Individuele Pensioentoezegging - IPT

Belfius Business Manager Flex, het extralegale pensioen voor bedrijfsleiders

Contacteer uw Business Banking-specialist

Bouw een pensioen op maat op met deze flexibele IPT-formule, een beleggingsverzekering die uw bedrijf voor u als zelfstandige bedrijfsleider kan afsluiten.
Ze combineert tak21 (een klassieke levensverzekering met recht op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag en een gewaarborgd minimumrendement) en tak23 (een beleggingsverzekering waarvan de premies in één of meerdere fondsen worden belegd, dus zonder gewaarborgd kapitaal of rendement).

Lees snel meer over dit alternatief voor de lage rente van de klassieke IPT’s!

Uw vennootschap sluit binnenkort haar boekjaar af? Zorg er dan voor dat ze tijdig de maximale IPT-premie stort! Uw Business Banking-specialist berekent graag voor u wat de persoonlijke maximale premie is. Bezorg hem/haar hiervoor de nodig gegevens via dit formulier.

De voordelen van dit extralegaal pensioen!

Combinatie van een gewaarborgd rendement en een potentieel extra rendement

U bent zeker van zowel een gewaarborgd rendement op het tak21-deel als van een potentieel extra rendement, gekoppeld aan de marktschommelingen, op het tak23-deel.

Flexibiliteit

U kiest het percentage voor de verdeling van de premies tussen de tak 21 en de tak 23, én tussen de tak23-fondsen onderling. Terwijl het contract loopt, kunt u gratis de percentages aanpassen voor de nieuwe premies.

Keuze tussen 19 internationale fondsen

Kies voor het tak23-deel uit 19 internationaal gerenommeerde fondsen.

Back Service

U kunt met terugwerkende kracht beleggen, om uw kapitaal te verhogen en ten volle van uw pensioen te genieten.

Financiering van vastgoed

U kan het kapitaal dat u hebt gespaard via uw Individuele Pensioentoezegging ook gebruiken om de aankoop, de bouw of de renovatie van een onroerend goed te financieren: een tweede verblijf, een stuk grond, een zwembad, … (mits u de fiscale voorwaarden vervult). En dit zonder op uw pensionering te wachten!

Voor wie?

 • Bedrijfsleiders en zelfstandigen of vrije beroepers in een vennootschap.
 • De partner die werkt als zelfstandig bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar, of die als zelfstandige een directiefunctie of een activiteit van dagelijkse leiding, of van commerciële, financiële of technische aard in de onderneming uitoefent.
 • Interessant: de verzekering wordt individueel toegekend en kan dus volledig gepersonaliseerd worden.

Duur

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Rendement

 • Tak 21 :
  0,50% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten die nog meer dan 8 jaar lopen. Het kapitaal is gewaarborgd.

 • Tak 23 :
  Een potentieel extra rendement van de onderliggende tak23-fondsen (gekoppeld aan de schommelingen op de financiële markten). Het kapitaal dat in tak23 belegd wordt, kan verloren gaan.

Premie

 • Min./jaar: 500 euro (zonder de eventuele aanvullende waarborgen).
 • Min./storting: 100 euro.
 • Max./jaar: volgens de 80%-regel.
 • Vrije keuze periodiciteit: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Vrije keuze van verdeling van de nettopremie tussen de 2 delen (0 tot 100 %).
 • Tak 23: keuze uit een gamma van 19 fondsen.
 • Mogelijk om in de loop van het contract gratis de verdeelsleutel voor de 2 delen én voor de tak23-fondsen aan te passen (alleen voor toekomstige stortingen).
 • Mogelijk om een verdeelsleutel te kiezen voor de periodieke premies en een andere voor de back-service.

Kosten

 • Instapkosten: max. 6 %
 • Tak 21 :
  • 0,01 % maandelijkse beheerskosten op de gemiddelde reserve;
  • conjuncturele uitstapvergoeding.
 • Tak 23:
  • maximaal 1,35 % beheerskosten per jaar (of 0,02596 %/week)
 • Uitstapkosten: 5 %, behalve tijdens de laatste 4 jaar (4 %, 3 %, 2 %, 1 %), met een minimum van 75 euro (geïndexeerd).

Belasting

 • Onderstaande regels zijn van toepassing volgens de wetgeving die momenteel van kracht is.
 • Inhouding van de Riziv-bijdrage: 3,55 % op het totale kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 % op het brutokapitaal.
 • Verzekeringstaks op de premies:
  • 4,40 % op de pensioenpremies en de overlijdensdekking;
  • 9,25 % op de premie ‘Gewaarborgd inkomen’ (optionele waarborg).
 • Verlaagde eenmalige belasting op de pensioenleeftijd op het gestorte kapitaal.
 • Jaarlijks belastingvoordeel: de premies die uw bedrijf heeft gestort, zijn aftrekbaar als beroepskosten (zolang de 80 %-regel wordt nageleefd).
 • Op het einde van het contract, ontvangt u het pensioenkapitaal in de vorm van een uitgesteld loon. Het wordt dus niet jaarlijks belast via de personenbelasting.

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Wijninckx-heffing : een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% in op bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen vanaf een overschrijding tov het geïndexeerde drempelbedrag van 30000 euro (te indexeren) per jaar. (Dit is een overgangsmaatregel die van toepassing is van 1/1/2013 tot 31/12/2018).
Vanaf 2019 is de bijzondere bijdrage van 3 % verschuldigd zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen uitstijgt boven een drempel die "pensioendoelstelling" wordt genoemd. Dat bedrag beloopt momenteel 78.453,60 euro op jaarbasis.De berekening houdt eveneens rekening met de VAPZ-, RIZIV- en POZ-contracten, en ook met de interne pensioenbeloften. De bijdrage is verschuldigd op de volledige aangroei van de verworven reserve (niet enkel op het bedrag boven het maximum). Om de bijdrage voor 2019 te berekenen, moet men het verschil nemen tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018.De in 2018 betaalde premies (bijdragejaar 2019) vallen onder dit stelsel. Sigedis, de beheerder van de Gegevensbank voor aanvullende pensioenen (DB2P), berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullendpensioenplan of er een bijdrage verschuldigd is. Eventueel ontvangt de onderneming in de loop van de maand september een uitnodiging tot het betalen van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage aan de RSZ (loontrekkenden) of de RSVZ (zelfstandigen) vóór 31 december.

In detail

 • Vul uw IPT aan en geniet aanvullende waarborgen

  U kunt 2 bijkomende waarborgen afsluiten:

  • Vrijstelling van premies bij arbeidsongeschiktheid vanaf een ongeschiktheidsgraad van 25 % (wachttijd van 3 maanden). De premievrijstelling is recht evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 67 % zijn de premies volledig vrijgesteld.
  • Gewaarborgd inkomen: de betaling van een jaarrente vanaf een ongeschiktheidsgraad van 25 % (wachttijd naar keuze). De gestorte rente is recht evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 67 % is de maximale rente verworven.

  Wilt u uw gezin beschermen bij een onverwacht overlijden? Vul uw IPT aan met een overlijdensdekking. Als u deze Security-formule afsluit, moet de eerste gestorte jaarpremie voor uw IPT min. 500 euro bedragen.

 • Geniet van de voordelen van de backservice

  Dankzij de backservice kan het bedrag worden berekend dat u nog kunt storten ter compensatie van de jaren waarin u geen IPT had. U kunt hiermee gemakkelijk winst naar uw privévermogen overhevelen.

  U kunt ook een andere percentage kiezen voor de verdeling van de backservicepremie tussen tak21 en tak23, dan dat voor uw periodieke premies.

 • Kies uit 19 internationale fondsen

  Als u intekent, kiest u één of meerdere fondsen voor het tak23-deel. U kunt die keuze altijd wijzigen terwijl het contract loopt.

  Belfius selecteerde voor u fondsen uit de beste van internationale beheerders: aandelenfondsen, obligatiefondsen enz

  • BI Templeton Asian Smaller Co A EUR
  • BI BlackRock Global Funds European A2
  • BI Robeco US Large Cap Equities D EUR
  • BI Aberdeen Global Japanese Eq F A2 EUR
  • BI Fidelity F Emerging Market Debt A Acc
  • BI Carmignac Patrimoine A EUR acc
  • BI Ethna Aktiv T
  • BI Money Market Euro
  • BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR
  • BI JPMorgan Global Income A (acc) EUR
  • BI Templeton Glob. Total Return A Eur H1
  • BI Ethna-Dynamisch T
  • BI Flossbach v Storch-Multiple Opp II RT
  • BI Invesco Pan European Structured Eq A
  • BI Invesco Global Income Fund
  • BI Capital Group Global allocation Fund H
  • BI R Valor
  • BI Allianz Dynamic MA Strategy 75
  • BI Echiquier Arty
 • Verdien meer met een IPT dan met een loonsverhoging

  Door de belastingvoordelen is een IPT interessanter dan een loonsverhoging. De vennootschap die het contract heeft afgesloten, kan de premies als beroepskosten aftrekken als de 80 %-regel wordt nageleefd. En aangezien de IPT-premies niet als een bezoldiging worden beschouwd, ontsnapt de begunstigde aan de normale belasting tijdens de pensioenopbouw. Het pensioenkapitaal dat met de gestorte IPT-premies wordt opgebouwd, wordt op de pensioenleeftijd aan een lagere, eenmalige belasting onderworpen.

 • Welke documenten hebt u nodig om een IPT af te sluiten?

  • Gegevens over uw loopbaan: het aantal jaren en maanden dat u actief was buiten de onderneming en uw anciënniteit in uw huidige onderneming.
  • Bedrag van uw brutojaarloon
  • Bedrag van de reserves van andere pensioencontracten uit de tweede pijler waarvan u de begunstigde bent als bedrijfsleider: een groepsverzekering, andere individuele pensioentoezeggingen (intern/extern), bedrijfsleidersverzekeringen, VAPZ- en RIZIV-contracten, maar geen pensioensparen of individuele levensverzekeringen.
  • Een attest van uw sociaal statuut (gehuwd, alleenstaand, wettelijk samenwonend)
  • Identiteitskaart

Bijkomend

Tactic Dynamic

Belfius Business Manager Flex is een verzekeringsovereenkomst gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel - RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – Verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.

Het tak23-deel belegt in fondsen van derden via een intern beleggingsfonds. De fondsen waarin wordt belegd, streven een doelrendement na dat bepaald is op een voldoende lange beleggingshorizon. U vindt meer info over de beleggingsaanpak van Belfius op belfius.be/beleggingsaanpak. De waarde van de fondsen vindt u op onze site.

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.