Naar jaarlijkse gewoonte reikte DECAVI de DECAVI Levensverzekeringen Awards uit.

Belfius Insurance viel maar liefst 4 maal in de prijzen: van een Love-editie gesproken!

Een bevestiging van ons harde werk en onze constante innovatiehonger. Het stimuleert ons om nóg meer te doen voor de Love van onze klanten.

Voor het 2e jaar op rij won de Belfius Business Manager Flex/Bonus (IPT) de DECAVI-award* binnen de categorie "Individuele Pensioentoezegging (IPT)".
Lees hieronder waarom de jury deze oplossing zo interessant vond:

"De producten van Individuele Pensioentoezegging bieden de mogelijkheid te kiezen uit een gegarandeerde intrest van 0% of 1,5% voor Tak 21 combineerbaar met een Tak 23. De Belfius Business Manager Bonus (gewaarborgde rentevoet van 0%) heeft voor de klant de laatste jaren een rendement opgebracht die tot de beste van de markt behoort: 2,25% in 2022, 2% in 2021 en in 2020, 2,10% in 2019, 2,20% in 2018 en 2,25% in 2017.

De Belfius Business Manager Flex laat klanten toe investeringen in Tak 21 en 23 te combineren, een interessante oplossing voor zowel de voorzichtige als de dynamische belegger. De verzekeraar investeert op een verantwoorde wijze op basis van zijn eigen duurzame investeringspolitiek en stelt een veelheid aan fondsen voor, als SFDR ("Sustainable Finance Disclosure Regulation") artikel 8 geclassificeerd.

Binnen het gamma van fondsen, biedt Belfius Insurance zogenaamde "Toekomstfondsen" aan. Deze fondsen richten zich op belangrijke maatschappelijke thema's.

Elke IPT oplossing biedt eveneens de mogelijkheid om vervolledigd te worden met een overlijdensdekking of aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling."

 

Wil u als zelfstandig bedrijfsleider vandaag al vooruitzien op de toekomst? Om van het leven te blijven genieten, ook na uw pensioen?
Kies dan voor Belfius Business Manager Flex, de flexibele formule voor een individuele pensioentoezegging (IPT).

Wat maakt deze formule zo bijzonder? Ze combineert:

 • tak 21: een klassieke levensverzekering die u recht geeft op terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op de eindvervaldag, plus een gewaarborgd minimumrendement.
 • tak 23: een beleggingsverzekering waarvan de premies belegd worden in een of meer beleggingsfondsen en waarvan dus noch het kapitaal, noch het rendement gewaarborgd zijn. Dankzij die beleggingsverzekering wordt een aanvullend pensioenkapitaal op maat opgebouwd.

U geniet een kleine, maar niet te versmaden bonus: uw vennootschap kan deze verzekeringen afsluiten voor u als zelfstandig bedrijfsleider.

De voordelen?

 • Een jaarlijks fiscaal voordeel


  De door de vennootschap gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten, als aan de 80%-regel is voldaan.

 • Een gewaarborgd rendement en een aanvullend potentieel rendement


  U geniet zowel de zekerheid van een gewaarborgd rendement op het onderdeel tak 21 als een potentieel hoger rendement dat gekoppeld is aan de marktevolutie in het onderdeel tak 23.

 • De vervaldag van de polis


  Op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt, wordt het pensioenkapitaal aan u persoonlijk uitbetaald en wordt een eenmalige belasting ingehouden.

 • Toekenning van de verzekering


  De IPT is individueel en kan dus volledig worden gepersonaliseerd. Het is dus niet verplicht om dezelfde aanvullende waarborgen of een identiek premiebedrag toe te kennen aan elke bedrijfsleider.

 • Kapitaalbescherming


  De IPT heeft als groot voordeel dat uw kapitaal beschermd is als de vennootschap failliet gaat. Zodra de premie betaald is, verdwijnt ze uit het vermogen van de onderneming en wordt ze toegevoegd aan dat van de bedrijfsleider. Een curator kan het pensioen niet in beslag nemen.

 • De inhaalpremie (of backservice)


  Moest u enkele jaren wachten voor uw vennootschap genoeg middelen had om u een IPT aan te bieden? Dan hebben we goed nieuws voor u: de vennootschap kan die ‘verloren jaren’, onder bepaalde voorwaarden, inhalen door een eenmalige backservicepremie te storten.

 • Een extra dekking


  Men kan de IPT aanvullen met een overlijdensdekking of met aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling.

Voor wie?


 • Voor bedrijfsleiders, zelfstandigen of vrije beroepen in een vennootschap.
 • Ook voor iedereen die werkt als zelfstandig bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of die als zelfstandige een directiefunctie of een activiteit van dagelijkse leiding, commerciële, financiële of technische aard in een onderneming bekleedt .

Welke looptijd?


De polis heeft een minimumlooptijd van 5 jaar.
De polis loopt verplicht af zodra uw wettelijk pensioen ingaat.
De wettelijke pensioenleeftijd ligt op 66 jaar in 2025 en op 67 jaar in 2030.


Gewaarborgd rendement


1,50% voor alle nieuwe stortingen in (nieuwe en bestaande) tak 21-contracten met een initiële looptijd van minstens 3 jaar of resterende looptijd van minstens 3 jaar.


Een potentieel hoger rendement


U geniet een potentieel hoger rendement met tak 23-fondsen. Het gamma waaruit u kan kiezen bestaat uitsluitend uit fondsen die beantwoorden aan strikte criteria op het vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG).

Uw pensioenpremies duurzaam en dynamisch beleggen


Flexibiliteit


U kiest met uw vennootschap het verdelingspercentage van de premies tussen tak 21 en tak 23 en ook de verdeling tussen de fondsen van tak 23.


Kosten


 • Instapkosten: maximaal 6%
 • Beheerskosten: maandelijks 0,01% op de gemiddelde reserve.

Premie


 • Jaarlijks minimumbedrag: 500 euro (zonder de eventuele aanvullende waarborgen).
 • Minimumbedrag per storting: 100 euro.
 • Jaarlijks maximumbedrag: onderworpen aan de 80%-regel.
 • Uw vennootschap kan de IPT-premie jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks betalen.

In detail


 • Beleggen in onroerend goed


  Wil u onroerend goed verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen? U kan een voorschot vragen of de rechten van de verzekeringspolis in pand geven voor het waarborgen van een lening op voorwaarde dat het onroerend goed belastbare inkomsten oplevert. Als het onroerend goed uit uw vermogen verdwijnt (bijv. u verkoopt het), moet u het voorschot terugbetalen.

  Belfius biedt u hiervoor 3 verschillende voorschotformules:

  • een klassiek voorschot met interestbetaling door de verzekerde
  • een voorschot met cumul van interest die op de vervaldag van uw polis van uw reserve wordt afgetrokken
  • een voorschot van 0% met overheveling van de reserves naar een 0%-fonds

  Meer info


 • Aanvullende waarborgen


  Uw vennootschap kan 3 aanvullende waarborgen nemen:

  • Vrijstelling van de premies bij arbeidsongeschiktheid: de premies worden door ons betaald als u arbeidsongeschikt bent (vanaf 25% arbeidsongeschiktheid). De premievrijstelling is recht evenredig met de mate van arbeidsongeschiktheid (een arbeidsongeschiktheid vanaf 67% wordt beschouwd als een volledige arbeidsongeschiktheid (100%), in dat geval is de premievrijstelling volledig).
  • Gewaarborgd inkomen: bij arbeidsongeschiktheid geniet u een jaarlijkse rente. Die gaat in vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. De uitgekeerde rente is recht evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid (67% arbeidsongeschiktheid of meer wordt als een volledige arbeidsongeschiktheid beschouwd en in dat geval wordt de rente volledig uitgekeerd).
  • Overlijdensdekking: uw vennootschap kan uw Belfius Business Future Manager aanvullen met een aanvullende overlijdensdekking om uw gezin te beschermen. Als u die dekking geniet, moet de betaling van de eerste jaarpremie voor uw IPT minstens 500 euro bedragen.

  Meer info


 • De inhaalpremie (of backservice)


  De backservice biedt u de mogelijkheid de voorbije jaren in te halen waarvoor uw vennootschap geen premies gestort heeft in een IPT. De aftrekbaarheid van deze inhaalpremie hangt af van de naleving van de wettelijke voorwaarden, zoals de 80%-regel*.


 • Belastingen


  • Belasting van 4,4% op de premies voor de pensioendekking en de overlijdensdekking, en 9,25% op de premie gewaarborgd inkomen en de premievrijstelling (facultatieve waarborgen)
  • Belasting via de personenbelasting (de verzekeraar past een bedrijfsvoorheffing toe). De belastingvoet hangt af van uw leeftijd op het moment van de uitbetaling en van de werkelijke duur van uw professionele loopbaan. De winstdeelneming is vrijgesteld van belasting.
  • RIZIV-bijdrage van 3,55% op het pensioenkapitaal
  • Solidariteitsbijdrage op het pensioenkapitaal: maximaal 2%

  Bedrag (EUR)

  Bij leven

  Bij overlijden

  ≤ 2.478,94 0% 0%
  2.478,95 à 24.789,35 1% 1%
  24.789,36 à 74.368,05 2% 1%
  ≥ 74.368,06 2% 2%

  • Er is een bijzondere bijdrage van 3% verschuldigd zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de ‘pensioendoelstelling’ overschrijdt. Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P), berekent voor elke zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullend pensioenplan of een dergelijke bijzondere bijdrage verschuldigd is. Zo ja, dan ontvangt de vennootschap een betaaluitnodiging.

  Voorbeeld:

  Bruto-eindkapitaal (100.000 euro)

  -3,55% RIZIV -3.550 euro

  -2% solidariteitsbijdrage

  -2.000 euro

  Bedrag na bijdragen

  94.500 euro

  -16,5% personenbelasting (1)

  -15.593 euro

  -6% gemeentebelasting

  -936 euro

  Bedrag na belastingen en taksen

  77.971 euro


 • De 80%-regel


  De wetgever heeft 3 formules in het leven geroepen, die ‘pensioenpijlers’ worden genoemd, opdat iedereen op zijn pensioenleeftijd een inkomen kan behouden dat min of meer overeenstemt met dat van tijdens zijn actieve loopbaan, dat wil zeggen: de laatste brutovergoeding van het laatste gewerkte jaar. 80% van dat inkomen kan worden gevormd door de 1ste en de 2de pijler, de overige 20% met de derde pijler.

  • De 1ste pijler is het wettelijk pensioen dat betaald wordt door de staat.
  • De 2de pijler of extralegaal pensioen opgebouwd in het kader van een beroepsactiviteit: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging, groepsverzekering, bedrijfsleidersverzekering, pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfondsen), vrij aanvullend pensioen voor werknemers.
  • De 3de pijler: pensioensparen, pensioenverzekering.

  Regel: 1ste pijler + 2de pijler = < 80% van het laatste normale brutojaarsalaris.

 • Documenten nodig om een IPT af te sluiten


  • Uw loopbaangegevens: aantal jaren en maanden dat u buiten uw vennootschap gewerkt hebt en uw anciënniteit in uw huidige vennootschap
  • Het bedrag van uw brutojaarloon, dat maandelijks uitbetaald wordt
  • Het bedrag van de reserves van andere contracten van de 2de pijler waarvan u de begunstigde bent: groepsverzekering, andere individuele pensioentoezeggingen (intern/extern), bedrijfsleidersverzekeringen, VAPZ- en RIZIV-contracten, POZ, etc. Pensioensparen en individuele levensverzekeringen zijn niet nodig. Voor meer info hierover, surf naar MyPension.be en lees hier.
  • Uw identiteitskaart

 

 

 


Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële premie van het RIZIV. Als u die premie stort in uw contract Belfius Business Future RIZIV, bouwt u een fiscaal voordelig bijkomend pensioen op.

 

Vul uw pensioen aan met een sociale-VAPZ-formule van het RIZIV
 

 

 • U kan uw IPT combineren met een VAPZ, met inachtneming van de 80%-regel!
 • U kan uw IPT combineren met andere fiscaal voordelige producten.

 

Ontdek het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Ontdek fiscaal voordelige privépensioenproducten

 

 


U bent zelfstandige of bedrijfsleider, of u oefent een vrij beroep uit? U hebt een eenmanszaak of een familiebedrijf opgericht? Uw doel: uw zaak doen groeien en winst maken, om zo een vermogen op te bouwen en privé een comfortabel leven te leiden. Met andere woorden: uw winst omzetten in vermogen.

 

We helpen u bij de opbouw van uw privé-vermogen
Tactic Dynamic

Belfius Business Manager Flex is een verzekeringsovereenkomst gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel - RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – Verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.

Het tak23-deel belegt in fondsen van derden via een intern beleggingsfonds waarvan u de waarde op onze website kan vinden. U vindt meer info over de beleggingsaanpak van Belfius op belfius.be/beleggingsaanpak.

*Prijs behaald op 24 oktober 2023 in het kader van de Trofeeën voor Levensverzekeringen DECAVI 2023 binnen de categorie Individuele Pensioentoezegging (IPT) en gepubliceerd op de website van DECAVI, alsook in het persbericht. Binnen deze categorie werden 13 deelnemers geanalyseerd.