Belfius Invest CapitalBelfius Invest Capital

Profiteer nu van een gegarandeerde interestvoet van 2% bruto, (exclusief kosten en lasten) op elke storting in tak 21.


Belfius Invest Capital: Een flexibele beleggingsverzekering met een gegarandeerde interestvoet

 

Voordelen van deze levensverzekering

Recht op terugbetaling van uw kapitaal

Permanent recht op terugbetaling van de betaalde nettopremie, in bepaalde gevallen onder voorbehoud van kosten en belastingen.

Fiscaal interessant


Geen roerende voorheffing bij afkoop ten minste 8 jaar en 1 dag na aanvang van het contract.

Gegarandeerde interestvoet


Gegarandeerde interestvoet van 2,00% op de eerste premie van een nieuw contract en voor elke bijkomende storting.

Alternatief voor de spaarrekening

Een interessant alternatief voor spaarrekeningen.

Bescherming voor uw dierbaren

Aanwijzing van een of meer begunstigden in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail:


 • Over Belfius Invest Capital


  Belfius Invest Capital is een verzekeringsproduct (tak 21) van Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, erkend onder het nummer 37 voor het uitoefenen van de activiteiten 'Leven'.

  Alvorens te beleggen in Belfius Invest Capital moet u ervoor zorgen dat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt. Als potentieel belegger is het belangrijk dat u kennisneemt van de informatiedocumenten.

  Het contract is afgesloten voor onbepaalde duur met een minimum van 8 jaar en 1 dag, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

 • Gegarandeerde interestvoet


  Gegarandeerde interestvoet van 2,00% op de eerste premie van een nieuw contract en voor elke bijkomende storting.

  Bovenop deze vaste rente kan een eventueel winstdeelname worden toegekend: de verzekeringsmaatschappij kan, afhankelijk van de gemaakte winst, besluiten u een aanvulling op de gegarandeerde interestvoet te betalen. Dit winstdeelname is niet gegarandeerd en kan jaarlijks veranderen.

 • Flexibiliteit van de stortingen


  De eerste premie bedraagt minimaal 2.500 euro. Daarna spaart u in uw eigen tempo en bepaalt u zelf het bedrag dat u stort, met een minimum van 100 euro voor een vrij betaling en 25 euro voor een doorlopende opdracht.


 • Bescherming van uw erfgenamen


  Bij het afsluiten van het contract wijst u de begunstigde(n) aan in geval van uw overlijden. Het aan de begunstigde(n) uitgekeerde kapitaal komt overeen met de waarde van de polis op het moment van overlijden.

 • Kosten & taksen


  • Instapkosten : maximum 2,50%
  • Beheerskosten : 0,01% die maandelijks uit de reserve wordt gehaald
  • Uitstapkosten : tussen 5 en 1%, afhankelijk van het moment van de afkoop tussen het 1e en het 5e jaar of daarna. Na de eerste 8 jaar van het contract worden uitstapkosten van maximaal 1% aangerekend, evenals een financiële uitstapvergoeding.
  • Afkoopvergoeding: gedurende de eerste 8 jaar van het contract kan een conjoncurele uitstapvergoeding worden toegepast.
  • Verzekeringstaks : 2% op betaalde brutopremies
 • Risico’s


  Kredietrisico:

  Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance is het mogelijk dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig wordt terugbetaald. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming.

  Liquiditeitsrisico:

  Er kunnen uitstapkosten worden aangerekend als u het kapitaal (geheel of gedeeltelijk) vervroegd opvraagt of transfereert. De hoogte van de kosten hangt af van hoelang het contract gelopen heeft. Hoe langer het loopt, hoe lager de kosten.

  Marktrisico:

  Als de rente zou stijgen vanaf de storting van de premie of vanaf de nieuwe tariefgarantieperiode en u wil uw kapitaal en rente (geheel of gedeeltelijk) opvragen of transfereren, worden mogelijk kosten aangerekend.

  Duurzaamheidsrisico’s:

  Duurzaamheidsrisico’s verwijzen naar elke gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect zou kunnen hebben op de waarde of het rendement van de financiële instrumenten die in de portefeuille van het fonds worden gehouden. Duurzaamheidsrisico's kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld:

  • Milieu: milieugebeurtenissen kunnen materiële risico's met zich meebrengen voor de bedrijven in de portefeuille van het fonds. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz.
  • Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven omgaan met de impact die zij op de samenleving hebben. Kwesties in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid, veiligheid en risico's in verband met arbeidsomstandigheden in het algemeen, en eerbiediging van het arbeidsrecht en de mensenrechten vallen onder de sociale dimensie.
  • Governance: Deze aspecten houden verband met de bestuursstructuren van ondernemingen, zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de betrekkingen met het personeel en de bezoldiging, en de naleving van fiscale verplichtingen.
  • Governancerisico's vloeien vaak voort uit een gebrek aan toezicht of stimulansen op het governanceniveau van een onderneming om goede bestuurspraktijken binnen de onderneming af te dwingen.
  • Het duurzaamheidsrisico kan specifiek zijn voor bedrijven in portefeuille, afhankelijk van hun activiteiten en praktijken, maar het kan ook te wijten zijn aan externe factoren. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet bij een onderneming waarvan aandelen in portefeuille worden gehouden, zoals belastingfraude of, meer in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op de resultaten van de onderneming. Door ESG-criteria in de strategie van een bedrijf te integreren, kan de blootstelling aan duurzaamheidsrisico's worden beperkt.

 • Klachten


  Bent u niet tevreden? Onze Klachtendienst, de verzekeringsbemiddelaar en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Precontractuele en contractuele documenten

 

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Segmentatiecriteria van de overlijdensverzekering

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

Productfiche & Bijkomende precontractuele informatiedocument

Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie

Kennisfiche

Algemene voorwaarden

Segmentatiecriteria van de overlijdensverzekering

Periodieke rapport SFDR

Sustainability-Related Disclosure

Geïnteresseerd?


Maak een afspraak in het kantoor om uw contract af te sluiten. Uw adviseur helpt u graag bij het kiezen van een combinatie van producten en opties die het best bij u passen.

Een afspraak maken

Wil u uw bestaande contract nieuw leven inblazen?
Niets is eenvoudiger: doe een aanvullende storting via uw Belfius-app of Belfius Direct Net.

Een storting doen* Winstdeelname: de winstdeelname is een bijkomend rendement dat de verzekeraar biedt voor een gegeven jaar bovenop de gewaarborgde rente. Ze is afhankelijk van de resultaten in het desbetreffende jaar, is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen. Ze wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering in april 2023. Om te profiteren van een eventuele winstdeelname 2022, moet uw contract actief zijn op 31 december 2022. De winstdeelname wordt toegepast op de premies gestort in 2022, rekening houdend met de verrichte transacties in de loop van het verstreken jaar.

Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten.

Voor Belfius Invest Capital bedroeg het maximaal totaal rendement voor de 5 laatste jaar 1,50% (zonder kosten en taksen).