1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. Regelgeving overheidsopdrachten
 5. Procedures overheidsopdrachten
 6. Partnerships

Andere partnerships

Promotieopdracht van werken

De promotieopdracht van werken heeft zowel betrekking op de financiering en de uitvoering van werken als, in voorkomend geval, op de studie ervan of op elke dienstverlening in dat verband.

De promotieopdracht van werken in een notendop

 • De aanbestedende overheden mogen vrij van de promotieopdracht van werken gebruikmaken, waardoor ze niet afzonderlijk en vooraf een overheidsopdracht van financiële dienstverlening (en eventueel van architectuur) moeten lanceren.
 • De promotieopdracht is dus een opdracht van werken die het verlenen van bijkomstige diensten kan inhouden. De financiering en de uitvoering van deze opdracht worden verzekerd door de promotor. In voorkomend geval voert hij ook de aan het ontwerp voorafgaande studies uit.
 • Dit partnership betekent de onmiddellijke of uitgestelde overdracht van een recht, al of niet zakelijk, ten gunste van de aanbestedende overheid. Na de constructie van debouwwerken moet de aanbestedende overheid ervan in het bezit worden gesteld via:
  • het huren van het bouwwerk;
  • het huren van het bouwwerk met aankoopoptie op termijn;
  • het huren van het bouwwerk gevolgd door een eigendomsoverdracht op termijn;
  • de aankoop van het bouwwerk zodra het beschikbaar is via de betaling van annuïteiten;
  • de beëindiging van een erfpachtrecht of een recht van opstal.
 • De promotieopdracht van werken biedt niet alleen de mogelijkheid om aan de behoeften van de aanbestedende overheid maar ook aan die van derden tegemoet te komen, bijvoorbeeld wanneer een overheidspersoon, met het oog op het algemeen belang, voor derden bestemde bouwwerken laat oprichten op terreinen waarvan hij eigenaar of erfpachter is (bijv. sociale woningen voor personen met een bescheiden inkomen, verwezenlijking van industriële gebouwen …).
 • Dit type van opdracht heeft met de concessie voor openbare werken gemeen dat het bouwrisico aanvankelijk door de opdrachtnemer wordt gedragen. Het verschil tussen een promotie en een concessie is dat bij een promotie de overheid de prijs van de constructie betaalt en bij een concessie de gebruikers de rekening betalen, desgevallend aangevuld met een deel betaald door de overheid.

Concessie voor openbare werken

De concessie voor openbare werken is een administratieve overeenkomst die door een aanbestedende overheid wordt geplaatst en die tot voorwerp heeft alle bouwkundige of civieltechnische werken (tunnels, autosnelwegen, pompstations, motels langs autosnelwegen, …) door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke concessiehouder te laten uitvoeren. Dit gebeurt op kosten van de concessiehouder. In ruil daarvoor wordt hem het exploitatierecht toegekend. Een concessie gaat doorgaans gepaard met de betaling van een prijs.

De concessie voor openbare werken in een notendop

 • De concessie voor openbare werken heeft dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht van werken en gaat gewoonlijk gepaard met de betaling van een prijs of een retributie.
 • De toekenning van een concessie voor openbare werken geeft aanleiding tot een specifieke voorafgaande bekendmaking onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 147 e.v. van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011. Deze toekenning is gereglementeerd in het klassieke stelsel, maar niet in het stelsel van de speciale sectoren.
 • De concessie, die in België relatief weinig wordt gebruikt, vertoont gelijkenis met een beheersvorm waarbij de overheid de bouw en exploitatie van installaties (tunnels, autosnelwegen, pompstations, motels langs de autosnelwegen, …) aan een medecontractant delegeert. Deze installaties moeten beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap.
 • Dit type van opdracht heeft met de promotie-opdracht van werken gemeen dat het bouwrisico aanvankelijk door de opdrachtnemer wordt gedragen. Het verschil tussen een promotie en een concessie is dat bij een promotie de overheid de prijs van de constructie betaalt en bij een concessie de gebruikers de rekening betalen, desgevallend aangevuld met een deel betaald door de overheid.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Publiek-private samenwerking (PPS) is een vorm van contractuele of institutionele samenwerking tussen de overheids- en privésector, die een gemeenschappelijk project wensen te realiseren met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid om op basis van een nauwkeurige verdeling van de taken en de risico’s (financiering, bouw, renovatie, beheer, onderhoud van een infrastructuur of levering van een dienst …) een meerwaarde te creëren.

Publiek-private samenwerking (PPS) in een notendop

 • Publiek-private samenwerking (PPS) is een begrip waar men alle richtingen mee uit kan. Er bestaat geen enkele eenduidige definitie van PPS.
 • De definitie van PPS zou als volgt kunnen luiden: een samenwerkingsakkoord waarbij de overheids- en privésector een gemeenschappelijk project realiseren met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid om een meerwaarde te creëren op basis van een nauwkeurige verdeling van de taken en risico’s. De meerwaarde kan financieel, sociaal of operationeel zijn.
 • De "samenwerking" in een PPS-constructie gaat verder dan een gewone samenwerking. De twee partijen trachten op een creatievere manier de verhoopte resultaten te behalen. PPS biedt de overheid en de bedrijfswereld de mogelijkheid tot samenwerking, waarbij iedereen kan doen wat hem het beste ligt. Het concept is dus gebaseerd op een win-winsituatie, waarbij alle partijen aan hun trekken komen.
 • Publiek-private samenwerking kan betrekking hebben op erg uiteenlopende sectoren en projecten, bijvoorbeeld:
  • infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van wegen, bruggen en tunnels;
  • de ontwikkeling van een stedelijke zone;
  • de bouw en exploitatie van huisvestings- en verzorgingscentra;
  • de bouw van een ziekenhuis;
  • de inrichting en exploitatie van een bedrijvencomplex;
  • enz.

Ontdek de oplossingen van Belfius op het vlak van publiek-private samenwerking

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !