1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. De aanbestedende overheden
 5. Federale structuur

Federale structuur

De Belgische federale structuur bestaat uit de Belgische Staat (Federale overheid), de drie gemeenschappen en de drie gewesten. Al deze entiteiten staan op voet van gelijkheid en elk heeft zijn eigen bevoegdheden.

Deze entiteiten beschikken over ruime mogelijkheden om overheidsinstellingen en zelfs overheidsbedrijven te creëren in de domeinen waarvoor zij bevoegd zijn.

Federale overheid

Potentieel: in boekjaar 2011 gaven de federale overheid en parafederale organisaties naar schatting 3,681 miljard euro uit in het kader van openbare aanbestedingen. 3,091 miljard euro daarvan werd besteed aan goederen en diensten. 590 miljoen euro waren investeringen in onroerende activa.

 • De federale staat is bevoegd voor alles wat te maken heeft met het algemene belang: financiën, leger, justitie, sociale zekerheid… En ook voor wat niet uitdrukkelijk valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten.
 • 13 ministers en 6 staatssecretarissen bepalen het beleid. 13 federale overheidsdiensten (FOD’s) plus het ministerie van Defensie en 3 Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s) geven uitvoering aan het beleid.

Enkele voorbeelden van entiteiten die ressorteren onder de federale overheid:

 • instellingen van openbaar nut: Regie der Gebouwen, Koninklijke Muntschouwburg, Nationale Delcrederedienst en Participatiefonds
 • openbare instellingen van sociale zekerheid: Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Pensioenen
 • overheidsbedrijven: bpost, Belgacom, NMBS, Infrabel, Belgocontrol
 • andere instellingen: ASTRID, Nationale Loterij, APETRA

Gewesten en gemeenschappen

Potentieel: in boekjaar 2011 gaven de gewesten en de gemeenschappen samen naar schatting 8,720 miljard euro uit in het kader van openbare aanbestedingen. 5,970 miljard euro daarvan werd besteed aan goederen en diensten. 2,750 miljard euro waren investeringen in onroerende activa.

Gewesten

 • De 3 gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn bevoegd voor plaatsgebonden aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, economie, landbouw, openbare werken en buitenlandse handel.

Enkele voorbeelden van entiteiten die ressorteren onder de gewestelijke overheid:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, NV Haven van Brussel, Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel, MIVB, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest: De Lijn, VDAB, Flanders Investment & Trade, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), Watergroep, Aquafin, Luchthaven Oostende en Antwerpen
 • Waals Gewest: Société wallonne de l’eau, Société wallonne du Logement, Port autonome de Liège, de Charleroi, de Namur et du Centre et de l’Ouest, Société régionale d’investissement de Wallonie, Société régionale wallonne du transport

Goed om te weten: de bevoegdheden van de gewesten kunnen niet ingeperkt worden door de federale overheid.

Gemeenschappen

De 3 gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap) zijn bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden, zoals onderwijs, cultuur, welzijn en sport.

Enkele voorbeelden van entiteiten die ressorteren onder elke gemeenschap:

 • Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse Radio en Televisie, VZW deSingel, Vlaamse Opera, Luchthaven Oostende en Antwerpen, Aquafin
 • Franse Gemeenschap: Office de la naissance et de l’enfance, Université de Liège, Radio-télévision belge de la Communauté française
 • Duitstalige Gemeenschap: Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Goed om te weten: de bevoegdheden van de gemeenschappen kunnen niet ingeperkt worden door de federale overheid.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !

Uitbreiding VLOOT

De Vlaamse overheidsrederij VLOOT nam vorig jaar dankzij Belfius Lease vier nieuwe beloodsingsschepen in gebruik.

Opgelet!

In Vlaanderen zijn de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen samengesmolten. In Vlaanderen heeft men dus één parlement en één regering. Indien u echter een geschil heeft met de Vlaamse overheid is het belangrijk dat u niet "de Vlaamse Overheid" dagvaardt, doch wel de juiste rechtspersoon (naar gelang van het geval het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap of de betrokken regionale entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid.