Offer

Verklaring over de "belangrijkste ongunstige effecten" op de duurzaamheidsfactoren

1. Inleiding


Duurzaamheid moet in de toekomst het leidende beginsel voor Europa worden. Om dit te bereiken heeft Europa voor 2030 ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling uitgewerkt. Het kan die niet alleen halen. Daarom wendt het zich nu tot spelers uit de financiële sector, zoals banken en verzekeraars. Door deze spelers ertoe aan te moedigen duurzaamheid te integreren in de wijze waarop zij hun beleggingsproducten ontwerpen, adviseren en beheren, hoopt Europa de overgang naar duurzaamheid te versnellen. Dit impliceert een beter inzicht in duurzaamheidsrisico's. In de toekomst zal het voor de deelnemers aan de financiële markten immers steeds belangrijker worden om deze risico's te kunnen onderkennen, beheren en bewaken. Daartoe verplicht Europa de financiële instellingen en verzekeraars via de SFDR-verordening ("Sustainable Finance Disclosure Regulation") om de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen en -advies op de duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen en te meten aan de hand van door Europa vastgestelde indicatoren. Onder "belangrijke ongunstige effecten" (ook wel "Principle Adverse Impacts" of "PAI" genoemd) verstaat men de voornaamste effecten van beleggingsbeslissingen en -advies die resulteren in negatieve effecten op de vastgestelde duurzaamheidsfactoren. Het is de wens van de Europese wetgever dat deze effecten worden geïdentificeerd, gemeten en regelmatig worden gecontroleerd en dat er maatregelen worden genomen om hun effect te beperken.


Dit document vormt een verklaring over de mogelijke impact van de beleggingsbeslissingen van Belfius Bank op de door Europa bepaalde duurzaamheidsfactoren.


Deze PAI’s zullen worden geanalyseerd in het licht van de zes krachtige duurzaamheidsengagementen die Belfius sinds 2019 is aangegaan in het kader van zijn duurzaamheidsstrategie 2025-2030, alsook de TAP ("Transition Acceleration Policy") en de "ESG"-governancemaatregelen die werden ingevoerd om deze doelstellingen te bereiken. Dit komt ook tot uiting in de partnerschappen met externe bevoorrechte vermogensbeheerders, zoals Candriam, BlackRock en JP Morgan AM.


Deze PAI-verklaring, die aan wijzigingen onderhevig is, is van kracht sinds 30 juni 2021 en wordt jaarlijks herzien. Bij de implementatie van deze verklaring wordt een gefaseerde aanpak gevolgd, aangezien Belfius Bank indicatoren en gegevens zal opnemen naarmate deze beschikbaar worden.


Het eerste kwantitatieve verslag over elk van de PAI’s van alle beleggingsproducten van Belfius wordt in 2023 (vóór 30 juni) opgesteld voor het jaar 2022 en opgenomen in deel 2 van deze tabel.

2. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren (de "PAI’s")


Europa heeft een aantal duurzaamheidsfactoren gedefinieerd die mogelijk negatief worden beïnvloed door de beleggingsbeslissingen van de actoren in de financiële sector. Sommige van deze duurzaamheidsfactoren houden verband met milieuaspecten zoals broeikasgassen, water of biodiversiteit, terwijl andere betrekking hebben op sociale aspecten zoals gendergelijkheid of de naleving van bepaalde internationale ecologische- en sociale normen (United Nations Global Compact).


De belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen van Belfius Bank op deze duurzaamheidsfactoren worden in deze tabel beschreven. Elk van deze duurzaamheidsfactoren zal mogelijk beïnvloed worden door het beleggingsbeleid van de Bank. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Belfius Bank heeft echter het voortouw genomen door al in een vroeg stadium duurzaamheid centraal te stellen in zijn strategie, met onder meer als doel zijn milieu-impact te verminderen alsook de transitie naar een duurzame economie te versnellen door het invoeren in 2019 van een duurzaamheidsstrategie "2025-2030" en door middel van de TAP (‘Transition Acceleration Policy’). Met de 6 concrete engagementen die het voor de periode 2025-2030 is aangegaan, bevestigt Belfius Bank zijn duurzaamheidsstrategie en zijn maatschappelijke betrokkenheid, die erin bestaat de drijvende kracht achter de Belgische economie en een speler in de groene transitie te zijn.


Meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Belfius is te vinden op zijn website.


Deze tabel geeft een overzicht van de PAI’s die door Belfius Bank werden geïdentificeerd, gecontroleerd en geëvalueerd. Voor elke betrokken duurzaamheidsfactor zijn de PAI's gerangschikt volgens hun belangrijkheid en beoordeeld aan de hand van meetindicatoren. Alleen die PAI’s waarvoor de Bank over voldoende gegevens beschikt om ze te meten, zijn in de tabel opgenomen.

3. Beschrijving van het beleid voor het identificeren en prioriteren van PAI’s


Belfius wil op lange termijn een duurzame meerwaarde creëren en een nuttige, inspirerende en geloofwaardige speler in de Belgische samenleving zijn. Een belangrijk aspect van dit streefdoel is het verminderen van de negatieve impact van zijn beleggingen door zijn invloed aan te wenden om het gedrag van de bedrijven en landen waarin belegd wordt te veranderen, of door beleggingen in niet-duurzame activiteiten stop te zetten of te beperken. Op basis daarvan heeft Belfius Bank de belangrijkste ongunstige effecten in kaart gebracht die zijn financiële producten op verschillende manieren beïnvloeden. Deze belangrijkste ongunstige effecten zijn geïdentificeerd op basis van relevante wetten (zoals de wet-Mahoux, die de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen en clustermunitie verbiedt), internationale duurzaamheidsnormen (zoals de VN-beginselen van Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationals), internationale beste praktijken, input van deskundigen en dialogen met zijn stakeholders.


Voor het vaststellen en prioriteren van de PAI's baseert Belfius zich op informatie van de externe vermogensbeheerders aan wie het beheer van fondsen en mandaten is toevertrouwd. Wanneer verschillende PAI's zijn geïdentificeerd en zij dezelfde duurzaamheidsfactor beïnvloeden, krijgen zij voorrang volgens hun belang (van onder (geringe impact) tot boven (grote impact) op de lijst), berekend aan de hand van de gedefinieerde meeteenheden. Belfius gaat vervolgens regelmatig na of de instructies met betrekking tot ESG- en duurzaamheidsaspecten die aan de externe vermogensbeheerders gegeven werden, correct worden toegepast en in overeenstemming zijn met zijn duurzaamheidsstrategie. In het kader van de delegatie van het beheer van fondsen en mandaten aan bepaalde externe vermogensbeheerders, hebben deze laatsten er zich tegenover Belfius immers toe verbonden:

 • het TAP-beleid toe te passen, dat erop gericht is bepaalde controversiële sectoren uit te sluiten en overgangsinitiatieven te ondersteunen;
 • bij het beheer rekening te houden met ESG-kenmerken, met als doel op termijn enkel nog 'meaningful' producten aan te bieden. Dit impliceert een grotere selectiviteit bij de keuze van de effecten;
 • het door Belfius vastgestelde engagementsbeleid na te leven. Dit beleid omvat onder meer deelname aan de algemene vergaderingen van ondernemingen in de portefeuille, stemmen op afstand en rechtstreekse ondervraging van bedrijfsleiders over ESG-kwesties.

4. Beschrijving van de maatregelen die worden genomen m.b.t. de PAI’s op de duurzaamheidsfactoren


Belfius Bank is verantwoordelijk voor de follow-up van de PAI’s. Wanneer actie moet worden ondernomen met betrekking tot effecten in gedelegeerde fondsenportefeuilles, verzoekt Belfius Bank de betrokken externe vermogensbeheerders om passende initiatieven te nemen, indien dit nog niet is gebeurd. Deze maatregelen kunnen gaan van een eenvoudig verzoek om een statusrapport, tot een dialoog met de betrokken onderneming en soms zelfs een verzoek om uitsluiting.


Elk jaar doet Belfius Bank een beroep op onafhankelijke auditors om na te gaan of de portefeuilles van de fondsen waarvan het beheer gedelegeerd werd, conform zijn duurzaamheidsbeleid beheerd worden.

5. Verwijzing naar internationale normen


In overeenstemming met zijn duurzaamheidsstrategie en zijn wens om zijn maatschappelijk engagement te versterken, heeft Belfius verschillende nationale en internationale charters en normen ondertekend en aangenomen.


 • Op internationaal niveau:
  • het Global Compact van de Verenigde Naties (United Nations Global Compact)
  • de duurzame verzekeringsbeginselen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI PSI)
  • de beginselen voor verantwoord bankieren van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI PRB)
  • de VN-beginselen voor verantwoord beleggen (UN PRI)
  • het Science Based Targets-initiatief
  • de Task Force on Climate-related Financial Disclosures
 • Op Belgisch niveau:
  • The Belgian Alliance for Climate Action - BACA
  • The Women in Finance Charter
  • The Institute for Sustainable IT charter ISIT-BE

Voor meer informatie over deze nationale en internationale charters en normen: https://www.belfius.be/about-us/en/belfius-community/our-norms-and-standards


Meer details zijn ook te vinden in het duurzaamheidsverslag van Belfius Bank.Bovenvermelde informatie is gepubliceerd op 31 maart 2023 en kan worden bijgewerkt of aangepast om rekening te houden met toekomstige regelgevingsvereisten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de SFDR-wetgeving en de technische normen die voortvloeien uit de begeleidende Europese of nationale regelgeving.