, anderzijds fondsen met een dubbele maatschappelijke impact. Zo garanderen we een rechtstreekse bijdrage aan een maatschappelijk doel door een deel van de beheerskosten af te staan.
 4. Actief werken aan een duurzame balans
  Tegen 2025 zal 30% van onze nieuwe langetermijnkredieten aan ondernemingen en 100% van de nieuwe kredieten aan de publieke en sociale sector, toegekend worden aan projecten met een positieve impact op de samenleving.
 5. Onze mobiliteit heruitvinden met een toekomstgerichte visie
  Belfius evolueert naar een aanbod van gedeelde, multimodale en duurzame mobiliteitsoplossingen dankzij een uitgebreid ecosysteem met goed uitgekozen partners. Voor ons wagenpark (zowel wagens van klanten als medewerkers), wil Belfius Auto Lease de CO2-uitstoot tegen 2025 met 25% verminderen door het aantal gereden kilometers drastisch te verlagen en in te zetten op een groenere vloot.
 6. Een absolute prioriteit maken van future-proof infrastructuur
  We willen een sleutelrol spelen in de weg naar een betere en duurzamere infrastructuur in België. Concreet willen we partners samenbrengen in een infrastructuur-ecosysteem en van daaruit oplossingen uitwerken voor de infrastructuuruitdagingen in ons land. Op die manier werken we ook “ontzorgend” voor de overheid.
 7. Privacy en gegevensbescherming van onze klanten primeren altijd
  We verkopen in geen geval persoonlijke gegevens aan derden en doen er alles aan om klanten bewust te maken van het belang van beveiliging en privacy.
  Het gebruik en de uitwisseling van gegevens met onze partners gebeurt in de Belfius Mobile-app in volledige transparantie en met de toestemming van de klant. Bovendien zorgen we voor hoge beveiligings-standaarden en verhogen we de bewustwording van onze klanten bv. voor PSD2, de Europese richtlijn die de betaalmarkt opent voor nieuwe spelers.
 8. Gelijke kansen creëren en ons maatschappelijk engageren, daar gaan we voor
  Belfius heeft een sterke traditie in het ondersteunen van goede doelen zoals Rode Neuzen Dag, Viva for Life en Special Olympics. En via ons aanbod “Filantropie” creëren we kansen voor mensen die er minder hebben gekregen. Met de Belfius Art Collection steunen we opkomende Belgische kunstenaars en delen we onze kunstcollectie met het grote publiek.
 9. Als werkgever het voorbeeld geven
  We willen duurzaam ondernemen ook integreren in ons HR-beleid, door een cultuur van levenslang leren te installeren om de veerkracht van onze medewerkers te verhogen of verder ook via een actief diversiteitsbeleid waarbij we streven naar een aandeel van minstens 44% vrouwen op alle niveaus binnen de organisatie tegen 2025.
 10. Risicobeheer en financiële stabiliteit zijn een conditio sine qua non
  We leggen onszelf krachtige doelstellingen op wat betreft risicobeheersing en financiële stabiliteit om zo waarde voor de samenleving te creëren. Door onvoorziene risico’s te kunnen beheersen, behouden we sterke solvency- en liquiditeitsratio’s. Zo kunnen we verantwoord omgaan met het vertrouwen en de assets die de stakeholders ons toevertrouwen.
SDG: Global Goals als kompas

Wat?

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG of Global Goals), zijn een universele reeks doelstellingen, streefcijfers en indicatoren die wereldwijd de prioriteiten en ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling voor 2030 definiëren. Samen vormen ze de agenda die alle maatschappelijke actoren - regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld - oproept tot dringende actie in de strijd tegen armoede, voor de bescherming van de planeet en voor het creëren van welvaart voor iedereen.

Door als Belfius onze 10 engagementen op te nemen, willen we die SDG’s mee waar maken.

 

 

SDG

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

5 prioritaire domeinen

‏‏‎ ‎We selecteerden vijf prioritaire domeinen waarin we via onze kernactiviteiten als lokaal verankerde bank-verzekeraar de grootste positieve impact kunnen hebben:

Belfius zet zijn financieringscapaciteit maximaal in voor de transitie naar een koolstofarm energiesysteem, financiert energie-efficiëntieprojecten en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie o.a. via specifieke financieringstechnieken en -programma’s, of via leasing.

Ondernemingen uit de sector van de fossiele brandstoffen zal Belfius slechts financieren om hen te helpen bij de transitie naar nieuwe, hernieuwbare energietechnieken en -toepassingen.

Link met engagementen 1, 2, 3 en 4


Zeven jaar geleden verstrekte Belfius ongeveer 10 miljard euro langetermijn-financieringen, verdeeld over alle klantensegmenten. Eind 2019 is dat bedrag verdubbeld tot 20 miljard. Het is een sprekend bewijs van de wil en het groeiend vermogen van Belfius om zijn rol als drijvende kracht voor de Belgische economie te vervullen.

Belfius begeleidt 14.245 nieuwe starters die dankzij een samenwerking met het Europees Investeringsfonds (EIF) een beroep kunnen doen op gunstige kredietvoorwaarden.

Link met engagementen 1, 4 en 9


In 2019 ondersteunde Belfius 26 besturen op technisch, financieel, administratief en juridisch vlak bij hun nieuwe projecten. Belfius Public Real Estate begeleidt projecten voor de realisatie van scholen, sportinfrastructuur, politiecommissariaten, administratieve centra, woonzorgcentra, woongelegenheden voor senioren, opvang voor jongeren, verblijven voor mensen met een beperking en culturele centra.

Belfius blijft via The Studio intensief investeren in digitale innovatie ten dienste van de klant, in lijn met onze leiderspositie in “mobile".

Link met engagementen 4 en 6


Belfius is stevig verankerd in alle segmenten van de Belgische economie en samenleving en laat klantendeposito’s vrijwel volledig terugvloeien naar de Belgische samenleving & economie.

Het spaargeld van de klanten heroriënteren naar leningen voor projecten van lokale particulieren, bedrijven en overheden ten voordele van de gemeenschap, is de kernopdracht van Belfius.

Link met engagementen 1, 8 en 10


Via Belfius Lease schuift Belfius de vendor leasing naar voren, als financieringstechniek om de circulaire economie te bevorderen, volgens de principes van pay-as-a-service en pay-per-use.

Belfius maakt zijn aankopers bewust van de principes van de circulaire economie. Na de realisatie van twee Green Deals Circulair Aankopen in Vlaanderen, ondertekende Belfius in 2019 de Waalse Green Deal.

Belfius is lid van Green IT Belgium om de ecologische voetafdruk van zijn IT-diensten te verkleinen.

Belfius zet de weg naar een papierloze bedrijfscultuur verder. Verder is er een programma om het volume aan afval te verminderen, om het restafval maximaal te recycleren of het om te zetten in biogas.

Link met engagementen 1, 2, 3 en 9

‏‏‎ ‎

Andere belangrijke domeinen

Daarnaast identificeerden we nog 5 andere SDG’s waarin we door te streven naar “operational excellence” betekenisvol willen zijn voor mens, milieu en maatschappij.

Het diversiteitsbeleid van Belfius is erop gericht elke medewerker de mogelijkheid te geven zich te ontplooien en zijn of haar talenten te ontwikkelen, en steunt op drie hoekstenen: het gender, de generaties en het persoonlijkheidstype.

Belfius heeft de ambitie een beter gender-evenwicht tot stand te brengen in alle lagen van de organisatie. Het aandeel vrouwen in een managementfunctie steeg in 2019 naar 32%. Tegen eind 2025 wil Belfius op alle niveaus een aandeel vrouwen hebben van minstens 44%..

Link met engagement 9


Belfius kiest voor betekenisvolle Belgische langetermijnpartnerships met organisaties die zich inzetten voor al wie minder kansen heeft gekregen.

Met een gamma van sociale bank- en kredietproducten wil Belfius iedereen de toegang geven tot een bankrelatie en/of een woonkrediet.

Belfius biedt de klant een specifiek raamwerk om een goed doel op te nemen als structureel bestanddeel van zijn/haar vermogensbeheer en/of successieplanning.

Link met engagement 8


Met een specifieke kredietformule helpt Belfius ondernemingen en overheden hun klimaatambities te vertalen in concrete langetermijndoelstellingen.

Samen met Candriam lanceerde Belfius een thematisch beleggingsfonds dat investeert in ondernemingen die oplossingen bieden voor de grote uitdagingen op het vlak van klimaatverandering. De restuitstoot aan CO2 wordt gecompenseerd via de steun aan projecten van CO2-reductie of -opslag.

Belfius startte een programma om zijn eigen verbruik van energie, grondstoffen en fossiele brandstoffen te verminderen. De resterende uitstoot zal Belfius compenseren door verschillende klimaatprojecten te steunen zodat de Belfius groep vanaf 2020 CO2-neutraal zal zijn, met “CO2-Neutraal”-label en externe certificatie.

Duurzaam pendelen blijft een van Belfius’ sterktes.

Link met engagementen 2, 3, 4 en 5


Belfius verlangt van elke medewerker een verantwoordelijke, integere beroepsattitude in de omgang met klanten, partners en met elkaar, op elk niveau van de organisatie. Vertrekkend vanuit onze waarden en de wetgeving en regels die van toepassing zijn, werden daarom een reeks beleidslijnen geformuleerd.

De privacy en gegevensbescherming van klanten is topprioriteit. Belfius doet er ook alles aan om haar klanten bewust te maken van beveiliging en privacy.

Belfius zal zijn engagement voor een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering onderstrepen en ondertekent in 2020 de meest toonaangevende internationale normen en standaarden inzake duurzame ontwikkeling.

Link met engagementen 1, 7 en 10


Belfius erkent de toegevoegde waarde van samenwerking en partnerships bij het streven naar de realisatie van de SDG.

Belfius gaat gericht partnerships aan om zijn doelstellingen op ecologisch en sociaal vlak te verwezenlijken. Belfius staat open voor samenwerking en krachtenbundeling met andere spelers om samen onze slagkracht te verhogen.

Link met engagementen 1, 4 en 8

‏‏‎ ‎

 

Scroll