Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Belfius Business Future Manager

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie?

 • Bedrijfsleiders en zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen in een vennootschap.
 • Ook voor de partner die werkt als zelfstandig bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of die als zelfstandige een directiefunctie of een activiteit van dagelijkse leiding of van commerciële, financiële of technische aard vervult in de onderneming.

8 voordelen

Een jaarlijks belastingvoordeel

De door uw onderneming gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten (zolang de 80%-regel wordt nageleefd) en leiden dus tot een lagere belastinggrondslag.

Bij het einde van het contract

Bij het einde van het contract ontvangt u het pensioenkapitaal in de vorm van een uitgesteld loon. Er is dus geen jaarlijkse taxatie in uw personenbelasting.

De toekenning van de verzekering

De toekenning van de verzekering gebeurt individueel en kan dus volledig worden gepersonaliseerd.

Zekerheid

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) biedt het voordeel dat het kapitaal beschermd is als de onderneming failliet gaat.

Een gewaarborgd rendement

Back Service

Dankzij de 'Back Service' kunt u sparen voor uw pensioen met terugwerkend effect.

Uw IPT aanvullen

U kunt uw IPT aanvullen met een overlijdensdekking of met bijkomende waarborgen (gewaarborgd inkomen, vrijstelling van premies).

Andere fiscale producten.

U kunt dat aanvullend pensioen combineren met de andere fiscale producten.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gewaarborgd rendement

0,75% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Jaarlijks minimumbedrag: 500 euro (zonder de eventuele bijkomende waarborgen).
 • Minimumbedrag per storting: 100 euro.
 • Maximaal jaarlijks bedrag: onderworpen aan de 80%-regel.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw IPT storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0%-2% op het brutokapitaal.
 • Het gestorte kapitaal wordt minder en eenmalig op de pensioenleeftijd belast.

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Wijninckx-heffing: een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% in op bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen vanaf een overschrijding tov het geïndexeerde drempelbedrag van 30000 euro (te indexeren) per jaar. (Dit is een overgangsmaatregel die van toepassing is van 1/1/2013 tot 31/12/2016)

In detail

 • Bijkomende waarborgen

  U kunt twee bijkomende waarborgen onderschrijven:

  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: vanaf een ongeschiktheidsgraad van 25% (eigen risico: termijn van 3 maanden). De premievrijstelling is recht evenredig aan de graad van arbeidsongeschiktheid. Een graad van arbeidsongeschiktheid van 67% wordt gelijkgesteld aan 100 %, de vrijstelling van de premie is dan volledig.
  • Gewaarborgd inkomen: de betaling van een jaarrente vanaf een ongeschiktheidsgraad van 25% (eigen risico: termijn van 3 maanden). De gestorte rente is recht evenredig aan de graad van arbeidsongeschiktheid. Een graad van arbeidsongeschiktheid van 67% of meer wordt gelijkgesteld aan 100%, de maximum rente wordt dan gestort.
 • Overlijdensdekking

  Aan uw Belfius Business Manager kunt u een aanvullende overlijdensdekking koppelen om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden. Bij het onderschrijven van deze Formule Security dient de eerste jaarlijkse premiebetaling van uw IPT minimum 500 euro te bedragen.

 • Back Service

  Met de 'Back Service' kunnen we het bedrag berekenen dat u nog kunt storten ter aanvulling van de jaren waarin u geen IPT genoot. Dankzij deze service kunt u makkelijk winst naar uw privévermogen overhevelen.

 • Beschikbaar voor de aankoop van onroerend goed voor de leeftijd van 60

  Wenst u een onroerend goed aan te kopen of te verbouwen in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen, dan kunt u een voorschot opnemen of de verzekering in pand geven, op voorwaarde dat dit vastgoed belastbare inkomsten opbrengt. Verkoopt u dit onroerend goed vooraleer u 60 bent, dan moet u dit voorschot terugbetalen.

 • Belasting


  • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen: maximum 2%.
   De solidariteitsbijdrage:
       < 2 478,95 euro: 0 %
       2 478,95 euro tot en met 24 789,34 euro: 1%
       24 789,35 euro tot en met 74 368,05 euro: 2%
       >= 74 368,06 euro: 2%
   

  Ter illustratie

  Bruto-eindkapitaal: 100.000 euro
  -3,55% RIZIV -3.550 euro
  -2% solidariteitsbijdrage
  -2.000 euro
  Bedrag na bijdragen
  94.500 euro
  -16,5% personenbelasting (1) -15.593 euro
  -6% gemeentebelasting -936 euro
  Bedrag na belastingen
  77.971 euro

 • Uitkering in rente is mogelijk (nadat het kapitaal belast werd)

  Bij uitkering in rente gebeurt er een jaarlijkse taxatie van 25% + gemeentebelasting op 3% (= fictieve rente) van het nettokapitaal (dit is het brutokapitaal verminderd met de ingehouden RIZIV- en solidariteitsbijdragen op pensioenen en verminderd met de bedrijfsvoorheffing).

 • Een IPT is voordeliger dan een loonsverhoging

  Een IPT is, omwille van zijn fiscaal voordelen, interessanter dan een loonsverhoging. De onderschrijvende vennootschap kan de premies fiscaal in mindering brengen als kosten, indien er aan de 80%-regel voldaan is. Aangezien de premies gestort in het kader van een IPT niet beschouwd worden als een bezoldiging, ontsnapt de begunstigde aan de normale belasting tijdens de pensioenopbouw. Het pensioenkapitaal voortvloeiend uit de gestorte premies van een IPT, wordt minder en eenmalig belast op de pensioenleeftijd.

 • De 80%-regel

  De wetgever heeft drie formules in het leven geroepen, de ‘pensioenpijlers’, zodat iedereen op zijn pensioenleeftijd een inkomen kan behouden dat min of meer overeenstemt met dat van tijdens zijn actieve loopbaan, dit betekent het laatste brutoloon van het laatste gewerkte jaar. 80% van dit inkomen mag worden gevormd door de 1e en de 2e pijler. De overige 20% mogen worden aangevuld met pensioensparen.

  • 1e pijler of het wettelijk pensioen dat betaald wordt door de Staat.
  • 2e pijler of het extralegaal pensioen in het kader van een beroepsactiviteit: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, Individuele Pensioentoezegging, groepsverzekering, bedrijfsleidersverzekering, pensioenfonds.
  • 3e pijler: individuele levensverzekering, pensioensparen, pensioenverzekering.


  Regel: 1e pijler + 2e pijler = < 80% van het laatste normale brutojaarloon.

  Opmerking: voor het brutojaarloon moet u ook rekening houden met de waarde van het voordeel in natura van de bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik (woon-werkverkeer en privéverplaatsingen) voor het berekenen van de beperking van de aftrekbaarheid.

 • Documenten die nodig zijn voor het afsluiten van een IPT

  • Gegevens over uw loopbaan: aantal jaren en maanden van de activiteit buiten de onderneming en anciënniteit in uw huidige onderneming.
  • Bedrag van uw brutojaarloon.
  • Bedrag van de reserves van andere pensioencontracten van de 2e pijler waarvan u de begunstigde bent als bedrijfsleider: groepsverzekeringen, andere individuele pensioentoezeggingen (intern/extern), bedrijfsleidersverzekeringen, VAPZ- en RIZIV-contracten, maar geen pensioensparen noch individuele levensverzekeringen.
  • Een attest van uw sociaal statuut (gehuwd, alleenstaand, wettelijk samenwonend).
  • Uw identiteitskaart

Bijkomend

Protected
Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank N.V. – verzekeringsagent met het nummer FSMA 19649 A.
 1. 16,50 % wordt 10 % als het kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar*) wordt uitgekeerd en de professionele activiteit tot die leeftijd wordt verdergezet (als er sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep worden betaald tot die leeftijd). Bij uitkering van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd, momenteel 65 jaar, wordt het eindkapitaal (zonder winstdeelnemingen) belast tegen 10 % + gemeentebelasting. Wordt het kapitaal/de afkoopwaarde uitgekeerd bij een pensionering vanaf 60 jaar, of naar aanleiding van het overlijden van de bedrijfsleider/de verzekerde, dan wordt het eindkapitaal (zonder winstdeelnemingen) afzonderlijk belast tegen 16,50 % + gemeentebelasting.

  (*) De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd (vanaf februari 2025), en in 2030 naar 67 jaar (vanaf februari 2030).