Belfius graphic element

Belfius Private Portfolio

De visie van de beheerder

Elke maand bestuderen de beheerders de evoluties op de markten. Ze geven u graag toelichting bij de verschillende strategieën die in de compartimenten werden toegepast. Hieronder ontdekt u hun visie op de trends in maart 2024.

Euro Short Term

1. Globale activastrategie

1. Onze activa-allocatie is globaal gebalanceerd. We erkennen het huidige momentum dat de Amerikaanse aandelenmarkt ondersteunt, zijn het minst overtuigd van de Europese markt en zijn neutraal ten opzichte van Japan en de opkomende markten, hoewel beide een ommekeer lijken te hebben gemaakt.

2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:

  • We houden een neutrale allocatie aan omdat het sentiment gespannen lijkt en er volgens onze eigen analyse geen verkoopsignaal is.
  • We zoeken naar specifieke thema's binnen aandelen. Omdat we voor de komende paar maanden een slechts nauw evoluerende markt verwachten wat betreft de brede markt en omdat de consensusverwachtingen voor de technologiesector mogelijk te optimistisch zijn, verlagen we onze visie op de Amerikaanse technologiesector naar een neutraal standpunt. Onze vooruitzichten voor de lange termijn blijven echter sterk positief. We blijven kopers van laat-cyclische sectoren zoals gezondheidszorg. We zoeken naar kansen in fors gedaalde aandelen van small- en mid-caps of binnen het segment van schone energie.

3. In de allocatie vastrentende waarden:

  • We richten ons op hoogwaardige bedrijfsobligaties als bron van een stijging van de rendementen.
  • We kopen ook Europese kernobligaties met als doel te profiteren van de carry in een context van afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.
  • We blijven neutraal voor Amerikaanse staatsobligaties en zoeken naar een nieuw, aantrekkelijker instapmoment nu we verwachten dat de markten hun vooruitzichten voor de Fed verder zullen herzien.

4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede afdekkingen zijn in een risicoarm klimaat.

5. We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

2. Portefeuillestrategie

We hebben een defensieve positie behouden, met een voorkeur voor kortere looptijden en kwaliteit en liquiditeit. Qua sectorverdeling is de portefeuille voor 70%/30% verdeeld tussen financiële instellingen en een gediversifieerde mix van niet-financiële instellingen. We hebben een overwogen positie behouden in eersterangsbanken (ongeveer 65% van het fonds). Binnen de niet-financiële sectoren zijn we voornamelijk overwogen in de auto-industrie, industrials, voedingsmiddelenindustrie en nutsbedrijven. We hebben geen blootstelling aan de sector 3-5 jaar om volatiliteit te vermijden. We hebben kansen gegrepen in zogenaamde achtergestelde bankschulden, met een lage volatiliteit en goede zichtbaarheid gedurende de resterende looptijd. Tot slot zijn we defensief op puur Italiaanse en Spaanse bedrijven.

3. Commentaar over het obligatiegedeelte

De laatste etappe van het gestage pad van een inflatie van 3% naar 2% lijkt in de VS hobbeliger dan in de eurozone. Over het geheel genomen keert de groei-inflatiemix onmiskenbaar terug naar "vertrouwd" terrein.

Een zachte landing/aanhoudende desinflatie in de Verenigde Staten blijft ons meest waarschijnlijke scenario, wat betekent dat de Fed geen haast hoeft te maken met het geven van monetaire steun. We verwachten de eerste monetaire versoepeling niet voor het einde van het eerste halfjaar.

2024 zou meer zichtbaarheid moeten brengen met een kleiner wordende economische groeikloof tussen landen, terwijl de meeste centrale banken weer speelruimte hebben.

In China vertoont de economische activiteit voorzichtige tekenen van stabilisatie, terwijl de prijsontwikkeling deflatoir blijft.

Deze tekst heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in deze tekst vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in deze tekst opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tekst. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van deze tekst mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als deze tekst verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Deze tekst vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.