Forward

Verkoopt uw onderneming goederen en/of diensten op de internationale markt? En gebeurt de betaling ervan in vreemde munt doorgaans pas later, bijvoorbeeld na drie maanden? Dan kunt u zich indekken tegen een ongunstige wisselkoers op de betalingsdatum door nu een termijncontract, een zogenaamde forward, af te sluiten.

Een forward is ideaal voor u als

  • u de wisselkoers wilt vastleggen voor een transactie op een toekomstige datum

Maar overweeg valutaopties als u

  • wilt kunnen profiteren van een gunstige ontwikkeling van de wisselkoers

Meer weten?

Een forward is een overeenkomst tussen twee partijen, met de verplichting om op een toekomstig vastgelegd tijdstip (binnen meer dan twee werkdagen), voor een bepaald bedrag aan activa (hier valuta's) te kopen of te verkopen – tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Geen optie, wel een verplichting
In tegenstelling tot een optie houdt een forward een verplichting in voor beide partijen. Elke partij moet dus op een toekomstige datum tegen een vandaag vastgestelde prijs een vaste hoeveelheid valuta's kopen of verkopen.

Koers afhankelijk van rentevoeten vreemde munt
De koers van een forward kan samengesteld zijn uit:

  • de contantkoers, te verhogen met een report (agio): als de rentevoet van de vreemde munt hoger is dan die van de euro, dan zal de termijnkoers hoger zijn dan de contantkoers
  • de contantkoers, te verlagen met een deport (disagio): als de rentevoet van de vreemde munt lager is dan die van de euro, dan zal de termijnkoers lager zijn dan de contantkoers
  • de contantkoers zonder report/deport; de notering is dan a pari: als de rentevoet van de vreemde munt heel dicht bij die van de euro aanleunt, dan zullen de termijn- en contantkoers aan elkaar gelijk zijn

Uitsluiting van toekomstig wisselkoersrisico
Een forward is een manier om het wisselkoersrisico uit te sluiten:

  • als uw onderneming importeert: u legt nu al de koers van betalingen vast die u in de toekomst aan uw leveranciers moet doen
  • als uw onderneming exporteert: u kunt nu al toekomstige betalingen van uw klanten in deviezen omzetten in euro

Bij een forward koopt of verkoopt u immers tegen een vaste koers deviezen op een welbepaalde datum in de toekomst. Door deze datum te linken met de datum van uw betaling legt u de wisselkoers vast die u wenst. Zo elimineert u het risico op toekomstige volatiliteit.

Opgelet: de datum van een forward ligt vast, maar de onderliggende transacties (de daadwerkelijke betalingen) kunnen vertraging oplopen. In dat geval stemmen de data niet meer overeen. U kunt de forward wel verlengen of vervroegen, maar dan enkel tegen de voorwaarden die op dat ogenblik gelden.

Wenst u meer informatie?

Forward Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Fx swaps

Zoekt u naar een oplossing voor een mismatch tussen uw cashflows in diverse valuta's en fluctuerende wisselkoersen?

Meer info

Optiecontracten

Wenst u zich te beschermen tegen koersschommelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de rentabiliteit van een aanbesteding?

Meer info

Spot-transacties

Bent u op zoek naar ‘s werelds eenvoudigste transactie van vreemde valuta's?

Meer info