Obligatiehouders betaalden de tol van de globale rentestijging sinds begin dit jaar. Die rentestijging betekent ook dat veel bedrijven nu een rendement aanbieden dat – soms aanzienlijk – hoger ligt dan enkele maanden geleden. Moeten we ons daarom op bedrijfsobligaties storten of ze juist vermijden? Om deze vraag te beantwoorden, maken we een onderscheid tussen ‘kwaliteitsobligaties’ en ‘hoogrentende’ obligaties.

De algemene rentestijging sinds begin dit jaar heeft gewogen op de obligatiemarkt. Ter herinnering: er bestaat een omgekeerd evenredige relatie tussen rentevoeten en obligatiekoersen. Als gevolg daarvan boekten veel obligatieportefeuilles dit jaar negatieve rendementen.


De rentestijging was weliswaar nadelig voor obligatiehouders, maar biedt hen nu wel een hogere ‘reset’ of potentieel rendement. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Sommige ‘hoogrentende’ bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk lijken wegens hun potentieel hoger rendement maar gaan vaak gepaard met een hoger risico.


Wat zijn ‘hoogrentende’ bedrijfsobligaties?


De bedrijfsobligatiemarkt bestaat enerzijds uit kwaliteitsobligaties (‘investment grade’) en anderzijds uit hoogrentende (‘high yield’) obligaties van lagere kwaliteit. Ratingbureaus zoals Standard & Poors, Moody's en Fitch kennen een rating toe aan bedrijven op basis van een analyse van zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen.


Kwantitatieve elementen zijn doorgaans schuld-, rentabiliteits- en liquiditeitsratio's, terwijl kwalitatieve elementen meer algemene vragen omvatten zoals ‘beschikt de onderneming over een voldoende gevarieerd leveranciersbestand om specifieke bevoorradingsproblemen aan te pakken?'.


De rating van die bureaus geeft een indicatie van de kredietwaardigheid van bedrijven, oftewel het vermogen om hun schulden terug te betalen. Hoogrentende obligaties worden gekenmerkt door ratings onder BBB (in afnemende volgorde BB, B, C en D) (zie tabel 1). Aangezien het risico voor deze high yield-bedrijfsobligaties hoger is, is het normaal dat beleggers er een hoger rendement (premie) voor vragen, vandaar hun naam.


Tabel 1: Ratingbureaus en kwaliteit van de emittenten

Tabel: Rating obligaties

In de huidige macro-economische en geopolitieke context kan het de moeite lonen de voorkeur te geven aan investment grade-bedrijfsobligaties boven hoogrentende, en wel hierom:
de stijgende financieringskosten zullen waarschijnlijk nadeliger zijn voor hoogrentende bedrijven, die doorgaans meer schulden hebben dan investment grade-ondernemingen
de Europese Centrale Bank (ECB) voert een restrictiever monetair beleid, door haar belangrijkste rentetarieven te verhogen en haar effectenaankoopprogramma terug te schroeven. Dat zou de liquiditeit op de markten kunnen verminderen, wat het hoogrentende segment zwaarder zou treffen
de zwakke economische groei in de eurozone kan het aantal faillissementen doen toenemen en daarmee het risico dat de meest kwetsbare emittenten niet meer kunnen terugbetalen
de risicopremie zou verder kunnen stijgen als gevolg van geopolitieke en macro-economische risico's (zoals de spanningen met Rusland en Taiwan, het risico van gastekorten in de winter, de wereldwijde economische vertraging enz.). Dat kan wegen op de evolutie van de waarde van die effecten onderweg.


Conclusie


De stijgende rente kan kansen bieden voor obligatiebeleggers. In de huidige context blijven we echter voorzichtig en geven we – voorlopig – de voorkeur aan investment grade-bedrijfsobligaties. Die bieden nu immers hogere rentevoeten dan in het begin van het jaar en steunen op sterkere balansen en business models dan high yield-bedrijven, waardoor ze beter gewapend zijn in geval van tegenwind.


Dit document heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in dit document vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in dit document opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.