Belfius Bonus Savings Account Pro

Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

Aanvragen

Kenmerken

Voor liquiditeiten op korte termijn

Ideaal voor het kortetermijn beheer van liquiditeitsoverschotten van zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.

Notarissen kunnen geen studierekeningen of kwaliteitsrekeningen openen in die vorm. Advocaten en deurwaarders kunnen dat wel voor kabinet-, kantoor- en rubriekrekeningen.

Beschikbaar

Uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar.

Driemaandelijkse vergoeding

De Belfius Savings Account Pro betaalt een bonus voor elke storting die minstens een volledig kalenderkwartaal op de rekening blijft staan. De bonus wordt na de verwerving uitbetaald op de eerste dag van het volgende kalenderkwartaal.

Basisrente op jaarbasis

0,55%
Berekend per dag en wordt elke drie maanden uitbetaald (1) .
De basisrente kan variëren op basis van gewijzigde marktomstandigheden.De nieuwe basisrente wordt onmiddellijk toegepast.

Bonus op jaarbasis

0,55% (2) .
Berekend per dag.
Elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan (3) .
De bonus is gewaarborgd gedurende de looptijd van de verwervingsperiode, een wijzing gaat pas in vanaf de start van de volgende verwervingsperiode.

Valutadata voor de berekening van de interest en de bonus

  • Valutadatum van een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag.
  • Valutadatum van een opname: kalenderdag van de opname.

Beheerskosten

Geen

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Looptijd

Onbepaalde duur

Roerende Voorheffing

De Belfius Bonus Savings Account Pro is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze biedt geen vrijstelling van roerende voorheffing, 30% RV is verschuldigd op de ontvangen basisrente en bonus.

Vennootschapsbelasting

De ontvangen basisrente en bonus zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Er is geen impact op het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting.

Rekeningafschriften

Digitaal of papier

Bescherming en risico’s

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer info: belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijk worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dringend) faillissement van de bank.

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel gestorte bedrag.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer en de Negotiator van Belfius zijn er om u te helpen.

Hoe een klacht indienen?Raadpleeg het informatiedocument*
* voor dit soort rekening is geen document 'Essentiële spaardersinformatie' voorzien door de wet
  1. Berekend per dag. De basisrente is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoet wordt de nieuwe rentevoet onmiddellijk toegepast. De nieuwe rentevoet wordt aan de rekeninghouder(s) meegedeeld in een rekeninguittreksel of via een van de kanalen die bepaald worden in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.
  2. Berekend per dag. De bonus is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden.
  3. Om de bonus te genieten moet de storting een volledig kalenderkwartaal op de rekening blijven staan, wat impliceert dat de storting minstens gedurende de volgende volledige periodes op de rekening moet staan: het kwartaal van 1 januari t.e.m. 31 maart, of het kwartaal van 1 april t.e.m. 30 juni, of het kwartaal van 1 juli t.e.m. 30 september of het kwartaal van 1 oktober t.e.m. 31 december. De verwerving van deze bonus houdt enkel rekening met deze vaste kwartaalperiodes.