Langetermijnsparen via een tak 21-beleggingsverzekering

Belfius Life Plan

Denk ruimer dan pensioensparen. Hebt u bv. plannen om een huis te bouwen of te kopen, dan kan langetermijnsparen interessant zijn – al dan niet gecombineerd met pensioensparen. Want u kan het gespaarde bedrag omzetten naar een schuldsaldoverzekering (= een waarborg dat uw woonkrediet volledig of gedeeltelijk zal worden terugbetaald bij overlijden van 1 van de kredietnemers gedurende de looptijd van het krediet). Op die manier is het dus een vorm van woonsparen.

Belfius Life Plan is een levensverzekering waarbij u een belastingvermindering kan genieten in het kader van langetermijnsparen.

Lees de financiële informatiefiche alvorens te beleggen.

Kenmerken

Kapitaalbescherming

U krijgt uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (na aftrek van de kosten en taksen).

Vast rendement

De rentevoet bij elke storting is geldig gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1) . Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze spaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de 2e graad. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Een gewaarborgd rendement

  De gegarandeerde rentevoet (2,00% sinds 02/05/2023) is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie geldig voor de volledige looptijd van het contract. Uw rendement wordt eventueel jaarlijks verhoogd met een winstdeelname afhankelijk van de resultaten van Belfius Verzekeringen. Deze winstdeelname is niet gegarandeerd.

 • Flexibiliteit qua stortingen

  Kies zelf wanneer en hoeveel u stort, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en beperkt tot het fiscale maximum van €2.350 (2) op jaarbasis. U kunt sparen door een jaarlijkse premie te storten of door regelmatige kleine stortingen. Dit kan al vanaf €25 bij een doorlopende betalingsopdracht, €100 bij vrije storting en een eerste storting van minimum €500 bij een overlijdensdekking Formule Security. De maximale premie die in aanmerking komt voor belastingvermindering hangt af van uw beroepsinkomen.

  Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.

 • Contract met einddatum

  Het contract kan ten vroegste op uw 65e verjaardag eindigen en heeft een minimumlooptijd van 10 jaar. Vroegtijdig opvragen is mogelijk maar kan fiscaal zeer nadelig zijn (33,31% belasting bij uitstap vóór uw 60e).

  Tot vóór uw 65e verjaardag kunt u een contract openen en zo tijdens uw pensioen belastingvermindering genieten op voorwaarde dat u nog belastingen betaalt.

 • Fiscaliteit

  U krijgt op uw jaarlijkse stortingen in het kader van langetermijnsparen een belastingvermindering tot in principe 30%. Als u in 2023 een belastingvermindering (op het basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen) krijgt op de maximumpremie van €2.350, dan bedraagt uw voordeel €705 (+ de gemeentelijke opcentiemen). Ook uw kapitaalaflossingen en interesten van hypothecaire leningen, uw premies van uw schuldsaldoverzekering en uw premies van andere levensverzekeringen onder fiscale aftrek langetermijnsparen komen in aanmerking voor de belastingvermindering onder langetermijnsparen.

  De anticipatieve heffing, van 10%, wordt van het opgebouwde kapitaal afgehouden op uw 60e of 10 jaar na de start van het contract indien u dit bent aangegaan na uw 55e of 10 jaar na de verhoging van de premies als u uw premies verhoogd hebt na uw 55e. Deze heffing heeft een bevrijdend karakter waardoor uw kapitaal op einddatum vrijgesteld is van elke andere belasting.

 • Bescherming van uw erfgenamen

  Bij de ondertekening duidt u de perso(o)n(en) aan die u wilt bevoordelen bij overlijden. Het kapitaal dat aan de begunstigde(n) gestort wordt, is de som van het initiële kapitaal en van alle gekapitaliseerde interesten tot op de dag van overlijden. Als u een belastingvoordeel wilt genieten door de gestorte premies, moet u uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant in de 2e graad als begunstigde aanduiden.

  Zorg voor een extra veiligheid via een aanvullende overlijdensdekking. U hebt de keuze uit:

  • Formule Security: u bepaalt een vast bedrag dat wordt uitgekeerd aan de begunstigden bij overlijden (min. €2.500 en max. €100.000)
  • Formule Plus 10: de uitkering aan de begunstigden bij overlijden is gelijk aan 110% van de waarde van het contract met een maximum van €100.000
 • Kosten

  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremies
  • Instapkosten: 3%
  • Afkoopvergoeding: 5% op de afkoopwaarde, 0% gedurende de laatste 5 jaar van het contract
  • Beheerskosten: elke maand 0,01% op de verworven reserve
Protected
 
 1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.
 2. Maximum van 2.350 euro