De Verenigde Naties laten er geen twijfel over bestaan: gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht. Bovendien heeft de emancipatie van de vrouw sociaaleconomische gevolgen en komt het de productiviteit en groei ten goede. Toch hebben vrouwen niet altijd toegang tot degelijk werk, moeten ze vaak tevreden zijn met een lager loon voor hetzelfde werk en krijgen ze te maken met ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Een situatie die voor verbetering vatbaar is, ook in België.


Het ligt voor de hand waarom we moeten evolueren naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Elk talent – van welk geslacht dan ook – verdient dezelfde kansen om zich te ontwikkelen, en dat op alle niveaus van de samenleving.


Verschil tussen mannen en vrouwen becijferd


In Frankrijk zetten verschillende media de symbolische datum van 6 november, 11u25 in de kijker. Vanaf dat moment werken vrouwen in Frankrijk ‘gratis’, aldus ‘Les Glorieuses’, de feministische beweging die strijdt tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw. Volgens Eurostat bedroeg de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Frankrijk 15,4%. Omgerekend in werkdagen betekent dat dat vrouwen iets minder dan 39 dagen – of bijna 2 maanden – gratis werken, stelt de feministische beweging1. In België is de loonkloof kleiner: ‘slechts’ 8%. Volgens deze logica werken vrouwen gratis vanaf 3 december2.


Evenwichtiger is ook rendabeler


Uit studies blijkt dat ondernemingen waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen beter wordt gerespecteerd, op lange termijn betere prestaties neerzetten. Ook onze partner, vermogensbeheerder Candriam, kon dit vaststellen.


Worden ondernemingen met evenveel vrouwen als mannen aan het hoofd beter beheerd? En is dat te zien in hun financiële resultaten en in hun aandelenkoers?


Ondernemingen met minstens één vrouw in de raad van bestuur presteren gemiddeld 26% beter dan die met een exclusief mannelijke raad van bestuur.


Candriam heeft vastgesteld dat wat we intuïtief aanvoelen, ook waar is. Ondernemingen die gendergelijkheid hoog in het vaandel voeren, kennen hun klanten beter en hun personeel is gelukkiger. Bovendien kunnen ze makkelijker de beste talenten aantrekken. En inderdaad, studies van de voorbije jaren tonen aan dat die ondernemingen eveneens betere resultaten neerzetten op financieel vlak.


Ook andere studies komen tot hetzelfde besluit, zoals die van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Ook zij konden vaststellen dat ondernemingen waar de gelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt gerespecteerd, rendabeler zijn dan de andere3.

De studie toont aan dat tussen 2013 en 2022 ondernemingen met evenveel mannelijke als vrouwelijke medewerkers het jaarlijks 2% beter deden in vergelijking met hun concurrenten in dezelfde sectoren. Blackrock nam 1.250 ondernemingen onder de loep die gegevens konden verstrekken over gendergelijkheid. De onderzoekers konden vaststellen dat ondernemingen met een evenwichtig aantal mannen en vrouwen, jaarlijks gemiddeld een return on assets van 7,7% behalen. Ondernemingen met meer mannen noteren een rentabiliteit van 5,6%. Als de vrouwen in de meerderheid zijn, doen de ondernemingen het eveneens minder goed en stranden ze op 6,1%. Bovendien presteren ondernemingen waar vrouwen sleutelfuncties bekleden beter. Vooral in de Verenigde Staten toont de studie aan dat ondernemingen met langer moederschapsverlof ook rendabeler zijn, dankzij de grotere tevredenheid van de jonge mama’s die bij hun terugkeer beter presteren. Besluit Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 1 van de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties4, heeft nog een lange weg te gaan. De voorbije jaren heeft de actualiteit ons daar maar al te vaak op gewezen. Ook u kan daartoe bijdragen via uw beleggingen.

1lesglorieuses.fr

2igvm-iefh.belgium.be
3blackrock.com
4sdgs.un.org

Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.