Informatieverschaffing in verband met beleggingsaanbevelingen

De beleggingsaanbevelingen zijn door Kepler uitgebracht onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid. Ze worden verdeeld door Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, België - Tel: 02/222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB - RPM Brussel BTW BE 0403.201.185 - FSMA n° 019649 A. Belfius Bank NV geeft de beleggingsaanbevelingen pas vrij nadat Kepler Cheuvreux de onderliggende beleggingsaanbevelingen ter beschikking van het publiek heeft gesteld.

Belfius Bank NV is een kredietinstelling en verzekeringsagent die onderworpen is aan de controle en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die de door Kepler Cheuvreux opgestelde beleggingsaanbevelingen verspreidt.


Voorafgaande waarschuwingen

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor de klanten van Belfius Bank NV. De informatie in de beleggingsaanbevelingen van Belfius Bank NV is door Kepler Cheuvreux verkregen uit verschillende als betrouwbaar beschouwde openbare bronnen, maar is niet onafhankelijk door haar geverifieerd. Noch Kepler Cheuvreux, noch Belfius Bank NV garanderen de volledigheid of juistheid van deze informatie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van deze informatie, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Deze beleggingsaanbevelingen zijn een beknopte samenvatting en pretenderen niet alle beschikbare informatie te bevatten over de behandelde onderwerpen. Op verzoek kan aanvullende informatie worden verstrekt.

De aanbevelingen van Kepler Cheuvreux zijn gebaseerd op informatie die is verkregen uit openbare bronnen of op openbare informatiebronnen die door Kepler Cheuvreux betrouwbaar worden geacht, maar voor de volledigheid en juistheid waarvan Kepler Cheuvreux niet instaat. Alle hierin vervatte ramingen en meningen zijn onafhankelijke meningen van de analisten op de datum van publicatie. Deze beleggingsaanbevelingen kunnen links bevatten naar websites van derden waarover Belfius geen controle heeft. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van deze websites van derden.

Sommige van de in deze publicatie vermelde beleggingen zijn mogelijk niet gemakkelijk liquide te maken. Als gevolg daarvan kan het moeilijk zijn om deze beleggingen te verkopen of te realiseren. Het verleden is niet noodzakelijk een indicator voor het toekomstige rendement van een belegging. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen. Sommige van de in deze publicatie besproken beleggingen kunnen een hoge mate van volatiliteit vertonen. Beleggingen met een hoge volatiliteit kunnen plotse en aanzienlijke waardedalingen ondergaan, wat tot verliezen kan leiden. Internationale beleggingen brengen risico's met zich mee die verband houden met de politieke en economische onzekerheden van het buitenland, alsook met het wisselkoersrisico.


Potentiële belangenconflicten

In het kader van zijn beleggingsactiviteiten en -diensten neemt Belfius de nodige en redelijke maatregelen om mogelijke belangenconflicten met de klant of tussen klanten onderling op te sporen en te voorkomen. Wanneer de Bank meent dat zij een belangenconflict dat de belangen van de cliënt schaadt, niet kan vermijden, stelt zij de cliënt daarvan in kennis en/of ziet zij af van toekomstige verrichtingen of van het verlenen van een dienst. De klant kan gemakkelijk meer informatie krijgen over het algemene beleid inzake belangenconflicten via zijn relatiebeheerder of op belfius.be

Overeenkomstig artikel 8 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/958 van de Commissie van 9 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de technische regelingen voor objectieve presentatie van beleggingsaanbevelingen of andere informatie waarin beleggingsstrategieën worden aanbevolen of voorgesteld en ter openbaarmaking van specifieke belangen of indicaties van belangenverstrengeling, is Belfius verplicht om elke situatie of omstandigheid die aanleiding kan geven tot een belangenconflict in verband met de verspreiding van beleggingsaanbevelingen, aan u bekend te maken.

Het is de bedoeling om de klanten de mogelijkheid te bieden de objectiviteit en de betrouwbaarheid te beoordelen van de informatie met betrekking tot de beleggingsaanbevelingen die door Kepler Cheuvreux worden opgesteld en door Belfius worden verspreid.


1) Tussen Belfius en Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux beheert zijn eigen belangenconflicten. Meer informatie op de website van Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux en Belfius Bank NV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een strategische alliantie aan te gaan in verband met bepaalde diensten, met name diensten in verband met investeringsbankverrichtingen. Belfius Bank NV verleent aan deze emittent diensten op het gebied van investment banking, in ruil waarvoor Belfius Bank NV een tegenprestatie of toezegging van een tegenprestatie zal ontvangen. Daarnaast verleent Kepler Cheuvreux, via een samenwerkingsovereenkomst tussen Kepler Cheuvreux en Belfius Bank NV, diensten in verband met deze activiteiten. Kepler Cheuvreux ontvangt tevens een tegenprestatie of toezegging van een tegenprestatie overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst.

Belfius Bank NV bezit of controleert 5% of meer van het uitgegeven aandelenkapitaal van Kepler Cheuvreux. Belfius Bank NV verleent diensten op het gebied van investment banking aan deze emittent, als tegenprestatie waarvoor Belfius een tegenprestatie of een belofte tot tegenprestatie heeft ontvangen.

Een vertegenwoordiger van Belfius Bank NV zetelt in de Raad van Bestuur van Kepler Cheuvreux.


2) Tussen Belfius en andere entiteiten

Noch Belfius Bank NV, noch één van haar bestuurders, directeurs of werknemers, noch enige andere persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid (door nalatigheid of anderszins) voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document of de inhoud ervan of uit enige andere situatie die ermee verband houdt.

Deze analyse wordt verspreid onder de klanten van Belfius Bank, van wie wordt verwacht dat zij hun eigen beleggingsbeslissingen nemen zonder ongepast te vertrouwen op deze publicatie, en mag niet worden herverdeeld, gereproduceerd of gepubliceerd, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook.

De verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de beleggingsaanbevelingen berust bij Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - Tel: 02/222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB - RPM Brussel BTW BE 0403.201.185 - FSMA nr. 019649 A.

Toezichthoudende autoriteit: "FSMA" - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, - Telefoon: +32(0)2 220 52 11 - Ondernemingsnummer: 0544.279.965.


MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN

De volgende informatie bevat mogelijke specifieke belangenconflicten met betrekking tot beleggingsaanbevelingen die per effect worden verspreid.

De volgende bepalingen zijn van toepassing:

  • a. Belfius Bank NV bezit of controleert 5% of meer van het uitgegeven aandelenkapitaal van deze vennootschap.
  • b. De vennootschap, of haar hoofdaandeelhouder, bezit of controleert, rechtstreeks of onrechtstreeks, 5% of meer van het uitgegeven aandelenkapitaal van Belfius Bank NV.
  • c. Belfius Bank NV heeft een netto long positie die de drempel van 0,5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van de emittent overschrijdt.
  • d. Belfius Bank NV heeft een netto shortpositie die de drempel van 0,5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van de emittent overschrijdt.
  • e. Belfius Bank NV was lead of co-lead manager in een openbaar aanbod van financiële instrumenten van de emittent gedurende de laatste twaalf maanden.
  • f. Belfius Bank NV is een market maker van de financiële instrumenten van de emittent of een liquiditeitsverschaffer in het kader van prijsstabiliseringsactiviteiten voor de emittent om liquiditeit in deze instrumenten te verschaffen.
  • g. Belfius Bank NV heeft in de loop van de laatste twaalf maanden van deze vennootschap een vergoeding ontvangen voor het verlenen van diensten inzake investment banking of financieel advies.
  • h. Belfius Bank NV is partij bij een overeenkomst met de emittent in verband met de opstelling van de aanbeveling.
  • i. Een werknemer van Belfius Bank NV zetelt in de raad van bestuur van deze vennootschap.

Tabel Mogelijke Belangenconflicten