Uw bescherming in geval van overlijden

U wilt uw naasten beschermen in geval van uw overlijden? Dankzij de overlijdensverzekering bespaart u ze financiële zorgen door een mooi bedrag opzij te zetten. Dat kunnen ze gebruiken om successierechten of recurrente kosten te betalen, of om de studies van uw kinderen verder te bekostigen...

En wellicht wil u uw naasten of vennoten ook niet opzadelen met lopende kredieten.

Met een aanvullende overlijdensdekking in een IPT, een VAPZ, een POZ of een gekoppeld aan een krediet kan u zich indekken tegen die risico’s en tegelijkertijd profiteren van de interessante fiscale voordelen van deze producten.

Bescherm uw gezin

We kunnen u gemoedsrust schenken door de financiële toekomst van uw dierbaren te vrijwaren. Zo kan uw partner de dagelijkse uitgaven blijven betalen zoals de aflossing van uw woning, de crèche, de studies van de kinderen...

Een overlijdensdekking als aanvullende waarborg in uw pensioencontract in de 2de pijler (VAPZ, POZ, IPT)


Wist u dat u (of uw vennootschap) in het kader van uw VAPZ, POZ of IPT niet alleen een pensioen kan opbouwen maar dat u ook kan opteren voor een aanvullende overlijdensuitkering die aangepast is aan uw persoonlijke situatie? In dat geval kiest u (of uw vennootschap in geval van een IPT) het kapitaal dat het beste aansluit bij uw situatie en uw behoeften.

Als u tijdens de duur van het contract overlijdt, ontvangen de in het contract vermelde begunstigden een kapitaal waarmee ze de financiële gevolgen van uw overlijden kunnen opvangen.


 • Het gaat om een pensioenverzekering tak 21 van de 2e pensioenpijler als u opteert voor een VAPZ, en tak 44 (tak 21+23) als u opteert voor de POZ of IPT.
 • Het bedrag van de premies voor deze aanvullende en optionele overlijdensdekking hangt af van het verzekerde overlijdenskapitaal en de reeds opgebouwde reserve, net als de leeftijd van de verzekerde.
 • De premies worden maandelijks afgehouden van de reserve. Zodra die het bedrag van het gewenste overlijdenskapitaal bereikt, hoeft u de premie niet meer te betalen.
 • Bij overlijden storten we het verzekerde overlijdenskapitaal of de opgebouwde reserve – als die hoger ligt dan het verzekerde overlijdenskapitaal – aan de begunstigden opgenomen in het aanvullend pensioencontract.
 • De taks op de pensioenpremie bedraagt 0 % voor het VAPZ en 4,4 % voor de POZ en IPT.


In de praktijk kan dit overlijdenskapitaal ook verpand worden in het kader van een krediet gekoppeld aan de bouw, vernieuwbouw of transformatie van een privaat onroerend goed in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen.

U kan ook een degressieve overlijdenswaarborg ‘op maat’ inbouwen, bijvoorbeeld om uw hypothecair krediet te dekken. De inpandgeving kan enkel volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

Uw belastingvoordeel

 • VAPZ: de pensioenpremies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen.
 • POZ: voor de pensioenpremies geldt een belastingvermindering van 30 % (met inachtneming van de voorwaarden die verband houden met de belastingvermindering, waaronder de 'aangepaste 80 %-regel')
 • IPT: uw vennootschap betaalt de premie. Ze wordt dus beschouwd als bedrijfskosten voor de berekening van de vennootschapsbelasting (met inachtneming van de voorwaarden voor fiscale aftrek).
 • Bij overlijden van de verzekerde wordt het uitgekeerde kapitaal belast als een pensioenkapitaal van de 2de pijler. Volgens het contract waaraan het overlijdenskapitaal is gekoppeld, geldt dus de belasting zoals bepaald voor VAPZ-, POZ- en IPT-contracten. Daar houdt u best rekening mee bij het bepalen van het bedrag van de waarborg die nodig is om te voorzien in de behoeften van uw naasten.

 

Bescherm uw zaak

Wat met de financiële gevolgen van uw overlijden voor uw beroepsactiviteit en de terugbetaling van uw professionele kredieten? Om u een gerust gemoed te bieden, kunnen we u helpen om uw erfgenamen en uw eventuele vennoten te beschermen en dus het voortbestaan van uw bedrijf te vrijwaren.

Belfius Business Credit Protect


Wanneer u een investeringskrediet afsluit, kan u een schuldsaldoverzekering Belfius Business Credit Protect nemen die garandeert dat het verschuldigde saldo (deels) wordt terugbetaald bij overlijden van de verzekerde zelfstandige of bedrijfsleider. Zo stelt u de continuïteit van uw bedrijf veilig en neemt u financiële zorgen weg bij uw naasten en/of vennoten in geval van overlijden.


 • Het gaat om een verzekering overlijden tak 21 met afnemend kapitaal en afgesloten voor een bepaalde duur. Als de verzekerde een natuurlijke persoon is, kan er een aanvullende invaliditeitswaarborg worden afgesloten.
 • U (of uw vennootschap) kan op die manier ervoor zorgen dat een investeringskrediet (deels) terugbetaald wordt in geval van overlijden.
 • Op de datum van afsluiting moet de verzekerde minstens 18 en hoogstens 65 jaar zijn. De maximumleeftijd op de vervaldatum van het contract is 75 jaar.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde.
 • De taks bedraagt 2 % op de gestorte premies als de verzekering is afgesloten door een natuurlijke persoon. In alle andere gevallen bedraagt ze 4,4 %.

 

Bescherm uw vennootschap en uw vennoten

U bent zelfstandig bedrijfsleider van een bedrijf met vennoten? Het overlijden van een van die vennoten kan de poort openzetten voor nieuwe aandeelhouders, bijvoorbeeld de erfgenamen van de overleden vennoot. Is dit in het belang van uw bedrijf? Is het als actieve aandeelhouder niet beter om de aandelen van de overleden vennoot over te kopen? Via een aandeelhoudersovereenkomst kan u bepalen dat bij overlijden de langstlevende vennoten het voorrecht hebben om de aandelen van de overledene in te kopen. Wij kunnen u helpen om die belangrijke investering te financieren.

Belfius Life Protect


De aandeelhouders van een bedrijf kunnen een contract Belfius Life Protect afsluiten om over het kapitaal te beschikken dat ze nodig hebben om de aandelen van een overleden vennoot over te kopen. Hiervoor sluiten de vennoten elk een verzekering af met de ander(en) als verzekerde(n), waarbij ze zelf de begunstigde(n) zijn van het overlijdenskapitaal.


 • Het gaat om een verzekering overlijden tak 21 met constant kapitaal, afgesloten voor een bepaalde duur.
 • Op de datum van afsluiting moet de verzekerde minstens 18 en hoogstens 65 jaar zijn. De maximumleeftijd op de vervaldatum van het contract is 75 jaar.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde.
 • De taks bedraagt 2 % op de premie voor een natuurlijk persoon.

 

Uitsluitingen en beperkingen

Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfdoding in het 1e jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

 

Goed om te weten

Belfius Business Credit Protect


 • Belfius Business Credit Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Het gaat om een overlijdensverzekering tak 21, afgesloten voor een bepaalde duur.
 • Bij overlijden van de verzekerde wordt het kapitaal uitgekeerd aan de aanvaardende begunstigde, Belfius Bank (of een andere bank, als het gedekte krediet van elders komt).
 • Het is belangrijk de volgende documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Belfius Life Protect


 • Belfius Life Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Het gaat om een overlijdensverzekering tak 21, afgesloten voor een bepaalde duur.
 • Het is belangrijk de volgende documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?