Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Alle financiële instellingen in België zijn verplicht om bepaalde gegevens van hun klanten, samen met hun rekeningen en contracten, door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt. Daarnaast moeten belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting hun buitenlandse rekeningen zelf melden aan het CAP.

Wat is het Centraal Aanspreekpunt?

Het CAP of Centraal Aanspreekpunt is een centrale databank, ondergebracht bij de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP werd opgericht om de identificatie te vergemakkelijken van financiële instellingen waar de belastingplichtige rekeningen aanhoudt of waarmee hij contracten heeft afgesloten en zo de taak van de belastingadministratie te vergemakkelijken.

Communicatie door de financiële instellingen

Belgische financiële instellingen melden aan het CAP de identificatiegegevens van hun klanten, samen met de nummers van hun bankrekeningen en het bestaan van bepaalde contracten. De meldingsplicht slaat zowel op natuurlijke personen als op rechtspersonen, ongeacht of het Belgische of buitenlandse klanten zijn.

De communicatie gebeurt jaarlijks, uiterlijk tegen 31 maart, en heeft betrekking op de gegevens van het vorige kalenderjaar. Het CAP bewaart deze data gedurende 8 jaar.

Nieuwe wetgeving wijzigt vanaf 2020 de huidige regels. Ook onder andere volmachthouders op rekeningen moeten dan aan het CAP meegedeeld worden net als het bestaan van contracten voor de huur van kluizen. De rapportering zal ook niet langer jaarlijks maar wel op doorlopende basis, moeten gebeuren, namelijk binnen de 5 werkdagen.

Communicatie door de Belgische belastingplichtigen

Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting en houder zijn van een rekening bij een buitenlandse financiële instelling moeten het bestaan van die rekening vermelden op hun belastingaangifte, samen met het land waar deze rekening werd geopend. Ze moeten ook aangeven of het nummer van deze rekening werd meegedeeld aan het CAP. De belastingplichtige is immers verplicht om deze informatie, inclusief de naam van buitenlandse financiële instelling, zelf spontaan te melden aan het CAP.

Raadpleging van het CAP

Iedere belastingplichtige kan inzage krijgen in de gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd. Als de door de bank gemelde gegevens onjuist zijn heeft hij het recht om een rechtzetting of verwijdering te vragen aan zijn financiële instelling.

De belastingadministraties belast met de vestiging en invordering van belastingen kunnen het CAP enkel raadplegen in bepaalde gevallen en mits naleving van strikte procedures.