Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Met het oog op een duurzame toekomst zet Belfius zich volop in voor het realiseren van zijn 10 engagementen naar 2025-2030. Belfius is zich ten volle bewust van de noodzaak en de vraag van onze klanten om zijn activiteiten te ontwikkelen als duurzame, verantwoordelijke bank-verzekeraar. Belfius zet een stap verder in zijn engagement en onderschrijft de duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties. 

   

UN Global Compact

Belfius Bank & Insurance ondertekende in mei 2020 het UN Global Compact.

Het UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties dat bedrijven ertoe aanzet om vrijwillig universele duurzaamheidsprincipes toe te passen en 10 principes rond mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie te implementeren en hierover voortdurend transparant te communiceren.

We scharen ons achter volgende 10 principes:

   

Mensenrechten

1

We ondersteunen en leven de bescherming van internationale mensenrechten na

2

We zorgen ervoor niet medeplichtig te zijn aan schendingen van mensenrechten

   

Arbeid

3

We bevorderen vrijheid van vereniging en erkennen daadwerkelijk het recht op collectieve onderhandelingen

4

We verbannen elke vorm van dwangarbeid

5

We handhaven de effectieve afschaffing van kinderarbeid

6

We werken discriminatie rond tewerkstelling en beroepsbezigheid weg

   

Milieu

7

We ondersteunen voorzorgsmaatregelen rond milieuproblemen

8

We nemen initiatieven ter bevordering van een grotere milieuverantwoordelijkheid

9

We moedigen ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan

   

Anticorruptie

We bestrijden elke vorm van corruptie, inclusief afpersing en omkoping

10

   

De missie en visie van Belfius rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn volledig in lijn met deze 10 principes van het UN Global Compact. We verbinden ons ertoe om de uitvoering ervan voort te zetten/te versterken en om jaarlijks aan onze stakeholders over de vooruitgang verslag uit te brengen.

   

UNEP FI

Het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) is een samenwerkingsovereenkomst tussen het UNEP en de wereldwijde financiële sector om privéfinanciering ten voordele van duurzame ontwikkeling te mobiliseren. Met de medewerking van banken, verzekeraars en beleggers draagt het programma bij aan de totstandkoming van een financiële sector die ten dienste staat van de bevolking en de planeet. UNEP FI wil financiële instellingen inspireren, informeren en in staat stellen de levenskwaliteit van mensen te verbeteren, zonder die van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.  

Het UNEP FI-kader omvat 6 principes rond verantwoord bankieren, 4 rond duurzaam verzekeren en 6 rond verantwoord beleggen.

   

Principles for Responsible Banking

De Principles for Responsible Banking (PRB) kwamen in september 2019 tot stand en verschaffen de banksector één enkel kader met het oog op een duurzaam en verantwoord banksysteem, waarin duurzaamheid verankerd zit op het vlak van strategie, portefeuille en transacties en in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De PRB dragen daarom bij aan een versnelde realisatie van de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en van het Klimaatakkoord van Parijs.

Hiermee engageert Belfius zich tot deze 6 Principles for Responsible Banking:

 

Principle 1:
Alignment

We stemmen onze eigen bedrijfsstrategie af zodat die in overeenstemming is met de doelstellingen van de Sustainable Development Goals, het Klimaatakkoord van Parijs en met relevante nationale en regionale kaderstructuren.

Principle 2:
Impact & Target Setting

We werken verder aan het vergroten van onze positieve impact en tegelijkertijd aan het beperken van risico’s en negatieve impact op mens en milieu, veroorzaakt door onze eigen activiteiten, producten en diensten. Daartoe bepalen en publiceren we doelstellingen in domeinen waarin onze impact het meest significant zijn.

Principle 3:
Clients & Customers

Op een verantwoorde manier werken we samen met onze klanten en zetten hen aan om duurzame praktijken te hanteren en om economische activiteiten mogelijk te maken die gedeelde welvaart voor huidige en toekomstige generaties creëren.

Principle 4:
Stakeholders

Op proactieve en verantwoorde wijze overleggen we met relevante stakeholders om de doelstellingen van de samenleving te realiseren.

Principle 5:
Governance & Culture

Met een daadkrachtige governance en een cultuur van verantwoord bankieren realiseren we ons engagement rond deze principes.

Principle 6:
Transparancy & Accountability

Periodiek gaan we de individuele en collectieve realisatie van deze principes na en we leggen transparant verantwoording af over de positieve en negatieve impact op de doelstellingen van de samenleving.

Principles for Sustainable Insurance 

De Principles for Sustainable Insurance (PSI) bieden de verzekeringssector een globaal stappenplan rond innovatieve risicobeheersing en het ontwikkelen en uitbreiden van verzekeringsoplossingen, die noodzakelijk zijn om risico's en opportuniteiten rond ESG-aspecten aan te pakken: hernieuwbare energie, zuiver water, voedselveiligheid, duurzame steden en rampbestendige gemeenschappen.

Met de ondertekening van de 4 PSI in juni 2020 streeft Belfius Bank & Verzekeringen ernaar om duurzaamheidscriteria in al zijn activiteiten te integreren. Klimaatverandering, vergrijzing, gezondheidszorg en verdeling van welvaart staan hierin centraal.

 1. Hiermee integreren we in ons beslissingsproces milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten die relevant zijn voor onze verzekeringsactiviteit.
 2. We werken samen met onze klanten en businesspartners om tot een groter besef rond milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten te komen, om risico's te beheren en oplossingen uit te werken.
 3. Samen met regeringen, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders promoten we verstrekkende acties voor de samenleving in verband met milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten.
 4. We nemen onze verantwoordelijkheid en rapporteren op regelmatige tijdstippen transparant over de vooruitgang die we boeken bij het toepassen van de principes.

   

Principles for Responsible Investment 

De Principles for Responsible Investment (PRI) is een lijst met 6 vrijwillige, ambitieuze beleggingsprincipes die een aantal mogelijke maatregelen bevatten om ESG-aspecten in beleggingen op te nemen. De PRI dienen de langetermijnbelangen van de ondertekenaars, de financiële markten en de economieën waarin ze actief zijn en uiteindelijk ook die van het milieu en de samenleving.

In februari 2019 ondertekende Belfius Asset Management, een dochteronderneming van Belfius, deze 6 Principles for Responsible Investment:

 1. We houden rekening met ESG-aspecten bij onze beleggingsanalyses en onze besluitvormingsprocessen.
 2. Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken.
 3. We streven naar gepaste openheid over ESG-aspecten van de entiteiten waarin we beleggen.
 4. We promoten de aanvaarding en de invoering van de principes in de beleggingssector.
 5. We werken samen om de principes nog effectiever in te voeren.
 6. We rapporteren over onze activiteiten en over de vooruitgang die we boeken bij de invoering van de principes.

   

Bij de invoering van deze principes draagt Belfius Asset Management concreet bij aan een duurzamer wereldwijd financieel stelsel.

   

Gender Diversity Charter, Women in Finance

In 2019 ondertekende Belfius het charter rond genderdiversiteit in de financiële sector, als onderdeel van ‘Women in Finance’. Dit charter wil eerlijke en gelijke kansen bieden aan mannen en vrouwen in de Belgische financiële sector en actie ondernemen om een man-vrouwgelijkheid op alle niveaus te verzekeren en een inclusieve cultuur te koesteren.

Met de ondertekening van dit charter zet Belfius zich in om op alle niveaus een man-vrouwevenwicht na te streven. Hiermee verbinden we ons ertoe om doelstellingen voorop te stellen, concrete acties te ondernemen, positieve streefcijfers te bepalen en hier jaarlijks publiekelijk verslag over uit te brengen.

Door dit Gender Diversity Charter te ondertekenen engageert Belfius zich om:

 • doorstroming van vrouwen naar hogere functies in de financiële sector te promoten en daarvoor interne doelstellingen rond genderevenwicht - uitgedrukt in zelfgekozen streefcijfers - vast te leggen, meer bepaald in het uitvoerend niveau en het middenkader
 • instrumenten uit te werken voor het meten van de vooruitgang van deze doelstellingen
 • de jaarlijkse vooruitgang rond deze doelstellingen te publiceren, om zo voor meer transparantie en een grotere verantwoordingsplicht te zorgen
 • diverse opvolgingslijsten aan te leggen met het oog op een degelijke doorstroming van talenten tot het directieniveau
 • een diversiteitsstrategie te publiceren en te promoten, met streefcijfers op alle niveaus van de organisatie
 • rekening te houden met het eigen startpunt, in die zin dat andere bedrijven in de sector zich op een ander niveau kunnen bevinden en een andere strategie hanteren
 • ervoor te zorgen dat het engagement aanwezig is aan de top van de eigen organisatie
 • mogelijke hinderpalen en best practices te identificeren en te delen om de vooruitgang van vrouwen te bevorderen
 • te overwegen een diversiteitsmanager en/of een expert in genderevenwicht aan te stellen, indien de functie nog niet bestaat

Belfius engageert zich om actief deel te nemen aan het ‘Women in Finance initiative’, dat naar een betere gendermix in de financiële sector streeft.

   

Het Belgische SDG Charter voor internationale ontwikkeling

Belfius onderschrijft het Belgisch SDG Charter voor internationale ontwikkeling, een federaal ministerieel initiatief in samenwerking met The Shift, het Belgische verzamelpunt voor duurzame ontwikkeling. Dit charter vormt een onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en houdt verband met de rol van burgers en de privé- en de openbare sector bij internationale ontwikkelingssamenwerking.

   

De Belgische Alliantie voor Klimaatactie

Het Belgisch net voor duurzame ontwikkeling The Shift en WWF België kondigden op 12 oktober de lancering van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) aan. Belfius is de eerste Belgische grootbank die toetreedt tot deze overkoepelende coalitie van ondernemingen en organisaties die hun klimaatambities kracht willen bijzetten om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. 

Door samen met een vijftigtal andere grotere en minder grote bedrijven en organisaties, vandaag de Belgische Alliantie voor Klimaatactie te onderschrijven, stuurt Belfius een sterk signaal naar de Belgische economie en samenleving en onderstreept het zijn vastberadenheid om eendrachtig te ijveren voor een duurzame toekomst waar iedereen wel bij vaart. 

Door onlangs ook een aantal internationale normen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen te ratificeren, bevestigt bevestigt Belfius ook zo zijn wil om een duurzaam bank-verzekeraar met verantwoordelijkheidszin te zijn.

   

Candriam: onze partner en pionier in verantwoord beleggen

Al meer dan 25 jaar werken vermogensbeheerder Candriam en Belfius als partners nauw samen, met een ongeëvenaarde waardepropositie op de Belgische markt. Candriam en Belfius bundelen verantwoord management op internationaal niveau en een unieke beleving van Private Banking en Wealth Management.

Binnen dit kader delen Candriam en Belfius gemeenschappelijke waarden: voortdurende aandacht voor risicocontrole, permanent streven naar innovatie, transparante communicatie en de naleving van de strengste ethische normen.

Belfius en Candriam delen dezelfde visie en ambitie, omdat ze beiden rotsvast geloven in een duurzame ontwikkelingsstrategie die niet alleen voor hun klanten winst oplevert, maar die ook de volledige Belgische samenleving ten goede komt.

Candriam is onze belangrijkste externe vermogensbeheerpartner met een jarenlange expertise op het vlak van duurzaam en verantwoord beleggen.