De Toekomstfondsen

De wereld staat voor heel wat nieuwe uitdagingen.

Door te beleggen in de Toekomstfondsen, belegt u in bedrijven die actief zijn in een bepaalde subsector, namelijk oncologie, levenskwaliteit en -verwachting of klimaat, of die bijzondere aandacht besteden aan gendergelijkheid. Een fonds (ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd) is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties…). Hoewel fondsen verschillende voordelen hebben, brengen ze risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

 

Oncologie


Fonds dat belegt in internationale aandelen van ondernemingen die actief zijn in de oncologie. Belfius Equities Cure is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.

Klimaat


Fonds dat belegt in internationale aandelen van ondernemingen die de toekomstige leiders van acties tegen de klimaatverandering willen worden. Belfius Equities Climate is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.1

Gendergelijkheid


Fonds dat belegt in internationale aandelen van ondernemingen die goede resultaten behalen op het vlak van gendergelijkheid en/of die het 'empowerment' (de opname in verantwoordelijke posities) van vrouwen bevorderen. Belfius Equities Wo=Men is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.2

Levenskwaliteit en -verwachting

Internationaal aandelenfonds van bedrijven die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit en -verwachting. Belfius Equities Be=Long is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V.3


Lees eerst even het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KIID), de prospectus en de productfiche voor u beslist te beleggen.

 


 ESG-criteria (Milieu - Sociaal - Governance)


1De ondernemingen worden geselecteerd op basis van het ESG-beleid van de Investment Manager. De ondernemingen worden enkel geselecteerd als hun activiteiten draaien rond de grote uitdagingen qua duurzame ontwikkeling: milieu (o.a. klimaatverandering), sociale rechten (bv. verbod op kinderarbeid), deugdelijk bestuur (bv. loontransparantie bij de bedrijfsleiders, strijd tegen corruptie).
De Investment Manager analyseert de emittenten in elke sector vanuit twee invalshoeken:
1) hun activiteiten: spelen ze in op de grote uitdagingen op lange termijn op het vlak van duurzame ontwikkeling?
2) hun stakeholders: hoe gaan de ondernemingen om met de problemen van de belangrijkste stakeholders in hun sector?
De doorgevoerde selectie – via een ‘peer assessment’ – sluit de slechtst scorende ondernemingen uit.
Verder sluit de strategie de ondernemingen uit die:
1) de principes van het United Nations Development Programma (UNDP) inzake mensenrechten arbeidsvoorwaarden, milieu en de strijd tegen corruptie ernstig en herhaaldelijk hebben geschonden,
2) zich inlaten met omstreden activiteiten, zoals tabak, wapens, steenkool en andere fossiele brandstoffen...,
3) banden hebben met dictatoriale landen.
Meer informatie over het selectieproces vindt u in de prospectus.


2Het fonds richt zich op ondernemingen die goede resultaten behalen op het vlak van gendergelijkheid en/of die het 'empowerment' (de opname in verantwoordelijke posities) van vrouwen bevorderen. Zo helpt het fonds om duurzame ontwikkelingsdoelstelling 5 van de Verenigde Naties waar te maken: gendergelijkheid. De beheerder selecteert nauwgezet een beperkt aantal aandelen van alle kapitalisatiegroottes op basis van een combinatie van een kwantitatieve en discretionaire benadering en ESG-criteria (ecologisch, sociaal en governance). Zo worden de ondernemingen geselecteerd op basis van de ESG-benadering van de Investment Manager, die de emittenten in elke sector analyseert vanuit twee invalshoeken:
1) een analyse van de bedrijfsactiviteiten, waarin wordt beoordeeld of die activiteiten een antwoord bieden op de grote uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling op lange termijn, en
2) een analyse van de stakeholders, waarin wordt beoordeeld hoe bedrijven omgaan met de problemen van de voornaamste stakeholders voor hun sector.
De selectie die zo tot stand komt -via peer assessment- sluit de bedrijven met de slechtste score uit. De strategie sluit bovendien bedrijven uit die:
1) een van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van de mens, het arbeidsrecht, het milieurecht en de strijd tegen corruptie, herhaaldelijk en in aanzienlijke mate hebben geschonden, of
2) een aanzienlijke blootstelling hebben aan omstreden activiteiten (zoals tabak, wapens, thermische kool en sommige andere fossiele brandstoffen, enz.
3) blootstelling hebben aan landen waarvan het regime als bijzonder autoritair wordt beschouwd.
Dit analyse- en selectieproces gaat gepaard met een actieve betrokkenheid als aandeelhouder (bv. dialoog met de ondernemingen, stem op de algemene vergaderingen...).
Meer informatie over het selectieproces vindt u in de prospectus.


3Het fonds richt zich wat dat betreft op bedrijven die een betere levenskwaliteit bevorderen via drie grote krachtlijnen: gezondheidszorg, sociale interactie en ontspanning, en zelfredzaamheid. Zo helpt het fonds om duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3 van de Verenigde Naties waar te maken: goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden. Het team van beheerders van Candriam maakt een zorgvuldig afgewogen selectie van een beperkt aantal aandelen uitgegeven door ondernemingen van uiteenlopende marktkapitalisatie. Het beleggingsuniversum wordt gefilterd met behulp van twee vormen van uitsluiting aan de hand van ESG-criteria (Ecologisch, Sociaal en Governance) op basis van normen en op basis van de blootstelling aan omstreden activiteiten. De strategie sluit bovendien bedrijven uit die:
1) een van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van de mens, het arbeidsrecht, het milieurecht en de strijd tegen corruptie, herhaaldelijk en in aanzienlijke mate hebben geschonden, of
2) een aanzienlijke blootstelling hebben aan omstreden activiteiten (zoals tabak, wapens, thermische kool en sommige andere fossiele brandstoffen, enz.
3) blootstelling hebben aan landen waarvan het regime als bijzonder autoritair wordt beschouwd.
Het fonds maakt een thematische selectie volgens voormelde krachtlijnen en een fundamentele analyse van de financiële kwaliteit en ESG-kwaliteit van de bedrijven, en houdt bij de waardering van bedrijven dus zowel rekening met financiële elementen als met ESG-factoren.
Meer informatie over het selectieproces vindt u in de prospectus.