Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Belfius Business Future

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voordelen

Fiscaal interessant

 • premies volledig aftrekbaar als sociale bijdragen
 • minder belastingen en/of sociale bijdragen het jaar daarna
 • geen taks op de premies

Veiligheid

 • gewaarborgd rendement per storting, met daarbovenop eventueel een winstdeelneming

Flexibiliteit

 • keuze van de periodiciteit van de premies (jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks…)
 • herziening van het bedrag op elk moment mogelijk

Extra bescherming

 • combinatie met andere fiscaal voordelige producten mogelijk
 • aanvullende waarborgen mogelijk, zoals een overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen of premievrijstelling

Voor wie?

Voor zelfstandigen in hoofdberoep, helpende echtgenoten, zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract wordt beëindigd wanneer het wettelijk pensioen effectief ingaat. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gegarandeerd rendement

1,00% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Zonder solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 8,17% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2022: 3.447,62 euro.
 • Met solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 9,40% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2022: 3.966,67 euro.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw VAPZ storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Belangrijk ! Als u een doorlopende opdracht aanmaakt om het fiscaal maximaal toegelaten bedrag te sparen, worden de gestorte bedragen automatisch geïndexeerd.

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0 %-2% op het brutokapitaal (inclusief de winstdeelneming).
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.

In detail

 • Vul aan met 1 overlijdensdekking en 2 aanvullende waarborgen

  • overlijdensdekking: Voorwaarde: 1ste jaarpremie = min. €500
  • gewaarborgd inkomen en vrijstelling van premies: de vrijstelling van de premies en de uitgekeerde rente zijn recht evenredig met het percentage arbeidsongeschiktheid en dit vanaf 25%. Indien de ongeschiktheid groter is dan 67% komt het volledige verzekerde bedrag in aanmerking.
 • Geniet het soldariteitsstelsel (enkel voor het sociaal VAPZ) bij een totale arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden

  • voortzetting van de financiering van het pensioen en van de overlijdensdekking, voor een bedrag gelijk aan het gemiddelde van de pensioenpremies van de laatste 3 kalenderjaren
  • betaling op jaarbasis van een rente die gelijk is aan de som van de "pensioenstortingen" van de voorgaande drie kalenderjaren
 • Betaal minder belastingen

  Er is geen verzekeringstaks verschuldigd op de premie (voor een aanvullend pensioen opgebouwd via het bedrijf: in principe 4,40% verzekeringstaks). En elk jaar dat u spaart voor uw VAPZ, geniet u fiscale en sociale voordelen! Zo zijn de premies volledig aftrekbaar als sociale bijdragen.


  Een voorbeeld (1)

  Bart is kinesitherapeut met een jaarinkomen van 46.000 euro. Hij stort voor zijn sociale VAPZ de maximumpremie, in zijn geval dus 3.800,01 euro. Hieronder ziet u het totale voordeel in euro dat hij hiermee doet.

  Financieel voordeel VAPZ

  Financieel voordeel VAPZ
  Gestorte premie: 1.000 euro
  Belastingvoordeel
  50% (2) (plus 7% gemeentebelastingen)
  535 euro
  Voordeel qua sociale bijdragen
  20,50% (tot 50%)
  102,50 euro
  TOTAAL VOORDEEL (3)
  63,75%
  637,50 euro

  Het betreft slechts een indicatieve simulatie en deze vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Houd rekening met de taksen en de bijdragen

  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen: maximum 2%.

   Solidariteitsbijdrage :
   < 2.478,95 euro: 0%
   2.478,95 euro tot en met.24.789,34 euro: 1%
   24.789,35 euro: 2%

  • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente.

  De belasting op uw eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de fictieve rente. Van het belastbare bedrag (het brutopensioenkapitaal verminderd met de RIZIV-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 3,5% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelnemingen) gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65e verjaardag. Indien u beroepsmatig actief blijft (en sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep hebt betaald) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, wordt slechts 80% van het kapitaal belast.

 • Starter? Bereken uw premies goed van meet af aan!

  Gedurende uw eerste 3 jaar van activiteit kan u enkel voorlopige sociale bijdragen betalen op minimumdrempels of op een geschat inkomen (om te vermijden dat u 3 jaar later bij de regularisatie te veel moet bijbetalen). In 2022 bedraagt de maximale premie die u kunt storten in het kader van een VAPZ 1.197,59 euro (1.377,89 euro in het kader van een sociaal VAPZ).

 • Noodzakelijke documenten om een VAPZ af te sluiten

  • Het meest recente vervaldagbericht van uw socialezekerheidskas.
  • Uw identiteitskaart.

Bijkomend

Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Dit voorbeeld is slechts indicatief.

 2. In de veronderstelling dat deze persoon een marginaal tarief heeft van 50%.

 3. Let op: het totaal voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en het sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers tot een lager netto-inkomen, wat onrechtstreeks tot een vermindering van het fiscaal voordeel leidt.