De Mastercard Flex Star in detail

Card gold Vanaf 16 september 2013 wordt de Mastercard® Flex niet meer door Belfius aangeboden.
Het is dus niet meer mogelijk om een Mastercard Flex aan te vragen.
Indien u reeds een Mastercard Flex heeft, kan u die gewoon blijven gebruiken. Het enige wat u niet meer kan doen, is de limiet van uw kaart (laten) aanpassen.
Hier vindt u alle nuttige details over uw Mastercard Gold Flex.

Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.

Verzekeringen en voordelen

Reisannulatieverzekering

 • Geldig voor reizen, vervoer of logies geboekt via een operator of tussenpersoon, of rechtstreeks bij een provider van transport of een verblijfplaats, en waarvan minstens 50% van de factuur is betaald via een Belfius-rekening (met een overschrijving, een debet- of Mastercard/Visa of een cheque). Voorwaarde is dat minstens één gezinslid houder is van een geldige Mastercard Gold Flex.
 • Verzekerde bedrag: totale kost voor de annulatie van de reis, vervoer en/of logies met een maximum van 6 000 EUR.
 • Is 50 tot 75% van de kostprijs van de reis betaald via een Belfius-rekening, dan is de polis ook in die verhouding geldig.
 • Tussen 75 en 100% dekt de verzekering 100% van het bedrag.
 • Dekkingen
  • Vóór vertrek
   • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de houder van de kaart, zijn echtgeno(o)t(e), een van zijn kinderen of een familielid tot in de 2e graad.
   • Ernstig schadegeval waardoor de aanwezigheid van de kaarthouder ter plaatse dringend vereist is en dat het gevolg is van inbraak, brand of een natuurramp in de woning of het tweede verblijf van de kaarthouder of in de hoofdzetel van het bedrijf waarvan de kaarthouder eigenaar, bestuurder of directeur is.
   • Ontslag van de kaarthouder
   • Echtscheiding, feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed
   • Tweede zit van de kinderen
   • Verlies en/of diefstal van de reisdocumenten
  • Onderbreking van de reis (vervroegde terugkeer):
   • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de houder van de kaart, zijn echtgeno(o)t(e), een van zijn kinderen of een familielid tot in de 2e graad.
   • Ernstig schadegeval waardoor de aanwezigheid van de kaarthouder ter plaatse dringend vereist is en dat het gevolg is van inbraak, brand of een natuurramp in de woning of het tweede verblijf van de kaarthouder of in de hoofdzetel van het bedrijf waarvan de kaarthouder eigenaar, bestuurder of directeur is.
   • Ontslag van de kaarthouder.
 • Geldigheid
  • Annulatie vóór vertrek: het bedrag van de annulatievergoeding die de klant moet betalen aan de leverancier.
  • Annulatie tijdens de reis: een bedrag in verhouding tot de uitgaven die niet te recupereren vallen en die moeten worden betaald naar aanleiding van het onderbreken van de reis, plus de extra verblijf- en reiskosten om naar België terug te keren.

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Aankoopbescherming

 • Hebt u de goederen gekocht met de Mastercard Gold Flex, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij:
  • de aankooprijs bij diefstal met geweld of inbraak
  • de herstellings- en vervoerkosten bij schade of de aankoopprijs als de goederen niet kunnen worden hersteld of als de herstellingskosten hoger zijn dan de aankooprijs.
 • Geldig voor alle goederen ter waarde van minimaal 50 EUR die volledig of gedeeltelijk werden gekocht met de Mastercard Gold Flex (uitzonderingen: dieren, planten, cash geld, traveller's cheques, vervoerbewijzen, schuldbewijzen, juwelen, edelstenen, voedingswaren en drank).
 • Geldigheid: 90 dagen vanaf de aankoopdatum
 • Maximaal 2 200 EUR per schadegeval en 10 000 EUR per jaar per houder. Waneer slechts een deel van de prijs werd betaald met de Mastercard, is de schadevergoeding proportioneel.

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Aankoopbescherming: schadeaangifte

Safe Online

 • Verzekering die de terugbetaling of bijstand waarborgt bij niet-levering of ontbreken van een goed ter waarde van meer dan 50 EUR, op voorwaarde dat het met een kredietkaart werd betaald bij een winkelier of op Internet.
 • Maximaal 500 EUR per schadegeval en per jaar.

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Schrapping van de franchise in geval van fraude

Schrapping van de gebruikelijke franchise van 50 EUR voor misbruik bij verlies of diefstal en op Internet. Behalve in geval van grove nalatigheid en op voorwaarde dat u onmiddellijk Card Stop verwittigt via Card Stop Online of op +32 78 170 170 en binnen 24 uur aangifte doet bij de lokale politie.

Betalen en geld opnemen

Het kredietcontract ‘Flex’ blijft onbeperkt geldig zolang geen van beide partijen het contract beëindigt. Vanaf 16 september 2013 is het niet meer mogelijk om uw limieten aan te (laten) passen.

Betalen

Mastercard Gold Flex: 2.500 5.000 EUR
Naar keuze: 2.500 - 12.500 EUR

Gratis betalen in de eurozone en voordelig geld wisselen buiten de eurozone (*) .

Geld opnemen

Via geldautomaten in België en het buitenland: 620 EUR per periode van 4 kalenderdagen

In het buitenland in aangesloten bankkantoren en wisselkantoren: beschikbare bedrag van de gebruikslijn (indien toegelaten door de bank/wisselkantoor)

Geld opnemen in het buitenland (*) ? Raadpleeg de ATM-locator

Tarieven

Maandelijkse forfait inbegrepen in de Beats Star-rekening

6,50 EUR/maand voor twee kaarten    

U vindt het JKP of Jaarlijks Kostenpercentage in onze tarieven.

Terugbetalingen

U kiest ervoor het bedrag dat u hebt uitgegeven in één keer of in verschillende schijven terug te betalen. Beslist u al uw uitgaven kort na ontvangst van uw maandelijkse overzicht te betalen, dan betaalt u geen intresten. Kiest u ervoor uw uitgaven gespreid terug te betalen, dan moet u slechts minstens 6 % van het totale verschuldigde saldo terugbetalen; de rest betaalt u volgens uw mogelijkheden in één of meer keren terug.

Gespreide terugbetaling

 • u betaalt enkel intresten op het daadwerkelijk opgenomen bedrag.
 • elke maand betaalt u slechts 6% (met een minimum van 50 EUR) van het verschuldigde saldo of meer als u dat wenst.
 • daarna kunt u het terugbetaalde bedrag opnieuw benutten voor andere uitgaven.

Intrestberekening

 • de debetrente kan stijgen of dalen (zie Belfius-tarieven)
 • het JKP (Jaarlijks Kostenpercentage):
  • varieert volgens het opgenomen bedrag.
  • geeft de totale kostprijs van uw krediet (debetrente + alle andere kosten gekoppeld aan het krediet). Het wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het kredietbedrag en berekend volgens een formule die vastgelegd is bij Koninklijk Besluit.
  • Zo niet, worden de intresten elke dag berekend en afgetrokken van het saldo van uw kredietlijn op de eerste van elke maand.

Voorbeeld:

U hebt een Mastercard Flex Star met een kredietlijn van 3.000 EUR
1/04/2013 Uw saldo
Uw beschikbare kredietlijn
0 EUR
3.000 EUR
5/04/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex Star
- Uw tankbeurt -85 EUR
- Uw aankoop -450 EUR
- Uw aankoop -715 EUR
-1.250 EUR
10/04/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
Uw extra terugbetaling
/
0 EUR
1/05/2013 Uw maandelijkse interesten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-7 EUR
-1.257 EUR
1.743 EUR
5/05/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex Star
- Uw tankbeurt -85 EUR
- Uw aankoop -415 EUR
-500 EUR
10/05/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
uw extra terugbetaling
75 EUR
550 EUR
1/06/2013 Uw maandelijkse interesten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-9 EUR
-1.141 EUR
1.859 EUR
05/06/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex Star
Uw aankoop -100 EUR
-100 EUR
10/06/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
Uw extra terugbetaling
68 EUR
650 EUR
01/07/2013 Uw maandelijkse intresten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-5 EUR
-527 EUR
2.473 EUR

Voorbeeld gebaseerd op een kredietopening van 3 000 EUR, een actuariële debetrente van 8,47% en een kostprijs van 20 EUR per jaar voor de kaart. Het JKP wordt berekend op basis van de debetrente die van toepassing is bij ondertekening van het contract, de recurrente jaarlijkse kosten voor de kaart en in de veronderstelling dat het krediet onmiddellijk en volledig wordt opgenomen en uitsluitend wordt terugbetaald via minimale maandelijkse aflossingen.Let op, geld lenen kost ook geld.(*)

Betalen/geld opnemen met uw Mastercard®/Visa buiten de SEPA: op de verwerkingsdag van de verrichting wordt een wisselmarge van 1,50% toegepast t.o.v. de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Raadpleeg de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


(**)

De algemene voorwaarden van Visa/Mastercard en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.


 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact