Voordelen

 • Fiscaal interessant


  • premies volledig aftrekbaar als sociale bijdragen
  • minder belastingen en/of sociale bijdragen het jaar daarna
  • geen taks op de premies
 • Veiligheid


  • gewaarborgd rendement per storting, met daarbovenop eventueel een winstdeelneming
 • Flexibiliteit


  • keuze van de periodiciteit van de premies (jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks…)
  • herziening van het bedrag op elk moment mogelijk
 • Extra bescherming


  • combinatie met andere fiscaal voordelige producten mogelijk
  • aanvullende waarborgen mogelijk, zoals een overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen of premievrijstelling
 • Uw VAPZ in één oogopslag digitaal


  U vindt de belangrijkste gegevens snel in Belfius Direct Net en uw Belfius-app:

  • Uw gespaarde reserve
  • Uw gestorte en/of geplande premies
  • Uw persoonlijke maximumpremie (1)
 • Stort makkelijk bij via uw Belfius-app


  U kan heel eenvoudig digitaal een bijkomende premie storten. Zeker een aanrader als u nog fiscale ruimte hebt, want u recupereert tot 64% van de gestorte premies via uw personenbelasting en sociale bijdrage. Bovendien is het gewaarborgd rendement gestegen tot 2% (tak 21 voor stortingen na 26 juni 2023).

Voor wie?


Voor zelfstandigen in hoofdberoep, helpende echtgenoten, zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.


Looptijd


Minimaal 5 jaar. Het contract wordt beëindigd wanneer het wettelijk pensioen effectief ingaat. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.


Gegarandeerd rendement


2,00% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de aanvangslooptijd minstens 8 jaar bedraagt.


Premie


 • Zonder solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 8,17% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2024: 3.965,77 euro.
 • Met solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 9,40% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2024: 4.562,82 euro.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw VAPZ storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Belangrijk! Als u een doorlopende opdracht aanmaakt om het fiscaal maximaal toegelaten bedrag te sparen, worden de gestorte bedragen automatisch geïndexeerd.

  Maak nu een doorlopende opdracht aan

Belasting


 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0 %-2% op het brutokapitaal (inclusief de winstdeelneming).
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Kosten


 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.

In detail


 • Vul aan met een overlijdensdekking en 2 aanvullende waarborgen


  • overlijdensdekking: Voorwaarde: 1ste jaarpremie = min. €500
  • gewaarborgd inkomen en vrijstelling van premies: de vrijstelling van de premies en de uitgekeerde rente zijn recht evenredig met het percentage arbeidsongeschiktheid en dit vanaf 25%. Indien de ongeschiktheid groter is dan 67% komt het volledige verzekerde bedrag in aanmerking.

  Meer info


 • Geniet het soldariteitsstelsel (enkel voor het sociaal VAPZ) bij een totale arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden


  • voortzetting van de financiering van het pensioen en van de overlijdensdekking, voor een bedrag gelijk aan het gemiddelde van de pensioenpremies van de laatste 3 kalenderjaren
  • betaling op jaarbasis van een rente die gelijk is aan de som van de "pensioenstortingen" van de voorgaande drie kalenderjaren

 • Betaal minder belastingen


  • Jaarlijks fiscale en sociale voordelen
  • Premies volledig aftrekbaar als sociale bijdragen
  • Geen verzekeringstaks verschuldigd op de premies


  Een voorbeeld (2)

  Bart is kinesitherapeut met een jaarinkomen van 46.000 euro. Hij stort voor zijn sociale VAPZ de maximumpremie, in zijn geval dus 4.324,00 euro. Hieronder ziet u het totale voordeel in euro dat hij hiermee doet.

  Financieel voordeel VAPZ
  Gestorte premie: 1.000 euro
  Belastingvoordeel
  50% (3) (plus 7% gemeentebelastingen)
  535 euro
  Voordeel qua sociale bijdragen
  20,50% (tot 50%)
  102,50 euro
  TOTAAL VOORDEEL (4)
  63,75%
  637,50 euro

  Het betreft slechts een indicatieve simulatie en deze vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.


 • Taksen en bijdragen


  RIZIV-bijdrage: 3,55%

  Solidariteitsbijdrage: tussen 0% en 2% afhankelijk van het bedrag

  Prestatie (EUR) Bij leven Bij overlijden
  ≤ 2.478,94 0 % 0 %
  2.478,95 tot 24.789,35 1 % 1 %
  24.789,36 tot 74.368,05 2 % 1 %
  ≥ 74.368,06 2 % 2 %


  Opmerking: de kapitalen die worden uitgekeerd door dezelfde verzekeraar, worden bij elkaar opgeteld om het percentage van de solidariteitsbijdrage te bepalen.


  Belasting van het kapitaal op basis van het principe van de fictieve rente.
  In de belastingaangifte moet de begunstigde 5% van het belastbare bedrag aangeven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt na de 65ste verjaardag, of tussen 1 % en 5 % van het volledig belastbaar kapitaal gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65ste verjaardag. Als de verzekerde effectief is blijven werken tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop volgens de wetgeving die van toepassing is op de pensioenen een volledige loopbaan werd bereikt (momenteel is dat 45 jaar), is het kapitaal maar ten belope van 80% belastbaar.

  Winstdeelnemingen zijn vrijgesteld van belastingen.


 • Starter? Bereken uw premies goed van meet af aan!


  Gedurende uw eerste 3 jaar van activiteit kan u enkel voorlopige sociale bijdragen betalen op minimumdrempels of op een geschat inkomen (om te vermijden dat u 3 jaar later bij de regularisatie te veel moet bijbetalen). In 2023 bedraagt de maximale premie die u kan storten in het kader van een VAPZ 1.340,63 euro (1.542,46 euro in het kader van een sociaal VAPZ).

 • Noodzakelijke documenten om een VAPZ af te sluiten


  • Het meest recente vervaldagbericht van uw socialezekerheidskas.
  • Uw identiteitskaart.

 

 

 


Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut, of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Als u die premie stort in uw contract Belfius Business Future RIZIV, bouwt u een fiscaal voordelig bijkomend pensioen op.

 

Vul uw pensioen aan met een sociale-VAPZ-formule van het RIZIV
 

 


Belfius Business Manager Flex is een formule voor een extralegaal pensioen, in de vorm van een beleggingsverzekering, die uw onderneming voor u als zelfstandig bedrijfsleider kan afsluiten.

 

Ontdek de Individuele Pensioentoezegging (IPT)
 

 


U bent zelfstandige of bedrijfsleider, of u oefent een vrij beroep uit? U hebt een eenmanszaak of een familiebedrijf opgericht? Uw doel: uw zaak doen groeien en winst maken, om zo een vermogen op te bouwen en privé een comfortabel leven te leiden. Met andere woorden: uw winst omzetten in vermogen.

 

Ontdek hoe u uw vermogen kunt opbouwen in elke fase van uw professionele loopbaan
Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Uw maximumpremie wordt berekend op basis van het referentie-inkomen dat u ons bezorgt.

 2. Dit voorbeeld is slechts indicatief.

 3. In de veronderstelling dat deze persoon een marginaal tarief heeft van 50%.

 4. Let op: het totaal voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en het sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers tot een lager netto-inkomen, wat onrechtstreeks tot een vermindering van het fiscaal voordeel leidt.