Wie zich wil beschermen tegen inflatie, kan kiezen voor inflatiegelinkte (‘inflation-linked’) obligaties. Waarom? En waarin verschillen ze van klassieke obligaties? We zetten de voor- en nadelen op een rijtje.

Klassiek - Inflatiegelinkt


Klassieke obligaties houden rekening met de inflatievooruitzichten op het ogenblik dat ze worden uitgegeven. Ze hebben een vaste nominale coupon en hun terugbetalingsbedrag ligt doorgaans vast. Bij inflatiegelinkte obligaties liggen coupon en terugbetalingsbedrag niet vast. Ze zijn afhankelijk van de index van de consumptieprijzen van het land dat ze uitgeeft.

Er bestaan 2 soorten geïndexeerde obligaties. Meestal wordt de hoofdsom, het kapitaal, geïndexeerd op basis van een inflatie-index en wordt de coupon berekend volgens een vast rentepercentage. Het is ook mogelijk dat de hoofdsom gelijk blijft en de couponbetalingen worden geïndexeerd.

Een inflatiegelinkte obligatie beschermt de belegger tegen geldontwaarding van zijn spaarcenten. Zoals elke verzekering heeft deze bescherming ook een prijs: de coupon is een stuk lager dan die van klassieke obligaties.


Een voorbeeld


Stel: we beleggen 10.000 euro in een inflatiegelinkte obligatie met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,25%. Na een jaar is de index van consumptieprijzen met 1% gestegen. Dus wordt het kapitaal met 1% verhoogd. Concreet: 10.000 x 1,01 = 10.100 euro. De coupon van het 2e jaar is dan: 10.100 euro x 0,25% of 25,25 euro. 0,25 euro meer dan het jaar voordien. Geen geweldig verschil misschien maar de hogere hoofdsom zal het jaar nadien weer verhoogd worden met de inflatie over dat jaar. De coupon over het 3e jaar zal dan ook omhooggaan. Zolang er inflatie is, groeit het kapitaal, en dus ook de coupon. De meerwaarde wordt op de eindvervaldag met de hoofdsom uitgekeerd. Let wel: zowel op de coupon als op de meerwaarde moet men roerende voorheffing betalen.


Hoe een inflatiegelinkte obligatie waarderen?


Bij de waardering van inflation-linked obligaties tegenover klassieke speelt niet zozeer het actuele inflatieniveau een rol, maar wel de inflatieverwachtingen en de zogeheten break-eveninflatie. De break-eveninflatie is het verschil tussen de rentevoet van de klassieke obligatie en die van de inflatiegelinkte met dezelfde looptijd. In feite geeft dit verschil de inflatieverwachting aan.

Vandaag leveren alle inflatiegelinkte uitgiftes van ontwikkelde landen een negatief rendement op. Het is het niveau van de toekomstige inflatie die het uiteindelijke rendement zal bepalen. We berekenen hieronder de inflatieverwachting voor de VS en voor Duitsland aan de hand van de inflatiegelinkte obligatie met een looptijd van 10 jaar.


Bron: gegevens op 20 oktober 2021 www.refinitiv.com


De berekende break-eveninflatie geeft de inschatting van de markt weer voor de jaarlijkse inflatie de komende 10 jaar. De inflatiegelinkte obligatie kan pas een interessantere belegging zijn dan de klassieke als de gemiddelde inflatie de komende 10 jaar hoger zal zijn dan break-even. Voor de VS dus meer dan 2,55%, voor Duitsland meer dan 1,75%. Wie erin gelooft dat de inflatie in de toekomst hoger zal zijn dan wat de markt vooropstelt, doet er goed aan wat inflation-linked papier op te nemen in zijn portefeuille.


Nadeel: kleine markt en lange looptijden


De markt van inflatiegelinkte obligaties is klein en weinig toegankelijk voor particulieren. Het is vooral een markt voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, waar grote bedragen verhandeld worden.

Inflation-linked obligaties hebben meestal een lange looptijd (15 à 30 jaar). Door die lange looptijden en de huidige lage rentevoeten is het renterisico groot. Bij een plotse rentestijging zal de koers van deze obligaties aanvankelijk sneller dalen dan bij klassieke obligaties. Omdat de langetermijnrente doorgaans stijgt als de inflatie aantrekt, zal dit verlies wel deels gecompenseerd worden door de indexering van het kapitaal, maar ondertussen kunnen de koersbewegingen groot zijn.


Hoe erin beleggen?


Wenst u erin te beleggen, dan kan het interessant zijn om te kiezen voor gespecialiseerde fondsen. Die hebben het voordeel dat ze goed gespreid zijn: zowel qua kredietrating, looptijd, rentegevoeligheid als geografisch.

Op dit ogenblik zijn wij nog geen koper omdat we geloven dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is. We volgen de inflatieverwachtingen uiteraard op de voet. De rente zien we geleidelijk stijgen wat een risico is voor langlopende inflatiegelinkte obligaties.
Wie van mening is dat de inflatie hoger zou kunnen uitvallen dan de huidige verwachtingen van de markt, kan al een positie innemen en zich zo beschermen tegen koopkrachtverlies. Kies daarbij wel voor kortere looptijden.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.