Duurzaamheid staat tegenwoordig op ieders agenda. De wetgever wil absoluut vermijden dat duurzaamheid enkel een marketingsausje is. Daarom moeten de transparantie en de kwaliteit van de informatie over de ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance) o.a. voor beleggingsfondsen verbeteren. De Europese Commissie werkte hiervoor onder andere de SFDR-verordening uit.

Wat is SFDR?


De afkorting SFDR staat voor ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’1. De Europese Commissie publiceerde het Europees actieplan voor duurzame financiering al in 2018. Het doel hiervan was om duurzaamheid binnen de financiële wereld te promoten. De SFDR-regels willen de transparantie rond duurzaamheid verbeteren via meer gestandaardiseerde informatie en rapportering om zo beleggers beter te beschermen. Hierdoor moet greenwashing of zich groener en duurzamer voorstellen dan in werkelijkheid veel moeilijker worden.


Toepassingsgebied van SFDR?


De SFDR-regels gelden voor financiële instellingen (banken, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen) die in de EU actief zijn. Die regels zijn van toepassing op financiële producten zoals:

 • ICB’s (zowel ICBE’s als AICB’s)2
 • Discretionair portefeuillebeheer
 • Beleggingsproducten op basis van verzekeringen (o.a. tak 21 en tak 23)
 • Pensioenfondsen OFP2

Wat zijn de belangrijkste SFDR-verplichtingen?


Op grond van de SFDR-regels moeten financiële instellingen bepaalde ESG-informatie3 openbaar maken op entiteitsniveau (bijvoorbeeld Belfius Bank) en productniveau.


1. Op entiteitsniveau
De voorbije jaren voerde de Belfius-groep geleidelijk bestuursorganen in die een beter beheer van de duurzaamheidsrisico’s mogelijk maken. Belfius ondertekende in 2020 verschillende richtinggevende principes op het vlak van duurzaamheid zoals het Global Pact van de Verenigde Naties en de principes van de Verenigde Naties voor verantwoord bankieren.

Onze ambities vertalen zich in 10 engagementen zoals koolstofneutraliteit voor zijn interne werking, de creatie van themafondsen rond maatschappelijke uitdagingen (waarvan een deel van de beheerskosten wordt doorgestort aan een maatschappelijk goed doel) en de ontwikkeling van een aanbod met uitsluitend duurzame fondsen.
Daarnaast werkt Belfius aan de invoering van een beleid van sectorale beperkingen voor activiteitensectoren die als niet-duurzaam en controversieel worden beschouwd. In het volgende artikel leest u er alles over. Benieuwd naar ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s? Neem gerust een kijkje op ‘Duurzaam en verantwoord beleggen’!

2. Op productniveau
Ook op productniveau gelden transparantievereisten. Vóór de aankoop plaatsvindt, moet Belfius aangeven hoe er rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s bij beleggingsbeslissingen. Als er een duurzaam product wordt aangeboden, dan gelden aanvullende eisen qua informatieverplichting. U vindt deze informatie terug in de prospectus, het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) of in de productfiche.

De SFDR-verordening bepaalt verschillende productcategorieën in functie van hun duurzaamheidsniveau:

 • fondsen met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen (artikel 9)
  Voor artikel 9 moeten de duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd worden en moet er bepaald worden tot welke milieu of sociale doelstelling de duurzame beleggingen beogen bij te dragen. Deze duurzame beleggingen vormen het grootste deel van het fonds. Het gaat om fondsen die een positieve impact op lange termijn nastreven. Enkele voorbeelden van duurzame beleggingsdoelstellingen:
  • bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van specifieke streefcijfers en de integratie van klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en effecten
  • x% minder broeikasgasemissies dan de referentie-index van het fonds
  • de garantie dat minstens x% in groene obligaties wordt belegd (dat zijn obligaties die zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde of milieuprojecten te ondersteunen)
 • fondsen met aantoonbare milieu- of sociale kenmerken als onderdeel van het beleggingsproces in de ruime zin van het woord (artikel 8)
  Artikel 8 omvat fondsen die, naast andere kenmerken, ook ESG-kenmerken promoten. Duurzaamheid is niet de doelstelling van het beleggingsproduct. Er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met onderstaande ESG-factoren bij de analyse, de selectie en de spreiding van de beleggingen:
  • de beoordeling van de relaties van ondernemingen met hun klanten, leveranciers of werknemers
  • de blootstelling aan of de impact van ondernemingen op de grote duurzaamheidsthema’s zoals klimaatverandering, beheer van hulpbronnen, afvalbeheer, welzijn, gezondheid en levenskwaliteit, demografische evolutie...
 • fondsen die niet de eigenschap 'duurzaam’ dragen (artikel 6)
  Artikel 6 omvat fondsen die niet specifiek rekening houden met duurzaamheidscriteria. Het gaat om fondsen die geen duurzame beleggingsdoelstellingen hebben en die geen milieu- en/of maatschappelijke kenmerken promoten. Ze kunnen desondanks rekening houden met ESG-risico’s.

Belfius wil de motor zijn van een duurzamere economie. Daarom willen we onze klanten ertoe aanzetten duurzaam te beleggen en zullen we in 2022 duurzaamheidscriteria opnemen in ons beleggingsadvies.


1 Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
2 ICBE: Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten – AICBE: Alternatieve Instelling voor Collectieve Beleggingen – OFP: organisme voor de financiering van pensioenen (2e pensioenpijler)
3 ESG: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance)


Wil u hier meer info over?


Aarzel zeker niet uw adviseur te contacteren!

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.