78079177

Belangenconflictenbeleid

Samenvatting

Inleiding


Belfius Bank, en in een bredere context de Belfius-groep, is een bank-verzekeraar die met een uitgebreid aanbod aan producten en diensten een groot aantal klanten bereikt. Die uitgebreide dienstverlening heeft ook een keerzijde: het risico op belangenconflicten tussen:

Om die risico’s het hoofd te bieden en de activiteiten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij het belang en de behoefte van de klanten, nam Belfius een aantal maatregelen in het kader van een Belangenconflictenbeleid, dat we hieronder samenvatten. Doel van Belfius Bank is een strikte naleving van de reglementaire bepalingen en het hanteren van strenge interne normen en standaarden.

Wat is een ‘belangenconflict’?


In het algemeen en zeker in het kader van beleggingsactiviteiten en -diensten kunnen we een belangenconflict omschrijven als:

Onze aanpak


Belfius Bank hanteert een aanpak in 2 fasen:

Identificatie van de belangenconflicten


Om rekening te kunnen houden met de verschillende types activiteiten en belangen, bestaat er voor elke afdeling van de bank een lijst van situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. De lijst wordt periodiek geactualiseerd en bijgewerkt, bv. als er nieuwe producten of diensten aan het gamma worden toegevoegd.


Doel van die lijst? Het risico op belangenconflicten in kaart brengen en bekijken welke situaties vermeden kunnen worden of, zo niet, welke maatregelen kunnen verhinderen dat de klant er nadeel van ondervindt. Voorbeelden van die situaties:

5 basismaatregelen tegen belangenconflicten


We werkten 5 basiscategorieën van maatregelen uit om belangenconflicten of eventuele nadelige gevolgen ervan voor onze klanten te voorkomen, te beperken of te beheersen.

Bijkomende procedures en richtlijnen


De bank nam bijkomende maatregelen in het kader van haar activiteiten als verzekeringstussenpersoon en de distributie van producten van Belfius Insurance. Ook voor de onverenigbaarheid tussen beleggingsadvies en financial planning zijn passende maatregelen genomen, waaronder een eigen hiërarchische leiding.

Veel van bovenstaande maatregelen viseren afdelingen of medewerkers betrokken bij activiteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. Voor alle medewerkers bestaan regels met een verstrekkende werking via de deontologische code, voor specifieke elementen verfijnd via procedures en richtlijnen. We vermeldden de beperkingen voor uitnodigingen en geschenken al. Er bestaat ook een apart beleid voor onverenigbaarheden die een beperking en controle opleggen voor nevenactiviteiten die medewerkers zouden willen uitoefenen.

Op het vlak van beloning en commissielonen neemt de bank voorzorgen, zodat er geen incentive is om te handelen in een ander belang dan dat van de klant. Dit beleid is trouwens veel ruimer dan enkel beleggingsactiviteiten en slaat op alle bancaire producten en diensten die de bank aanbiedt.

Klachtenbehandeling is toegewezen aan een afzonderlijke afdeling en volgt een eigen procedure, die een objectieve benadering van de klachten kan verzekeren. Klachten over belangenconflicten worden afzonderlijk opgevolgd en intern gerapporteerd, zodat men eventueel maatregelen kan nemen om herhaling te voorkomen.

Vorming en communicatie


Het beleid voor de preventie en beheersing van belangenconflicten krijgt bijzondere aandacht bij trainingen, vormingen en in de communicatie naar de commerciële afdelingen. Daarbij worden per afdeling personen gesensibiliseerd om gevallen van belangenconflicten te melden, zodat de bank passende maatregelen kan nemen.

Verantwoordelijkheid


De directie van Belfius Bank gaat na of de systemen, controles en procedures betrouwbaar zijn en het mogelijk maken om eventuele belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheersen. Ze wordt in haar taak bijgestaan door de afdeling Compliance, die: