Het obligatieklimaat blijft moeilijk voor de belegger. De rente in de ontwikkelde landen is doorgaans laag en de centrale banken trekken stukje bij beetje hun rente op in de strijd tegen de inflatie. Is het tegen die achtergrond interessant om te kijken naar obligaties van groeilanden? We vroegen het aan Shende Charudatta, Head of Client Portfolio Fixed Income bij Candriam.

Wat verstaan we onder groeilandobligaties? Is het risicovol om daar nu in te beleggen? Welke tips kan u ons geven?


S. C.: "Obligaties uitgegeven door groeilanden worden meer en meer een courante activaklasse. Hoewel die landen een groter risico en een minder goede solvabiliteit vertonen dan de ontwikkelde landen, lijdt het geen twijfel dat de groei er hoger ligt. Deze activaklasse biedt eveneens heel wat diversifiëring in termen van regio’s (meer dan 90 landen), sectoren en instrumenten. Zo zijn er obligaties van groeilanden in sterke munt (vaak usd) of lokale munt en de uitgevers kunnen een overheid, semi-overheid of bedrijf zijn. De markt omvat een brede waaier aan ratings (van investment grade of goede kwaliteit tot high yield), terwijl bedrijfsobligaties worden uitgegeven in een groot aantal sectoren, inclusief ESG-instrumenten zoals groene obligaties en duurzame obligaties.


Beleggen in deze activaklasse vergt een strikte analyse die niet alleen is toegespitst op de emittent van de schuld, maar die ook rekening houdt met andere elementen zoals het geopolitieke risico, de beleggingsstromen in de activaklassen en het beleid van de centrale banken."


Men spreekt wel vaker over de schuld van groeilanden in ‘lokale munt’ en in ‘sterke munt’. Welke verdient onze voorkeur?


S. C.: "In het huidige klimaat, gekenmerkt door een stijgende rente, meer koersschommelingen en geopolitieke risico’s, zien we grotere risico’s bij obligaties van groeilanden in lokale munt. Die vloeien namelijk niet alleen voort uit de lokale rentevoeten, maar ook uit het deviezenrisico.


De groeilandobligaties uitgedrukt in harde valuta worden dan weer niet beïnvloed door de schommelingen van lokale munten. Bovendien bestaat nagenoeg 60% van dit segment uit uitvoerders van grondstoffen. Die landen halen het grootste voordeel uit de fors hogere prijzen van olie en grondstoffen. Ten slotte zien we een grotere diversifiëring in termen van regio’s: een 85 landen geven obligaties uit in harde valuta, terwijl slechts een 20-tal groeilanden uitgiftes doen in hun lokale munt. Een ruimere spreiding is een extra troef in tijden van grotere volatiliteit."

Bovenop de lage rente in de meeste ontwikkelde landen, zal een fors hogere inflatie de centrale banken er wellicht toe aanzetten om de rente op te trekken. En de groeilanden?


S. C.: "Het klopt dat de centrale banken van de ontwikkelde markten de monetaire teugels strakker aanhalen in hun strijd tegen de inflatie. Uiteraard leidt dat tot een renteverhoging, met name in de Verenigde Staten en in de eurozone, wat een weerslag heeft op de schuld van de groeilanden. Heel wat groeilanden die getroffen worden door een hoge inflatie (Mexico, Brazilië, Tsjechië...) hebben hun rente al opgetrokken. In het begin van het jaar boden de obligaties van de groeilanden in harde valuta een rendement van gemiddeld 5,3%, tegen om en bij de 6,5% op dit moment (5/4/22). De schuld in lokale munten biedt momenteel 6,3%, tegen ongeveer 5,7% in het begin van het jaar. Bijgevolg is het couponrendement van groeilandobligaties in harde valuta momenteel iets interessanter. Als de economische vooruitzichten van de groeilanden zouden verslechteren en de inflatie dat zou toelaten, zouden de centrale banken zich geroepen kunnen voelen om de groei te ondersteunen. Dat is het geval voor China, dat - in tegenstelling tot de rest van de wereld - momenteel een soepeler monetair beleid voert om zijn economie te versterken. Dat biedt ondersteuning aan de groeilanden."


Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de grondstofprijzen de hoogte ingejaagd. Wat is de impact daarvan op de schuld van de groeilanden?


S. C.: "De hogere grondstofprijzen zouden kunnen leiden tot een hogere inflatie en bijgevolg tot een lagere consumptie en dus ook tot een groeikrimp. De hogere rente die wordt aangerekend door de centrale banken zou dat verschijnsel nog kunnen versterken. We mogen niet vergeten dat bijna 50% van de schuld van de groeilanden betrekking heeft op landen die grondstoffen exporteren. Die landen halen veel voordeel uit de fors hogere prijzen van olie en grondstoffen. Hun export zal meer inkomsten opleveren, waardoor hun balansen verbeteren en hun schuldprofiel gezonder wordt. Op lange termijn ten slotte voeren diverse groeilanden zoals India energie in, wat wil zeggen dat een hogere olieprijs voor hen geen goede zaak is. Toch zou hen dat, naar het voorbeeld van de ontwikkelde landen, ertoe moeten aanzetten op zoek te gaan naar diverse alternatieven voor de combinatie olie/steenkool. Dat zou hen onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen en zo zouden ze hun economie vergroenen, waardoor ze op termijn interessanter worden."


Wil u meer weten? Uw financieel adviseur helpt u graag verder.


Zoek fondsen die beleggen in opkomende landen

 

Dit document heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in dit document vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in dit document opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.