Belangrijke Info

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de 2 gereglementeerde spaarformules aangeboden door Belfius Bank.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

Tariefinformatie en modaliteiten


De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat u een spaarrekening opent, is het essentieel om het document met essentiële spaardersinformatie te lezen.
1

Belfius Fidelity Spaarrekening

1 - Belfius Fidelity Spaarrekening

Categorie
 

A

Basisrente
 

0,25% op jaarbasis 

Getrouwheidspremie
 

1,75% op jaarbasis 

Optelling van basisrente en getrouwheidspremie

2% op jaarbasis 

Toepasselijke
voorwaarden

Geen 

Document met essentiële spaardersinformatie

 
2

Spaarrekening

2 - Spaarrekening

Categorie
 

A

Basisrente
 

0,55% op jaarbasis 

Getrouwheidspremie
 

0,55% op jaarbasis 

Optelling van basisrente en getrouwheidspremie

1,10% op jaarbasis 

Toepasselijke
voorwaarden

Geen 

Document met essentiële spaardersinformatie

Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie. Meer informatie vindt u op de wikifin site

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening. Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: opening of sluiting rekening en jaarlijks kostenoverzicht is gratis; eventuele postverzendingskosten: 1,50 euro + portokosten.

 

Bereken uw vergoedingen via de Belfius spaarcalculator


Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming op de getrouwheidspremie kan inschatten. U kan deze tool online raadplegen door in te loggen op Belfius Direct Net.

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming op de getrouwheidspremie kan inschatten. U kan deze tool online raadplegen door in te loggen op Belfius Direct Net > Rekeningen > Spaarvergoedingen simuleren.

Simuleer uw spaarvergoedingen via Belfius Direct Net

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?


Via onderstaande link komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.


Wikifin spaarsimulator

Bankoverstapdienst voor spaarrekeningen


Via onderstaande link komt u terecht op de pagina over de bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.


Febelfin bankswitching

Belangrijkste risico's


Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.


Garantiefonds website


Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

AlgemeenDe op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Belfius bank. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een onbepaalde duur.


FiscaliteitEr is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen hebt, bent u verplicht op uw belastingaangifte de rentevergoeding te vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

KlachtenVoor klachten kan u terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Belfius. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen.


Ombudsfin site

 

Meer info over onze gereglementeerde spaarrekeningen?


 

Belfius Fidelity Spaarrekening

Spaarrekening