Dexia Warrants L Euro 50

Risicofactoren

Waarschuwing: de belegger moet er zich degelijk van bewust zijn dat hij een verlies kan oplopen dat evenveel bedraagt als het ingelegd kapitaal. De evolutie van de waarde van de Warrant hangt af van een veelheid aan factoren (waarvan kennis kan genomen worden in het Prospectus) en dus niet enkel van de evolutie van de waarde van de Onderliggende Waarde. Een call warrant op een waarde geeft de houder (de ‘Warranthouder') het recht, maar niet de verplichting, om de Onderliggende Waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de ‘Uitoefenprijs') en gedurende een vooraf bepaalde periode (de ‘Uitoefeningsperiode').

Er zijn aanzienlijke risico's verbonden aan de Warrants, inclusief, maar niet beperkt tot, marktrisico (marktbewegingen van de rentevoeten, Onderliggende Waarden en volatiliteit, …), prijsrisico, liquiditeitsrisico (er bestaat geen grote secundaire markt, Belfius Bank zal de nodige liquiditeit garanderen door het aanbieden van biedprijzen) en kredietrisico (kredietwaardigheid van de Emittent).

De Warrants gaan gepaard met een hoge risicograad, in het bijzonder met betrekking tot de evolutie van de Onderliggende Waarde. Verdere risico's omvatten, onder andere, de rentevoet tot Eindvervaldatum, tijdswaarde en politieke risico's. Vanwege hun aard zijn Warrants onderhevig aan aanzienlijke schommelingen in waarde die, in sommige omstandigheden, een volledig verlies van de aankoopprijs van de Warrants tot gevolg heeft. Toekomstige beleggers moeten er zich van bewust zijn dat de waarde van de Warrants kan dalen en moeten bereid zijn een volledig verlies van hun investering te dragen. Dit risico weerspiegelt de aard van Warrants als zijnde een actief dat, wanneer alle andere factoren constant blijven, neigt te verminderen in waarde na verloop van tijd en waardeloos kan worden op de Eindvervaldatum.

Toekomstige beleggers in Warrants dienen ervaring te hebben in warrants en transacties met warrants, zij moeten de risico's begrijpen die transacties met de relevante Warrants inhouden en zij kunnen enkel een investeringsbeslissing nemen na een zorgvuldige afweging, samen met hun adviseurs, van de geschiktheid van een investering in dergelijke Warrants, in acht genomen hun specifieke financiële situatie en de informatie die wordt weegegeven in het volledige Prospectus.

Het risico op verlies van een deel van of van de volledige aankooprijs van een Warrant op de Eindvervaldatum, betekent dat, teneinde een positief rendement op zijn investering te krijgen en te realiseren, een belegger in een Warrant in het algemeen een juiste inschatting moet maken over de richting, de timing en de omvang van schommelingen in de Onderliggende Waarde van de Warrant.

Schommelingen in de Onderliggende Waarde zal de waarde van de Warrant beïnvloeden. Beleggers van Warrants riskeren hun volledige investering te verliezen wanneer de Onderliggende Waarde niet evolueert zoals verwacht.

Dit document kan niet beschouwd worden als een advies om in te schrijven.

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker