Kerncijfers voor 2018

Een aantal spaar- en beleggingsproducten kunnen een aardig fiscaal voordeel opleveren. Of het nu gaat om pensioensparen, sociale bijdragen of uw persoonlijke spaarrekening, hieronder vindt u een korte toelichting bij de verschillende voordelen die u in 2018 kunt genieten (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018).

Voor bedrijven

Sociale bijdragen

Zelfstandigen zijn verplicht om zelf sociale bijdragen te betalen over hun belastbare netto beroepsinkomsten. Sinds 01/01/2015 zijn de definitieve sociale bijdragen berekend op basis van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf. De voorlopige bijdragen worden berekend op basis van het geherwaardeerde netto beroepsinkomen van drie jaar terug.

De voorlopige bijdragen worden voor het bijdragejaar 2019 berekend door het netto beroepsinkomen van het jaar 2016 te vermenigvuldigen met de herwaarderingscoëfficiënt 1,0633665.

De sociale bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Opmerking: om de sociale bijdragen van zelfstandigen te berekenen, wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen (gewone zelfstandigen, beginnende zelfstandigen en meewerkende partners) die hun activiteit in hoofdberoep uitoefenen, en degenen die dat in bijberoep doen.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen hun wettelijk pensioen aanvullen via een specifiek pensioenspaarsysteem: het "vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen". Er bestaan 2 soorten:

 • Het gewone VAPZ: deze overeenkomst dient enkel om een pensioenkapitaal aan te leggen.
 • Het sociale VAPZ: sinds 01/01/2004 kunnen zelfstandigen kiezen om een sociaal VAPZ af te sluiten. Hiermee kunnen zij niet enkel een aanvullend pensioen opbouwen, maar zich ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Als de zelfstandige alle wettelijk verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald, is de VAPZ-bijdrage aftrekbaar als beroepskosten. Het sociale verzekeringsfonds moet een fiscaal attest afleveren waarin de betaling van de sociale bijdragen wordt bevestigd. Met dit attest kan de zelfstandige zijn VAPZ-bijdragen aftrekken als beroepskosten.
Die premies zijn aftrekbaar tijdens het jaar waarin ze worden gestort. De premies verlagen het bedrag van het beroepsinkomen (in principe) drie jaar later, wat het bedrag van de te betalen sociale bijdragen dan weer vermindert.
Bovendien worden de aftrekbare VAPZ-bijdragen aangegeven met dezelfde code als de sociale bijdragen.

Berekening


Indien het gaat over ...

Dan mogen de jaarlijkse premies niet meer bedragen dan …

Een gewone VAPZ

8,17 % van het geherwaardeerde referentie-inkomen

Een sociale VAPZ

9,40 % van het geherwaardeerde referentie-inkomen

De VAPZ-premies voor 2019 zijn berekend op basis van het geherwaardeerde beroepsinkomen van 2016.
De minimale VAPZ-premies bedragen 100 euro.

De maximumbijdrage voor het gewone of sociale VAPZ wordt berekend op basis van het tussenplafond van de sociale bijdragen.
Het tussenplafond van de sociale bijdragen stemt overeen met het maximuminkomen van de schijf tot 20,5% (59.795,61 euro), die wordt gebruikt om de sociale bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep te berekenen.

Gewoon VAPZ 2019:

 • Tussenplafond sociale bijdragen: 59.795,61 euro
 • Formule: (Tussenplafond * 2/3 * 8,17%)
  = 59.795,61 * 2/3* 8,17%
  = 3.256,87 euro

Sociaal VAPZ 2019:

 • Tussenplafond sociale bijdragen: 59.795,61 euro
 • Formule: (Tussenplafond * 2/3 * 9,40%)
  = 59.795,61 x 2/3 x 9,40%
  = 3.747,19 euro

Individuele pensioentoezegging met externe verzekering (extern verzekerde IPT)

De Individuele Pensioentoezegging met externe verzekering is een extralegaal pensioenvoordeel van een onderneming voor haar zelfstandige bedrijfsleider. Dankzij het fiscale gunstregime biedt een IPT een hogere financiële opbrengst dan een loonsverhoging. En voor de onderneming biedt een IPT aanzienlijke fiscale voordelen.

U kunt uw VAPZ aanvullen met een IPT.

Bijkomende garanties zijn mogelijk: premievrijstelling en gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

De premies worden door uw vennootschap betaald en zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten, zolang de 80 % -regel wordt nageleefd. U optimaliseert de winst van uw onderneming en betaalt minder vennootschapsbelasting (33,99 %).

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

De niet-gereglementeerde spaarrekeningen , die vaak worden gebruikt om de liquide middelen van een beroepsactiviteit te beheren, zijn niet vrijgesteld van roerende voorheffing. Ze zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.

Voor personen

Pensioensparen en individuele levensverzekering (langetermijnsparen)

Fiscaal geniet u in principe een voordeel van 30% op uw stortingen. Als u in 2023 in het kader van het pensioensparen het maximumbedrag van 990 euro stort, kan dat een belastingvermindering tot 297 euro opleveren. Vanaf inkomstenjaar 2018 kunt u ook kiezen voor een pensioenspaarsysteem van 1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25%. Als u in het kader van het langetermijnsparen 2.350 euro stort (maximumbedrag dat wordt bepaald op basis van uw netto belastbare beroepsinkomen), kan dat tot 705 euro belastingvoordeel opleveren.

Let op: zolang u een woonkrediet afbetaalt in het kader van de aftrek voor een enige, eigen woning, en zolang die korf volledig gevuld is, kunt u geen aanspraak maken op de belastingvermindering voor langetermijnsparen.

Pensioensparen Bedrag in EUR
Maximumbedrag dat kan worden gestort 980/1260 EUR


Langetermijnsparen Bedrag in EUR
Maximumbedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de belastingvermindering 2.350 EUR (**)


Interest vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op de gereglementeerde spaarrekeningen

Een welbepaald deel van de interest die u via uw gereglementeerde spaarrekening verkrijgt, valt niet onder de roerende voorheffing van 15%.

Interest vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op de gereglementeerde spaarrekeningen

Een welbepaald deel van de interest die u via uw gereglementeerde spaarrekening verkrijgt, valt niet onder de roerende voorheffing van 15%.

Interest vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op de gereglementeerde spaarrekeningen Bedrag in EUR
Vrijgesteld bedrag 1.880 EUR

(**) Dit bedrag wordt bepaald op basis van uw netto belastbare beroepsinkomen.

Goed om te weten

Bij het thema "belastingen" op de site voor particulieren vindt u meer informatie over de fiscaliteit van uw woning, uw inkomsten enz.

Meer informatie