Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Belfius Business Future

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voordelen

interessant

 • volledig aftrekbare premies
 • minder belastingen en/of sociale lasten het jaar daarna
 • geen taks op de premies

veiligheid

 • gewaarborgd rendement, met daarbovenop eventueel een winstdeelneming

flexibiliteit

 • keuze van de periodiciteit van de premies
 • herziening van het bedrag mogelijk in de loop van het contract

soepelheid

 • combinaties mogelijk met andere fiscaal voordelige producten
 • overlijdensdekking of aanvullende waarborgen als optie

Voor wie?

Voor zelfstandigen (starters), helpende echtgenoot, helpende zelfstandige.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gegarandeerd rendement

0,50% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Zonder solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 8,17% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2021: 3.302,77 euro.
 • Met solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 9,40% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2021: 3.800,01 euro.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw VAPZ storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Belangrijk ! Als u een doorlopende opdracht aanmaakt om het fiscaal maximaal toegelaten bedrag te sparen, worden de gestorte bedragen automatisch geïndexeerd.

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0 %-2% op het brutokapitaal (inclusief de winstdeelneming).
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

In detail

 • Vul aan met 1 overlijdensdekking en 2 aanvullende waarborgen

  • overlijdensdekking: Voorwaarde: 1ste jaarpremie = min. €500
  • gewaarborgd inkomen en vrijstelling van premies: de vrijstelling van de premies en de uitgekeerde rente zijn recht evenredig met het percentage arbeidsongeschiktheid, vanaf 25% en met een wachttijd van 3 maanden. Indien ongeschiktheid groter dan 67%: 100% vrijstelling
 • Geniet het soldariteitsstelsel (sociaal VAPZ) bij een totale arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden

  • voortzetting van de financiering van het pensioen en van de overlijdensdekking
  • betaling op jaarbasis van een rente die gelijk is aan de som van de "pensioenstortingen" van de voorgaande drie kalenderjaren
 • Betaal minder belastingen

  Er is geen verzekeringstaks verschuldigd op de premie (voor een aanvullend pensioen opgebouwd via het bedrijf: in principe 4,40% verzekeringstaks). En elk jaar dat u spaart voor uw VAPZ, geniet u fiscale en sociale voordelen! Zo zijn de premies volledig aftrekbaar als bedrijfslast.


  Een voorbeeld (1)

  Bart is kinesitherapeut met een jaarinkomen van 46.000 euro. Hij stort voor zijn sociale VAPZ de maximumpremie, in zijn geval dus 3.800,01 euro. Hieronder ziet u het totale voordeel in euro dat hij hiermee doet.

  Financieel voordeel VAPZ

  Financieel voordeel VAPZ
  Gestorte premie: 3.800,01 euro
  Belastingvoordeel
  50% (2) (plus 7% gemeentebelastingen)
  2.033,00 euro
  Voordeel qua sociale bijdragen
  20,50% (tot 50%)
  389,50 euro
  TOTAAL VOORDEEL (3)
  63,75%
  2.422,50 euro

  Het betreft slechts een indicatieve simulatie en deze vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Houd rekening met de taksen en de bijdragen

  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen: maximum 2%.

   Solidariteitsbijdrage :
   < 2.478,95 euro: 0%
   2.478,95 euro tot en met.24.789,34 euro: 1%
   24.789,35 euro: 2%

  • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente.

  De belasting op uw eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de fictieve rente. Van het belastbare bedrag (het brutopensioenkapitaal verminderd met de RIZIV-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 3,5% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelnemingen) gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65e verjaardag. Indien u beroepsmatig actief blijft (en sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep hebt betaald) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, wordt slechts 80% van het kapitaal belast.

 • Starter? Bereken uw premies goed van meet af aan!

  Sluit dan een Belfius Business Future af: gedurende uw eerste 3 jaar van activiteit kunt u enkel voorlopige sociale bijdragen betalen op minimumdrempels of op een geschat inkomen (om te vermijden dat u 3 jaar later bij de regularisatie te veel moet bijbetalen). In 2021 bedraagt de maximale premie die u kunt storten in het kader van een VAPZ 1.147,28 euro (1.320,00 euro in het kader van een sociaal VAPZ).

 • Gebruik uw VAPZ om uw dromen te verwezenlijken

  Uw pensioenkapitaal kan u ook van nut zijn:

  • om een waarborg te bieden voor een eventueel hypothecair krediet
  • voor de wedersamenstelling van een krediet bij de aankoop van een onroerend goed
 • Noodzakelijke documenten om een VAPZ af te sluiten

  • Het meest recente vervaldagbericht van uw socialezekerheidskas.
  • Uw identiteitskaart.

Bijkomend

Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Dit voorbeeld is slechts indicatief.

 2. In de veronderstelling dat deze persoon een marginaal tarief heeft van 50%.

 3. Let op: het totaal voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en het sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers tot een lager netto-inkomen, wat onrechtstreeks tot een vermindering van het fiscaal voordeel leidt.