Belfius Deposit Cover

 

Belfius Deposit Cover

Financiële bescherming voor uw naasten
Gelinkt aan een spaarrekening
Voor €4,99/jaar
Alvorens uw verzekering af te sluiten, raden we u aan het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) door te nemen.
 
 

Wat is Belfius Deposit Cover?


Het is een overlijdensverzekering bij een ongeval. Ze is gelinkt aan één of meerdere spaarrekeningen van uw keuze en biedt uw naasten een vergoeding als u overlijdt ten gevolge van een ongeval. De vergoeding van minimum €2.500 hangt af van het saldo van uw spaarrekening.

Hoe kan ik Belfius Deposit Cover afsluiten?


U kan deze verzekering afsluiten in kantoor.

Ze wordt telkens op 1 januari stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. De premie wordt automatisch ingehouden van uw spaarrekening.

De waarborg begint te lopen op de dag na de dag van ondertekening van het aanvraagformulier, maar ten vroegste vanaf de dag van betaling van de eerste premie via domiciliëring of vanaf de bevestiging van de verzekering door vermelding op de rekeninguittreksels.

Verzekering beschikbaar voor €4,99/jaar


Jaarlijkse premie: €4,99 per spaarrekening

Het eerste jaar kan u profiteren van een aanbieding waarbij u meerdere maanden cadeau krijgt.

Als u de verzekering afsluit…
Betaalt u voor het eerste jaar slechts…
tussen 1 januari en 31 maart
€3,74
tussen 1 april en 30 juni
€2,49
tussen 1 juli en 30 september
€1,24
tussen 1 oktober en 31 december
€0
De eerste premie wordt ingehouden van uw rekening.
Als u de verzekering afsluit…
Betaalt u voor het eerste jaar slechts…
tussen 1 januari en 31 maart
€3,74
tussen 1 april en 30 juni
€2,49
tussen 1 juli en 30 september
€1,24
tussen 1 oktober en 31 december
€0
De eerste premie wordt ingehouden van uw rekening.

Welke waarborgen zijn inbegrepen?


Als u overlijdt ten gevolge van een ongeval, garandeert Belfius Deposit Cover uw naasten een vergoeding die overeenkomt met het saldo van uw spaarrekening op de vooravond van het ongeval. Deze vergoeding bedraag minimum €2.500 per rekening, ook als uw saldo lager is dan dit bedrag, en maximum €50.000 per rekening.

Hebt u kinderen ten laste, dan wordt de vergoeding verhoogd met een bijkomend bedrag van €1.500 per kind, of met €3.000 per kind als zij ook houder zijn van een spaarrekening bij Belfius Bank.

De maximale uitkering bedraagt €150.000 als u verschillende Belfius Deposit Cover-verzekeringscontracten linkt aan meerdere spaarrekeningen.

Als u een spaarrekening deelt met andere personen, wordt de vergoeding evenredig verminderd met het aantal medehouders, inclusief het minimum- en maximumbedrag.

Weet dat u meerdere verzekeringen kan afsluiten die gelinkt zijn aan de gezamenlijke rekening, omwille van één verzekering per medehouder. U profiteert dan van de volledige vergoeding. Contacteer hiervoor uw kantoor, of bel de experten van Belfius Connect.

Voorbeeld

Mevrouw Peeters, moeder van 2 kinderen ten laste, overlijdt ten gevolge van een ongelukkige val. Ze heeft een Belfius Deposit Cover-verzekering afgesloten. Op de vooravond van haar overlijden bedraagt het saldo van haar spaarrekening €11.155. Belfius garandeert de begunstigden de uitbetaling van een vergoeding die overeenkomt met het saldo van de rekening op de vooravond van het ongeval. Het bedrag van de vergoeding wordt verhoogd met €1.500 per kind, of met €3.000 per kind als ze zelf ook houder zijn van een spaarrekening bij Belfius. In dit geval wordt de vergoeding vastgelegd op €11.155 (saldo van de rekening) + 2 x €1.500 (2 kinderen ten laste), ofwel een totale vergoeding van €14.155. Zijn de 2 kinderen zelf ook houder van een spaarrekening bij Belfius, dan bedraagt de totale vergoeding €17.155.

Aan wie wordt de vergoeding gestort?


U bent vrij om de begunstigde van uw keuze aan te duiden.

Vanaf het ogenblik dat Belfius Bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden, contacteren we de familie. De naasten moeten de bank de volgende documenten bezorgen:

  • een medische verklaring van het overlijden ten gevolge van een ongeval, of een kopie van het proces-verbaal dat de omstandigheden van het overlijden beschrijft
  • een erfrechtverklaring (uitgegeven door het bestuur van de registratie of de notaris)
  • een uittreksel uit de overlijdensakte afgegeven door de burgerlijke stand

De vergoeding is niet belastbaar, maar wel onderworpen aan successierechten.

Wat is onder andere niet gedekt?


Wordt onder andere niet gedekt door de verzekering: een ongeval dat:

  • zich voordoet terwijl de verzekerde een privévliegtuig bestuurt of de volgende luchtsporten beoefent: parachutespringen, parasailing, ballonvaart, zweefvliegen, paragliden, bungeejumpen, deltavliegen, ULM of soortgelijke sporten
  • zich voordoet als gevolg van de deelname van de verzekerde als bestuurder, piloot of passagier aan elk soort snelheidswedstrijd met land-, zee-, rivier- of luchtvoertuigen
  • zich voordoet wanneer de verzekerde zich bevindt in een staat van krankzinnigheid, dronkenschap of alcoholische intoxicatie, of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van andere substanties dan alcohol (zoals drugs), behalve als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die staat en het ongeval

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kan de volledige lijst hiervan terugvinden in het informatiedocument (IPID) en in de algemene voorwaarden van de verzekering Belfius Deposit Cover.

Documenten


Alvorens het verzekeringscontract te ondertekenen, is het belangrijk dat u kennisneemt van de volgende documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden ook op elk moment raadplegen via uw Belfius-app of Belfius Direct Net (in ‘Mijn documenten’).

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de teksten op belfius.be.

Belfius Deposit Cover is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht, gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0037.

Onze dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen staan klaar om u te helpen. Hoe klacht indienen?