Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Alle financiële instellingen in België zijn verplicht om bepaalde gegevens van hun klanten, samen met hun rekeningen en contracten, door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt. Daarnaast moeten belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting, zelf hun buitenlandse rekeningen melden aan het CAP.

Wat is het Centraal Aanspreekpunt?

Het CAP is een centrale databank, ondergebracht bij de Nationale Bank van België (NBB) (Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel). Ze werd initieel opgericht om de taak van de belastingadministratie te vergemakkelijken bij de identificatie van financiële instellingen waar de belastingplichtige rekeningen aanhoudt of waarmee hij contracten afsloot.

Communicatie door de financiële instellingen

De Belgische financiële instellingen melden de identificatiegegevens van hun klanten aan het CAP, samen met de nummers van hun bankrekeningen en het bestaan van bepaalde contracten, zoals hypothecaire kredieten, leningsovereenkomsten op afbetaling of overeenkomsten voor beleggings- en/of nevendiensten. De meldingsplicht slaat zowel op natuurlijke als op rechtspersonen, ongeacht of het Belgische of buitenlandse klanten zijn.

Sinds 2020 worden ook de data van toekenning en van intrekking van volmachten op rekening gemeld, net als de identificatiegegevens van de volmachthouders op rekeningen en natuurlijke personen die verrichtingen uitvoeren tegen contanten voor rekening van derden. Ook de overeenkomsten voor de verhuur van kluizen en bepaalde verrichtingen tegen contanten maken sindsdien deel uit van de melding. Deze rapportering gebeurt op doorlopende basis, namelijk binnen de 5 werkdagen nadat het te melden feit plaatsvond.

Sinds 2022 is er opnieuw een uitbreiding van rapportering en wordt volgende informatie ook gemeld:

  • de saldi van bank- en betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten, vastgelegd op 31/12/2020, 30/06/2021 en 31/12/2021;
  • de geglobaliseerde bedragen van levensverzekeringen, vastgelegd op 31/12/2020.

Vervolgens zullen deze gegevens tweemaal per jaar overgemaakt worden aan het CAP: uiterlijk op 31/07 voor de toestand op 30/06 en uiterlijk op 31/01 voor de toestand op 31/12. Voor levensverzekeringscontracten geldt als uiterste datum evenwel 31/03 (voor de toestand op 31/12).

Het CAP bewaart de meegedeelde gegevens 10 jaar lang vanaf het einde van het jaar waarin de mededeling gebeurde.

Communicatie door de Belgische belastingplichtigen

Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting en die houder zijn van een rekening bij een buitenlandse financiële instelling, moeten het bestaan van die rekening vermelden op hun belastingaangifte, samen met het land waar ze de rekening openden. Ze moeten ook aangeven of het rekeningnummer werd meegedeeld aan het CAP. De belastingplichtigen zijn immers verplicht om deze informatie, inclusief de naam van de buitenlandse financiële instelling, zelf spontaan te melden aan het CAP.

Raadpleging van het CAP

Elke betrokkene kan bij de Nationale Bank van België inzage krijgen in de gegevens die het CAP op zijn naam registreerde. Als de door de bank gemelde gegevens onjuist zijn, heeft hij het recht om een rechtzetting of verwijdering te vragen aan zijn financiële instelling of, in 2e instantie, aan de Nationale Bank van België.

Het CAP kan enkel in bepaalde gevallen geraadpleegd worden, zoals voor een fiscaal onderzoek, voor de opsporing van strafbare inbreuken, voor de bestrijding van het witwassen van geld, en voor de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, altijd op voorwaarde dat strikte procedures worden nageleefd. Instanties die toegang hebben zijn dus onder meer de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie, notarissen (in het kader van erfopvolgingen) en de Cel voor Financiële informatieverwerking.

Het CAP bewaart de lijst van aanvragen 5 jaar.

Meer informatie over het CAP kan u vinden in artikel 5.6 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen.