Offer

En als uw beleggingen nu eens de samenleving vooruithielpen?

Beleg bewust en met vertrouwen


We kunnen er niet omheen: de consumptie van de mens heeft een steeds grotere impact op het milieu. Toch heeft iedereen de mogelijkheid om op zijn manier het tij helpen keren. Zo kan u nu ondernemingen steunen die innovatieve oplossingen zoeken voor de problemen van onze samenleving, gewoon via uw beleggingen. Voor een betere toekomst voor uzelf… en de volgende generaties.


De cijfers spreken voor zich: tussen 2013 en 2017 is het bedrag van duurzame beleggingen verdrievoudigd.


U hebt dus vast al over duurzaam beleggen gehoord. Misschien vindt u dat de term soms te makkelijk wordt gebruikt, of niet altijd duidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt. Om daar een antwoord op te bieden werd een makkelijk herkenbare kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten in het leven geroepen: het label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten. Het doel van deze kwaliteitsnorm is om het niveau van de maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten op te trekken.

Een kwaliteitsgarantie dankzij een onafhankelijk label


Dit onafhankelijke label garandeert dat de beleggingen zich aan strikte normen houden. Om aan de norm te voldoen moeten de financiële producten een strategie volgen die duurzaamheid nastreeft op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur. Bovendien moet hun info helder, begrijpelijk en eenvoudig te vergelijken zijn.


De producten proberen zo tegemoet te komen aan uw persoonlijke overtuigingen. Door zin en betekenis te geven, bovenop een hoger potentieel rendement voor uw beleggingen – een rendement dat overigens vergelijkbaar is met dat van klassieke beleggingen. Producten met dit label tonen een maatschappelijk verantwoord en duurzaam engagement en een positief effect op onze samenleving en het milieu.


Ondernemingen uit de energiesector en hun klimaatimpact krijgen speciale aandacht. Alleen beleggingen in hernieuwbare energie – of toch energie die minder schadelijk is voor het milieu – kunnen het Febelfin-label krijgen. Bedrijven die nog te nauw verbonden zijn aan fossiele brandstoffen worden dan weer bij voorbaat uitgesloten. De eisen qua klimaatimpact worden ook regelmatig verscherpt.


Controversiële sectoren (tabak, wapens, kernenergie...) komen ten slotte evenmin in aanmerking. Het label vereist dus een transparant beleid.

De vijf principes van de kwaliteitsnorm

Een duidelijke strategie gericht op duurzaamheid

Zeer schadelijke bedrijven of activiteiten worden uitgesloten

Een transparant beleid over maatschappelijk betwistbare praktijken (bv. kernenergie, belastingontwijking, de doodstraf)

Duidelijke, begrijpelijke en vergelijkbare informatie

De naleving van kwaliteitsnorm wordt op onafhankelijke wijze gecontroleerd

In detail

Wil u meer weten over dit label?


  • Het label is begin 2020 gecreëerd.
  • Het label wordt verleend voor een periode van 1 jaar. Producten die dit label dragen moeten dus jaarlijks herzien worden.

Meer informatie op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm


Wil u onze gelabelde fondsen ontdekken?


Een reeks door Belfius Bank verdeelde fondsen ontving dit label al in februari 2020.
U kunt ze vinden op de website www.towardssustainability.be/nl


Dit label werd niet goedgekeurd door de FSMA en voldoet daarom niet noodzakelijk aan de eisen van eventuele toekomstige Europese regelgeving.

Het verkrijgen van dit label bij het compartiment betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering