Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist, een vroedvrouw of een zelfstandige verpleegkundige, die is toegetreden tot de nationale RIZIV-akkoorden, ontvangt u elk jaar een financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Die tegemoetkoming kan u als premie storten in het Sociale VAPZ-contract 'Belfius Business Future RIZIV (1) ', een individuele levensverzekering waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt.

Voordelen

 • Voordelig aanvullend sparen


  Voordelig aanvullend sparen: de RIZIV-premies die worden gestort in uw VAPZ garanderen u een mooi kapitaal op uw pensioenleeftijd zonder dat u daarvoor uw eigen kapitaal moet aanspreken.

 • Geen verzekeringstaks op de premies


 • Een complete dienstverlening


  Als u aan de RIZIV-criteria voldoet ontvangt u de RIZIV-tegemoetkoming automatisch. Op het ProGezondheid-portaal kan u uw contract online raadplegen.

 • Combineren


  U kunt dit bijkomend pensioen combineren met de andere fiscale producten zoals het VAPZ dat u zelf financiert, pensioensparen of langtermijnsparen, maar ook met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor bedrijfsleiders.

 • Aanvullende waarborgen


  Het sociale luik binnen de Sociale VAPZ RIZIV voorziet een aantal aanvullende dekkingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo geniet u een Gewaarborgd Inkomen en een waarborg Premievrijstelling die berekend worden op de laatst ontvangen RIZIV-toelagen.

  De reserve die u opbouwt in uw VAPZ RIZIV-polis dient eveneens als overlijdensdekking voor uw nabestaanden. Op basis van de grootte van uw reserve kan u ook overwegen om voor een aanvullende overlijdensdekking te kiezen.

 • Zekerheid


  U geniet een gewaarborgd rendement per storting, met daarbovenop een eventuele winstdeelneming.

Looptijd


Minimaal 5 jaar. De overeenkomst wordt vereffend op het moment dat het wettelijk pensioen ingaat. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.


Gewaarborgd rendement


2,00% voor alle nieuwe stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de aanvangslooptijd minstens 8 jaar bedraagt.


Premie


De premie wordt gestort door het RIZIV.


Kosten


 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.

Meer info


 • Taksen en bijdragen


  RIZIV-bijdrage: 3,55%

  Solidariteitsbijdrage: tussen 0% en 2% afhankelijk van het bedrag

  Prestatie (EUR) Bij leven Bij overlijden
  ≤ 2.478,94 0 % 0 %
  2.478,95 tot 24.789,35 1 % 1 %
  24.789,36 tot 74.368,05 2 % 1 %
  ≥ 74.368,06 2 % 2 %


  Opmerking: de kapitalen die worden uitgekeerd door dezelfde verzekeraar, worden bij elkaar opgeteld om het percentage van de solidariteitsbijdrage te bepalen.


  Belasting van het kapitaal op basis van het principe van de fictieve rente.
  In de belastingaangifte moet de begunstigde 5% van het belastbare bedrag aangeven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt na de 65ste verjaardag, of tussen 1 % en 5 % van het volledig belastbaar kapitaal gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65ste verjaardag. Als de verzekerde effectief is blijven werken tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop volgens de wetgeving die van toepassing is op de pensioenen een volledige loopbaan werd bereikt (momenteel is dat 45 jaar), is het kapitaal maar ten belope van 80% belastbaar.

  Winstdeelnemingen zijn vrijgesteld van belastingen.


 • Wanneer en hoe ontvangt u uw RIZIV-premie?


  Wanneer ontvangt u een RIZIV-premie?

  U kan een RIZIV-premie ontvangen voor elk volledig jaar waarin u geconventioneerd en dus toegetreden bent tot de nationale akkoorden van het RIZIV. Dat wil zeggen dat u zich ertoe verbindt de conventie na te leven (de overeenkomst tussen de medische beroepen en de ziekenfondsen met richtlijnen over onder meer erelonen).

  Treedt u voor het eerst toe tot de conventie omdat u bijvoorbeeld pas uw diploma hebt behaald? Dan wordt de premie door het RIZIV berekend. Als arts of tandarts bent u ambtshalve geconventioneerd, tenzij u dat statuut weigert met een aangetekend schrijven. Als apotheker, kinesitherapeut, logopedist of verpleger dient u het zelf aan te vragen vóór 1 januari. Zodra uw toetreding tot de conventie een feit is, wordt die elk jaar stilzwijgend verlengd.

  Hoeveel krijgt u?

  Het premiebedrag waarop u recht hebt, hangt af van uw beroepsactiviteit en wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Volg uw premie online op

  U kan de automatische aanvraag en toekenning van uw premie online opvolgen via het ProGezondheid-portaal. Bovendien zal het RIZIV u via e-mail op de hoogte houden van de stand van zaken. Zorg er dus zeker voor dat het RIZIV over uw e-mailadres beschikt!


 • Het gespaarde bedrag kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt


  • Onder bepaalde voorwaarden kan een voorschot worden genomen op een deel van het gespaarde bedrag voor de financiering van een investering in vastgoed. Het gespaarde bedrag kan eveneens dienen als waarborg voor een eventueel hypothecair krediet (inpandgeving).

 • Bent u huisarts of arts-specialist in opleiding?


  Bent u huisarts in opleiding (haio) of arts-specialist in opleiding (aso), dan kan ook u de RIZIV-toelage gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioen via Belfius Business Future RIZIV.

  Voor het dienstjaar 2021 hebt u als haio of aso recht op een RIZIV-toelage van 6.351,21 euro.


 • Maximumbedragen van de premies volgens beroep


  Beroepscategorie
  Jaar 2024
  Artsen
  Volledig geconventioneerd en volledige activiteitsdrempel
  5.881,81 EUR*
   
  Volledige geconventionneerd en verlaagde activiteitsdrempel of gedeeltelijk geconventioneerd en volledige activiteitsdrempel
  2.774,59 EUR*
   
  Jaar 2024
  Tandartsen
  3.736,19 EUR*
   
  Jaar 2024
  Apothekers Gemiddelde prestaties per week > 38 uren
  3.582,59 EUR*
   
  Gemiddelde prestaties per week > 28 uren
  2.686,91 EUR*
   
  Gemiddelde prestaties per week > 19 uren
  1.791,30 EUR*
   
  Jaar 2024
  Kinesitherapeuten > 6.500 prestaties of 156.000 M-waarden
  Drempel overschreden
  > 3.000 prestaties of 72.000 M-waarden
  3.629,78 EUR*
   
  > 2.300 prestaties OF 55.200 M-waarden
  2.713,15 EUR*
   
  > 1.500 prestaties OF 36.000 M-waarden
  2.053,20 EUR*
   
  Jaar 2024
  Logopedisten > 4.000 prestaties of 70.000 R-waarden
  Drempel overschreden
  > 2.000 prestaties of 35.000 R-waarden
  3.115,26 EUR*
   
  > 900 prestaties OF 15.750 R-waarden
  1.510,44 EUR*
   
  Jaar 2024
  Verpleegkundigen Tussen 33.000 en 150.000 euro aan terugbetaalde prestaties
  629,34 EUR*
   
  Jaar 2024
  Vroedvrouw > 150 prestaties of 2.250 V-waarden
  629,34 EUR*


  * Deze bedragen werden nog niet bevestigd door een Koninklijk Besluit.

 

 

 


Vul uw pensioen aan met een klassieke VAPZ-formule, met uw eigen middelen. Belfius Business Future is een individuele levensverzekering waarmee u als zelfstandige een bijkomend pensioenkapitaal kan opbouwen.

 

Ontdek Belfius Business Future
 

 

 • U kan uw sociale Riziv-VAPZ combineren met een IPT als u bedrijfsleider bent, met inachtneming van de 80 %-regel.
 • U kan uw sociale Riziv-VAPZ ook combineren met andere fiscaal voordelige producten

Ontdek de Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Ontdek de fiscaal voordelige privépensioenproducten

 

 


U bent zelfstandige of bedrijfsleider, of u oefent een vrij beroep uit? U hebt een eenmanszaak of een familiebedrijf opgericht? Uw doel: uw zaak doen groeien en winst maken, om zo een vermogen op te bouwen en privé een comfortabel leven te leiden. Met andere woorden: uw winst omzetten in vermogen.

 

We helpen u bij de opbouw van uw privé-vermogen
Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.