Belfius Invest Capital Safe en Belfius Invest CapitalBelfius Invest Capital Safe en Belfius Invest Capital

Een tak 21-verzekeringscontract: Een beleggingsverzekering met een gewaarborgde rentevoet en een recht op de terugbetaling van elke gestorte netto premie en eventueel een winstdeelname*.

Belfius Invest Capital won de DECAVI-award** binnen de categorie "Beleggingsformule met gewaarborgde intrestvoet".

 

Welk tak 21-verzekeringscontract is voor u geschikt?

Belfius Invest Capital Safe


 • Gewaarborgde rentevoet van 2,55% bruto, (exclusief kosten en lasten) op uw huidige stortingen
 • Geldig gedurende minimum 7 en maximum 8 jaar

Belfius Invest Capital


 • Gewaarborgde rentevoet van 2% bruto, (exclusief kosten en lasten) op uw huidige stortingen
 • Geldig gedurende minimum 8 en maximum 9 jaar

Kenmerken van tak 21-verzekeringscontracten

Recht op terugbetaling van uw kapitaal

Recht op terugbetaling van de betaalde nettopremie, in bepaalde gevallen onder voorbehoud van kosten en taksen.

Fiscaal interessant


Geen roerende voorheffing bij opnames uitgevoerd meer dan 8 jaar na afsluiting van het contract.

Alternatief voor de spaarrekening

Een interessant alternatief voor spaarrekeningen.

Bescherming voor uw dierbaren

Aanwijzing van een of meer begunstigden in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail:


 • Over Belfius Invest Capital Safe en Belfius Invest Capital


  Belfius Invest Capital Safe en Belfius Invest Capital zijn verzekeringsproducten (tak 21) van Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, erkend onder het nummer 37 voor het uitoefenen van de activiteiten 'Leven'.

  Alvorens te beleggen in Belfius Invest Capital Safe of Belfius Invest Capital moet u ervoor zorgen dat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt. Als potentieel belegger is het belangrijk dat u kennisneemt van de informatiedocumenten.

  Het contract is afgesloten voor onbepaalde duur met een minimum van 8 jaar en 1 dag, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

 • Flexibiliteit van de stortingen


  De eerste premie bedraagt minimaal 2.500 euro. Daarna bepaalt u zelf het bedrag dat u al dan niet stort, met een minimum van 100 euro indien u kiest voor een vrije betaling. Deze minimumpremie wordt gereduceerd naar 25 euro indien u kiest voor een doorlopende opdracht.


 • Bescherming van uw dierbaren


  Bij het afsluiten van het contract wijst u de begunstigde(n) aan in geval van uw overlijden. Tijdens de looptijd van het contract kan u te allen tijde u begunstigde(n) wijzigen. Het aan de begunstigde(n) uitgekeerde kapitaal komt overeen met de waarde van de polis op het moment van overlijden.

 • Kosten & taksen


  • Instapkosten: maximum 2,50%
  • Beheerskosten: 0,01% die maandelijks uit de reserve wordt gehaald
  • Uitstapkosten: tussen 5% en 1%, afhankelijk van het moment van de afkoop tussen het 1e en het 5e jaar of daarna.
  • Uitstapvergoeding: gedurende de eerste 8 jaar van het contract kan een conjuncturele uitstapvergoeding worden toegepast. Nadien een financiële uitstapvergoeding. Deze financiële uitstapvergoeding samen met de uitstapkosten is beperkt tot maximum 5%.
  • Verzekeringstaks: 2% op betaalde brutopremies
  • Roerende voorheffing: is van toepassing bij (gedeeltelijke) afkoop van uw contract tijdens de eerste 8 jaar
 • Risico’s


  Inflatierisico:

  Voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

  Kredietrisico:

  Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance is het mogelijk dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig wordt terugbetaald. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming.

  Liquiditeitsrisico:

  Er kunnen uitstapkosten worden aangerekend als u het kapitaal (geheel of gedeeltelijk) vervroegd opvraagt of transfereert. De hoogte van de kosten hangt af van hoelang het contract gelopen heeft. Hoe langer het loopt, hoe lager de kosten.

  Marktrisico:

  Als de rente zou stijgen vanaf de storting van de premie of vanaf de nieuwe tariefgarantieperiode en u wil uw kapitaal en rente (geheel of gedeeltelijk) opvragen of transfereren, worden mogelijk kosten aangerekend.

  Duurzaamheidsrisico’s:

  Duurzaamheidsrisico’s verwijzen naar elke gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect zou kunnen hebben op de waarde of het rendement van de financiële instrumenten die in de portefeuille van het fonds worden gehouden. Duurzaamheidsrisico's kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld:

  • Milieu: milieugebeurtenissen kunnen materiële risico's met zich meebrengen voor de bedrijven in de portefeuille van het fonds. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz.
  • Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven omgaan met de impact die zij op de samenleving hebben. Kwesties in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid, veiligheid en risico's in verband met arbeidsomstandigheden in het algemeen, en eerbiediging van het arbeidsrecht en de mensenrechten vallen onder de sociale dimensie.
  • Governance: Deze aspecten houden verband met de bestuursstructuren van ondernemingen, zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de betrekkingen met het personeel en de bezoldiging, en de naleving van fiscale verplichtingen.
  • Governancerisico's vloeien vaak voort uit een gebrek aan toezicht of stimulansen op het governanceniveau van een onderneming om goede bestuurspraktijken binnen de onderneming af te dwingen.
  • Het duurzaamheidsrisico kan specifiek zijn voor bedrijven in portefeuille, afhankelijk van hun activiteiten en praktijken, maar het kan ook te wijten zijn aan externe factoren. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet bij een onderneming waarvan aandelen in portefeuille worden gehouden, zoals belastingfraude of, meer in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op de resultaten van de onderneming. Door ESG-criteria in de strategie van een bedrijf te integreren, kan de blootstelling aan duurzaamheidsrisico's worden beperkt.

 • Klachten


  Bent u niet tevreden? Onze Klachtendienst, de verzekeringsonderhandelaar en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Precontractuele en contractuele documenten

 

Belfius Invest Capital Safe

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

Belfius Invest Capital Safe

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

 

Belfius Invest Capital

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Segmentatiecriteria van de overlijdensverzekering

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

Belfius Invest Capital

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Segmentatiecriteria van de overlijdensverzekering

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

 
 

Geïnteresseerd?


Maak een afspraak in het kantoor om uw contract af te sluiten. Uw adviseur helpt u graag bij het kiezen van een combinatie van producten en opties die het best bij u passen.

Een afspraak maken

Wil u uw bestaande contract nieuw leven inblazen?
Niets is eenvoudiger: doe een aanvullende storting via uw Belfius-app of Belfius Direct Net.

Een storting doen

* De winstdeelname is niet gegarandeerd en hangt af van de resultaten van de onderneming. Ze kan elk jaar wijzigen. De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van de toekenning door de algemene vergadering van Belfius Insurance NV.

** Prijs behaald op 24 oktober 2023 in het kader van de Trofeeën voor Levensverzekeringen DECAVI 2023 binnen de categorie "Beleggingsformule met gewaarborgde intrestvoet" en gepubliceerd op de website van DECAVI, alsook in het persbericht. Binnen deze categorie werden 12 deelnemers geanalyseerd.