Beleggen in een kasbon
Beleggen in een kasbon

Geen instapkosten

Keuze in looptijd

Vaste rente

RECLAME

Wat is een kasbon?

Een kasbon is een schuldbewijs uitgegeven door Belfius, waarbij de bank zich engageert om de belegger jaarlijkse interesten te betalen gedurende de volledige looptijd van de kasbon.

Bovendien moet Belfius op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal terugbetalen Een kasbon is onderworpen aan het Belgisch recht (staat van herkomst: België).


Voordelen


  • Kleine bedragen: beschikbaar vanaf €250.
  • Geen instapkosten: een kasbon houdt geen instapkosten in.
  • Vaste rente: de rentevoet blijft vast gedurende de volledige looptijd van de belegging.
  • Op korte of lange termijn: de looptijd van een kasbon ligt tussen minimum 1 jaar en maximum 10 jaar.
  • Rentevoet naar keuze: bij uw onderschrijving op de volgende schermen kan u uw rentevoet kiezen.

Voordelen


  • Kleine bedragen: beschikbaar vanaf €250.
  • Geen instapkosten: een kasbon houdt geen instapkosten in.
  • Vaste rente: de rentevoet blijft vast gedurende de volledige looptijd van de belegging.
  • Op korte of lange termijn: de looptijd van een kasbon ligt tussen minimum 1 jaar en maximum 10 jaar.
  • Rentevoet naar keuze: bij uw onderschrijving op de volgende schermen kan u uw rentevoet kiezen.

Risico’s


Beleggen in een kasbon houdt risico’s in. Raadpleeg de belangrijkste hieronder.


Kredietrisico:

Bij faillissement of door de bevoegde toezichthouder opgelegde herstructurering om een faillissement te vermijden, loopt de belegger het risico zijn investering niet terug te krijgen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 EUR, dat valt onder de depositogarantie.


Marktrisico (fluctuatie van de waarde van de kasbon):

De koers van een kasbon kan schommelen in functie van onder meer de marktparameters, de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent. Dit kan een impact hebben op de waarde van de kasbon bij een terugkoop vóór de voorziene eindvervaldag.


Liquiditeitsrisico:

Een kasbon is niet beursgenoteerd, hierdoor is de kans gering dat er een actieve secundaire markt ontstaat. Een daling van de kredietwaardigheid (kredietrating) van Belfius Bank kan een impact hebben op de liquiditeit. Gezien het kapitaal in principe geblokkeerd is tot de eindvervaldag, is de bank niet verplicht om uw kasbon terug te kopen voor de eindvervaldag. Als de bank dit toch accepteert, hangen de kosten voor de terugkoop af van de resterende looptijd van de kasbon en de herfinancieringsrentevoeten van toepassing op dat moment, verhoogd met een penalisatierentevoet van 0,75% en een administratieve kost van 6 EUR, zonder zekerheid dat het initieel kapitaal gerecupereerd kan worden.


Inflatierisico:

Door de aanhoudende prijsstijgingen, kan het geïnvesteerde geld in waarde dalen.

Kosten


Instapkosten - Er zijn geen instapkosten.

Bewaarloon - Er is geen bewaarloon verschuldigd voor het in bewaring geven van kasbons bij Belfius Bank. Een bewaarloon kan echter wel aangerekend worden bij het in bewaargeven bij een andere financiële instelling.

Lopende productkosten - Er wordt een lopende productkost aangerekend door Belfius Bank voor het beheer en de distributie van dit product. Deze kost is reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van de kasbons. Het percentage van deze kost is afhankelijk van de looptijd van de kasbon. Het maximum percentage voor een bepaalde looptijd wordt vermeld onder de "Productkosten" in de gepersonaliseerde kostensimulatie die u krijgt voor intekening.

Kosten in geval van een terugkoop voor de eindvervaldag – In dat geval, hangen de kosten voor de terugkoop af van de resterende looptijd van de kasbon en de herfinancieringsrentevoeten van toepassing op dat moment, verhoogd met een penalisatierentevoet van 0,75%. Daarnaast is er ook een administratieve kost van 6 EUR verschuldigd.


Belastingen


Op basis van de momenteel geldende fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, zijn privébeleggers die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting, ook onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de interesten. In geval van een aan- of verkoop van een kasbon op de secundaire markt is er een taks op beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (maximum €1.300/transactie) verschuldigd.

Documenten


Alvorens te beleggen, vragen we u om kennis te nemen van het basisprospectus en eventuele toekomstige aanvullingen (die aan het einde van het basisprospectus worden toegevoegd), de samenvatting ervan, de productfiche, de Final Terms en de informatiefiche over de Depositobescherming. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA kan niet aanzien worden als een aanbeveling om te beleggen. In het geval van publicatie van een supplement, hebben de beleggers die gedurende een lopende quinzaine reeds ingeschreven hebben op een kasbon het recht om hun inschrijving in te trekken gedurende 2 werkdagen.De historiek van het basisprospectus, van de samenvatting ervan en van de Final Terms is beschikbaar op onze site.

Na onderschrijving kan u uw rentevoet altijd terugvinden in de Final Terms van uw kasbon.

Een klacht?


Onze dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman staan klaar om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?