3 opportuniteiten die SEPA u biedt voor uw Cash Management

De einddatum om SEPA-compliant te zijn ligt al enkele maanden achter de rug. Veel bedrijven hebben heel wat investeringen moeten doen om hun interne systemen aan te passen aan de nieuwe standaarden zoals IBAN, XML en SDD. SEPA bracht kosten en ongemakken met zich mee, maar nu zijn er voor u een aantal opportuniteiten die op langere termijn de gemaakte kosten ruimschoots zullen overtreffen.

Dankzij SEPA kunt u een drietal optimalisaties realiseren op het vlak van Cash Management:

Efficiëntere bedrijfsprocessen


Doordat SEPA werkt met standaardformaten die alle spelers binnen de SEPA-zone moeten gebruiken, opent dit heel wat mogelijkheden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen klanten en leveranciers enerzijds en de banken anderzijds.

We denken hierbij in de eerste plaats aan het automatiseren van workflows zoals "e-invoicing" waardoor het interne doorloopproces van order-to-cash en procurement-to-pay veel sneller en minder arbeidsintensief wordt. Een belangrijk voordeel hierbij is een efficiënter credit management doordat "open issues" veel sneller gedetecteerd worden. Daarnaast kunt u veel bewuster uw cash inzetten om gebruik te maken van de zeer lucratieve discounts voor contante betalingen, want hiervoor moet u binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur kunnen beslissen wat u doet.

Een andere opportuniteit die door de standaardformaten geboden wordt, is het efficiënt opzetten van een paymentfactory en eventueel een inhousebank voor de totaliteit van uw ondernemingen. Door de centralisatie op Europees niveau van uw betalingsverkeer verhoogt de controle en visibiliteit op uw cash en worden kredietopnames, beleggingen en Forex-posities geoptimaliseerd.

En wat met niet-SEPA-betalingen? De XML ISO 20022 betalingsbestanden worden ook door de belangrijkste niet–Europese banken ondersteund, waardoor u ook betalingsbestanden in dit formaat kunt gebruiken om niet-SEPA-betalingen te doen.

Eenvoudige Europese Cash Pooling


Veel ondernemingen werken momenteel nog met een lappendeken van rekeningen in elk Europees land waar ze actief zijn. Deze buitenlandse rekeningen brengen veel administratie met zich mee en kunnen u een aardige duit kosten. Dikwijls zijn dit standalonerekeningen die buiten de scope van de cash pooling vallen (als er al een Europees cash poolingsysteem aanwezig is). Deze rekeningen moeten, in voorkomend geval, enkel nog behouden worden omwille van specifieke landgebonden fiscale of sociaal rechtelijke redenen. Voor uw normaal Europees betalingsverkeer wordt met SEPA de mogelijkheid geboden om deze volledig via niet-residentenrekeningen bij uw Belgische bankier(s) te laten lopen. Deze Belgische rekeningen kunnen dan eenvoudig gepoold worden naar één centrale rekening van waaruit al uw betalingen kunnen vertrekken.

De voordelen zijn uiteraard legio:

  • Een eenvoudige "Belgische" rekeningstructuur voor al uw Europese ondernemingen;
  • Lage kosten verbonden aan "Belgisch" betalingsverkeer;
  • Uitwisseling van informatie van al uw inkomende en uitgaande betalingen met één centraal boekhoudkundig of ERP-systeem;
  • Optimale pooling van alle rekeningen die resulteren in lagere kredietopnames of hogere beleggingen;
  • Een eenvoudige en uniforme rapportering van alle transacties binnen uw onderneming.

Lagere kosten voor IT-systemen / rekening beheer en rapportering


Door de uniformiteit binnen Europa zijn er minder verschillende applicaties nodig waardoor u kunt besparen op IT en de eraan verbonden onderhoudskosten. In principe volstaat één centraal boekhoudkundig of ERP-systeem gecombineerd met één (multibancaire) Belgische bankapplicatie.

SEPA is dus veel meer dan een aantal complianceregels die Europa ons oplegt. Ondernemingen die het volle potentieel van SEPA benutten zullen hier duidelijk hun voordeel bij doen. De investeringen zijn al voor een deel gedaan. Nu zo snel mogelijk de vruchten ervan oogsten. Waarop wacht u nog?


Lees ook: