Successierechten

Als erfgenaam bent u niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Aanvaardt u ze wel, dan moet u successierechten of erfbelasting (Vlaams Gewest) betalen. Successierechten worden bepaald volgens uw graad van verwantschap met de overledene en in principe volgens het gewest waar de overledene het langst zijn fiscale woonplaats had in de loop van de 5 jaar vóór zijn overlijden.

Specifieke tarieven voor elk gewest

De tarieven, vrijstellingen en kortingen betreffende successierechten vallen onder de bevoegdheid van de gewesten en zijn dus verschillend per gewest. In elk gewest zijn de tarieven progressief en hangen ze af van de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam.

Belastingaangifte bij overlijden

Bij overlijden van de echtgenoot of wettelijk samenwonende

Afzonderlijke aangiften

In principe worden de gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen beschouwd als ‘alleenstaand’ in het jaar van overlijden. Er moeten dus 2 afzonderlijke belastingaangiften ingevuld worden:

  • een aangifte op naam van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende
  • een aangifte op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot/wettelijk samenwonende

Nochtans moet de langstlevende echtgenoot/samenwonende in beide aangiftes vermelden of hij kiest voor:

  • een gezamenlijke aanslag, waarbij de 2 aangiften worden samengebracht
  • 2 afzonderlijke aanslagen

Bij overlijden van beide echtgenoten/wettelijk samenwonenden in hetzelfde jaar

De keuze tussen een gezamenlijke of afzonderlijke belasting komt toe aan de erfgenamen van diegene die het laatst is overleden. Ze moeten de gegevens in de aangifte invoeren op naam van de nalatenschap van de beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

Goed om te weten

De successierechten moeten betaald worden binnen de 2 maanden na de uiterste datum voor de indiening van de nalatenschapsaangifte (in principe 4 tot 6 maanden vanaf het overlijden, naargelang het land waar de overledene is gestorven). Zo niet zijn interesten verschuldigd, ook al werd een opschorting van betaling verkregen. In Vlaanderen moet de erfbelasting betaald worden ten laatste 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij een laattijdige betaling zijn nalatigheidsintresten verschuldigd.

Let op: een nalatenschap kan schulden bevatten en ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ aanvaard worden. Dankzij die bepaling kan de erfgenaam met kennis van zaken een beslissing nemen.

Lees meer over de belastingaangifte bij overlijden op de site van de FOD Financiën

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Beleggingsverzekering

Combineer de voordelen van een levensverzekering met die van een beleggingsproduct.

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.