Langetermijnsparen via een tak 21-beleggingsverzekering

Belfius Life Plan

Denk ruimer dan pensioensparen. Hebt u bv. plannen om een huis te bouwen of te kopen, dan kan langetermijnsparen interessant zijn – al dan niet gecombineerd met pensioensparen. Want u kan het gespaarde bedrag omzetten naar een schuldsaldoverzekering (= een waarborg dat uw woonkrediet volledig of gedeeltelijk zal worden terugbetaald bij overlijden van 1 van de kredietnemers gedurende de looptijd van het krediet). Op die manier is het dus een vorm van woonsparen.

Belfius Life Plan is een levensverzekering waarbij u een belastingvermindering kan genieten in het kader van langetermijnsparen.

Lees de financiële informatiefiche alvorens te beleggen.

Kenmerken

Kapitaalbescherming

U krijgt uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (na aftrek van de kosten en taksen).

Vast rendement

De rentevoet bij elke storting is geldig gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1). Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende opdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze spaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de 2e graad. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Protected
 
  1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.