Vak VII: inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Vak VII. A.1. Niet verplicht aan te geven inkomsten (code 1160-/2160 tot 1163/2163, code 1435/2435 en 1436/2436) en dividendvrijstelling (code 1437-2437)

1) De nieuwe dividendvrijstelling van maximum 640 euro is opgenomen in vak VII onder de codes 1437 en 2437.

Merkwaardig is dat u nu niet het netto ontvangen dividend moet aangeven, maar wel degelijk de som moet maken van alle roerende voorheffing die u betaalde op uw dividenden. Dit in tegenstelling tot wat voor andere roerende inkomsten aangegeven moet worden.

Het maximum in te vullen bedrag bedraagt dus 640 euro x 30% = 192 euro.

In de praktijk zullen ook veel belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, deze moeten wijzigen (bv. via Tax-On-Web), indien ze ook gebruik willen maken van deze dividendvrijstelling.

De documenten en bankafschriften die deze dividenden en hun respectievelijke roerende voorheffing bevestigen, moet u ter beschikking houden van de fiscus.

2) Roerende voorheffing

De roerende voorheffing die ingehouden wordt op inkomsten uit effecten is een bevrijdende voorheffing. Dat betekent dat de begunstigde niet verplicht is om de ontvangen roerende inkomsten aan te geven in de belastingaangifte.

Roerende inkomsten worden in principe afzonderlijk belast tegen een tarief van 5, 10, 15, 17, 20 of 30%.

Het is alleen interessant om de bevrijdende roerende inkomsten aan te geven wanneer de samenvoeging ervan met uw andere inkomsten voor u voordeliger zou uitvallen Als u namelijk geen of zeer weinig andere inkomsten hebt, kan u de roerende voorheffing terugbetaald krijgen.


Voorbeeld


Een meerderjarige student geniet uitsluitend roerende inkomsten uit een belegging (tarief voor roerende voorheffing is 30%). Hij beslist een belastingaangifte in te dienen om de roerende voorheffing te recupereren. Zijn roerende netto-inkomsten bedragen 1.120 euro (1.600 euro bruto). Hij betaalde dus 480 euro roerende voorheffing.

Als hij een aangifte indient, wordt deze student als alleenstaande beschouwd. Hij krijgt dus een belastingvermindering van 1.932,50 euro (belastingvrije som voor een ongehuwde = 7.730 euro*25%) op zijn inkomsten.

De belasting die wordt berekend op zijn (uitsluitend roerende) inkomsten, bedraagt 480 euro (1.600 euro - 1.120 euro). Aangezien de toegestane vermindering 1.932,50 euro bedraagt, zal de belastingadministratie de betaalde roerende voorheffing van 480 euro terugbetalen.


Opmerkingen

  • Let erop dat u voor een meerderjarig kind ten laste het bedrag van de maximaal toegestane bestaansmiddelen om ten laste te blijven, niet overschrijdt.
  • De fiscus berekent niet automatisch de oplossing die voor u het meest gunstig is.
  • In de praktijk wordt de roerende voorheffing slechts optimaal terugbetaald als de som van uw roerende en uw andere inkomsten (onder meer uw beroepsinkomsten) lager is dan de belastingvrije som van 7.730 euro, die eventueel vermeerderd is met de belastingvrije sommen voor kinderen en/of andere personen ten laste.
  • U moet een bewijs van betaling van roerende voorheffing (bv. rekeningafschriften) ter beschikking houden van de fiscus.

Vak VII. A.2. Verplicht aan te geven inkomsten

Ontvangen inkomsten waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, moeten aangegeven worden. Het gaat over:

a) inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito's: hierbij is de eerste schijf van 960 euro inkomsten vrijgesteld. U vult dus de codes 1151/2151 in:

  • als het totale bedrag aan interesten dat u op alle gereglementeerde spaarrekeningen hebt ontvangen (met inbegrip van de interesten die uw kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen hebben, maar waarvan u het wettelijk genot hebt) meer bedraagt dan 960 euro voor het jaar 2018, en
  • als er op het surplus geen roerende voorheffing ingehouden werd, hoeft u slechts het gedeelte van de interesten aan te geven dat de grens van 960 euro overschrijdt en waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

b) andere inkomsten zonder roerende voorheffing (codes 1444/2444, 1159/2159, 1443/2443, 1445/2445, 1446/2446, 1448/2448). In tegenstelling tot vorig jaar mogen dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (behalve coöperatieve participatievennootschappen) en dividenden en interesten van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk hier niet meer opgenomen worden. Zij vallen vanaf nu onder de gewone dividendvrijstelling van 640 euro (crf. Vak VII A.1.code 1437-2437)

Vak VII.B. Netto-inkomen van verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen

Als u een gemeubileerd onroerend goed verhuurt, moeten de huurinkomsten opgesplitst worden in 2 delen:

  • de inkomsten door de verhuur van het onroerend goed
  • de inkomsten door de verhuur van de meubels die in het goed aanwezig zijn. Dat laatste inkomensdeel wordt geraamd op 40% van het huurbedrag, verminderd met 50% kosten. Geef dit aan in code 1156/2156

Vak VII.C. Inkomsten begrepen in lijf- of tijdelijke renten (code 1158/2158)

Het gaat hier om renten gevestigd onder bezwarende titel. Dat betekent dat er een tegenprestatie is betaald: de betaling van een kapitaal of de overdracht van een eigendom of van een zakelijk recht op een roerend of onroerend goed. U ontving een fiche waarop het aan te geven bedrag aan roerend inkomen vermeld wordt.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

  • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
  • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.