1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten
  5. De regels van de overheidsopdrachten

De regels van de overheidsaankoop

Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten in werking. Ze heeft zowel betrekking op de klassieke sectoren als de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (speciale sectoren). Met de hervorming streeft de Staat naar vereenvoudiging en een makkelijkere toegang van kmo’s tot de overheidsopdrachten.

Een bijzondere wetgeving

De regelgeving op de overheidsopdrachten is een bijzondere wetgeving die afwijkt van het gemene contractenrecht. Het algemene belang (aanbestedende overheid) heeft de bovenhand op het particuliere belang (opdrachtnemer).

Waarover gaat het?

"Wanneer een aanbestedende overheid een beroep doet op een onderneming en met haar een overeenkomst aangaat voor de uitvoering van werken, de levering van goederen of het verlenen van diensten, worden de rechtsbetrekkingen die tussen de "medecontractanten" tot stand komen, door een bijzondere wetgeving geregeld, d.w.z. door regels die afwijken van het gemene contractenrecht (uit het Burgerlijk Wetboek), en vallen onder het administratief recht, dat bepaald wordt door de basisregel van de veranderlijkheid van de contracten, die de aanbestedende overheid de mogelijkheid biedt om eenzijdig de bedingen van een overeenkomst te wijzigen, in voorkomend geval na compensatie."

De regels van de overheidsopdrachten

De wetgeving op de overheidsopdrachten is gebaseerd op 2 wetten en 3 Koninklijke Besluiten.

Basisregels (klassieke en speciale sectoren)

De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Regels inzake rechtsbescherming (klassieke en speciale sectoren + sectoren defensie en veiligheid)

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze wet biedt de inschrijvers de mogelijkheid om het resultaat en de motivering van de beoordeling van hun offerte te kennen en geeft hen rechtsmiddelen in het geval dat de administratie de op haar wegende verbintenissen niet zou nakomen.

Plaatsingsregels

Klassieke sectoren

Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Dit Koninklijk Besluit stemt overeen met het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken.

Speciale sectoren

  • Overheidsbedrijven: het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in speciale sectoren. Dit Koninklijk Besluit stemt overeen met het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.
  • Privébedrijven die bijzondere en exclusieve rechten genieten (aanbestedende entiteiten): het Koninklijk Besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Dit Koninklijk Besluit vervangt het Koninklijk Besluit van 18 juni 1996.

Algemene uitvoeringsregels (klassieke en speciale sectoren)

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Dit Koninklijk Besluit voegt de specifieke voorschriften in verband met de uitvoering van de overheidsopdrachten in één tekst samen en vervangt het huidig Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en de bijlage ervan, met daarin het bijzonder bestek

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !