Al decennia niet meer meegemaakt, maar in 2021 brak de inflatie meermaals records. We geven enkele tips om uw koopkracht te beschermen.


Correct rekenen


Hou altijd rekening met het verschil tussen het nominale rendement (of het geafficheerde rendement) en het reële rendement dat rekening houdt met de inflatie (of het nominale rendement min de inflatie). Is er weinig inflatie, dan liggen de twee cijfers dicht bij elkaar. Dit is vandaag echter niet meer het geval. Belfius Research verwacht voor 2022 een gemiddelde inflatie van 2,5% in de eurozone. De nominale rentevoet moet dit jaar dus al hoger zijn dan 2,5% om beter te doen dan de inflatie. De inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank is 2% op lange termijn.


Pas op voor de status-quo


De wereld verandert, en de inflatie herinnert ons daaraan. Stilstaan is achteruitgaan: wie al zijn geld op een spaarrekening zet, verliest elk jaar aan koopkracht. Het reële rendement (uitgedrukt in koopkracht) van cash is tegenwoordig (zeer) negatief. Wie spaart op een spaarrekening heeft dit jaar een verwacht reëel negatief rendement van -2,4%. Rekenen we met een gemiddelde inflatie van 2% voor de komende 10 jaar, dan betekent dit een verlies aan koopkracht van 17% over 10 jaar1.


Vaste inkomsten vermijden


Om het even welk absoluut vast inkomen is eigenlijk degressief in de tijd. Een euro vandaag is in koopkracht meer waard dan morgen. Obligaties met vaste coupons zijn dus niet inflatiebestendig, bovendien bieden ze momenteel sowieso al een minieme nominale coupon.

Wie zijn geld langer dan 10 jaar kan missen en kiest voor een ‘veilige’ staatsobligatie, verliest aan koopkracht. Een Belgische staatsobligatie op 10 jaar (nominaal rendement op 01/01/2022: 0,29%) heeft dit jaar een reëel negatief rendement van -2,2% of over 10 jaar een verlies van 16%1.


Beleggen en spreiden over verschillende activaklassen


Om koopkracht te behouden, kan men beleggen, weliswaar zal men bereid moeten zijn een kapitaalrisico te nemen. Onderweg zal men rekening moeten houden met koersschommelingen. Risicobereidheid hangt af van de persoonlijke situatie en de beleggingshorizon.

Voor beleggers is een goede spreiding over verschillende activaklassen – zoals aandelen of obligaties – essentieel. Op de obligatiemarkten vindt men naast overheidsuitgiftes ook risicovollere categorieën als hoogrentend papier (uitgegeven door minder kwaliteitsvolle bedrijven), groeilandobligaties of obligaties uitgegeven in vreemde munten. Ook de aandelenmarkten kunnen uitkomst bieden om de koopkracht op lange termijn te vrijwaren. Aandelen van bedrijven met pricing power kunnen een goede keuze zijn.


Zoeken naar pricing power


Ondernemingen met een sterke concurrentiepositie in hun sector kunnen makkelijker prijsstijgingen doorrekenen aan hun klanten. Bovendien staan ze ook in een sterke positie tegenover hun leveranciers. Zo beschermen ze hun marges en kunnen hun resultaten zelfs sneller groeien dan de inflatie. Vaak vertonen die bedrijven dezelfde kenmerken: ze hebben een bekwaam management, behoren tot een sector in expansie, zijn innovatiever dan gemiddeld (wat hun concurrentievoordeel intact houdt) en zijn aanbrengers van ‘oplossingen voor echte behoeften’. Hun dividenden stijgen meestal van jaar tot jaar waardoor ze niet verwateren, in tegenstelling tot vaste inkomsten. Waar vind je ze? Vaak zijn het ondernemingen die duurzame oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen zoals de demografische ontwikkelingen, medische innovatie, klimaatopwarming, groene mobiliteit, circulaire economie...


Gemengde portefeuilles


Een gemengd fonds2 dat zowel in aandelen als obligaties belegt, kan een goed begin zijn om de koopkracht te vrijwaren. Professionele beheerders gaan dan op zoek naar de meest interessante aandelen en obligaties en ze zorgen voor een optimale spreiding. Gemengde fondsen kunnen de basisbouwstenen zijn van uw beleggingsportefeuille.


Een ‘medium’ portefeuille (50% obligaties, 50% aandelen) bracht de afgelopen 10 jaar een jaarlijks rendement van 5,5%3 op, ruim beter dan de inflatie de afgelopen 10 jaar4. Maar iedereen weet: rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Wellicht kan het in de toekomst lager zijn. Op de grafiek tonen we voorzichtigheidshalve een nominaal5 jaarlijks rendement van 4%6 of reëel van 2%. Na 10 jaar heb je dan een koopkrachtwinst van 12%.


Wie meer belegt in aandelen, mag op termijn een potentieel hoger rendement verwachten. Weet echter: hoe meer aandelen, hoe groter de koersschommelingen kunnen zijn. Het is dus niet weggelegd voor elke belegger. Bepaal daarom samen met uw beleggingsadviseur uw profiel zodat u niet voor verrassingen komt te staan.


MMI Grafiek


De evolutie van een beleggingsportefeuille volgt geen rechte lijn. Hoe hoger het verwacht rendement, hoe meer aandelen en dus hoe meer schommelingen. Tussentijds kunnen er grote schommelingen zijn, zowel op- als neerwaarts. Er is geen enkele garantie dat een beleggingsportefeuille van 10.000 euro na 10 jaar een positief resultaat zal geven.1Bron: Investment Strategy – Belfius Bank – de spaarrekening heeft (voorwaarden januari 2022) een nominaal rendement van 0,11% (som basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,1%). Voor de berekening op 10 jaar werd gewerkt met een inflatie van 2%. De berekeningen zijn louter illustratief.
2Een fonds (ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd) is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Hoewel fondsen verschillende voordelen hebben, brengen ze risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd. Lees eerst het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KIID), het prospectus en de productfiche voor u beslist om te beleggen.
3Jaarlijks rendement tijdens de laatste 10 kalenderjaren (zonder instapkosten en taksen) op 31/12 van een gemend fonds type Medium. Het rendement is berekend op resultaten uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicator. Ze bieden dus geen enkele garantie voor de toekomstige rendementen. De getoonde rendementen zijn netto (excl. instapkosten en eventuele taksen) en zijn berekend met directe herinvestering in de deelbewijzen (KAP).
4De gemiddelde inflatie in de eurozone bedroeg de afgelopen 10 jaar slechts 1,2%. Bron: Reuters-Refinitiv
5Nominaal jaarlijks rendement is het jaarlijks rendement van een investering. Van het nominale jaarlijks rendement moet de jaarlijkse inflatie afgetrokken worden om het reële jaarlijks rendement te verkrijgen.
6Een verwacht potentieel rendement op lange termijn. Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van Candriam (augustus 2021), en houden onder meer rekening met de uitzonderlijk lage rentevoeten en het niveau van de aandelenkoersen. Deze prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor werkelijke toekomstige prestaties.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.