Welke verplichtingen heb ik als ik de erfenis aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Als u beslist om de erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, is het uiterst belangrijk dat u geen handeling stelt, waaruit kan worden opgemaakt dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt. Veiligheidshalve onderneemt u het best niets met de goederen van de nalatenschap, tenzij het zeer dringend is.

Ter herhaling: de inventaris van de nalatenschap is een lijst met de beschrijving en raming van de goederen uit de erfenis. De inventaris wordt opgesteld bij notariële akte en vermeldt alle goederen of schulden waaruit de nalatenschap van de overledene bestaat.

Wat u mag doen
  • In het huis van de overledene dringende herstellingen laten uitvoeren, maar alleen als dat bedoeld is om de belangen van de erfgenamen te vrijwaren.
  • Abonnementen opzeggen (tijdschriften, televisie, internet...)
  • Bederfelijke voedingswaren weggooien
Wat u niet mag doen
  • Het huis leegmaken of de wagen (of andere waardevolle spullen) van de overledene verkopen, wat betekent dat u activa uit de nalatenschap haalt ten nadele van eventuele schuldeisers en en dat u de erfenis zuiver aanvaardt.
  • De onroerende voorheffing voor de overledene betalen, tenzij het om een dringende schuld gaat.
  • Een geblokkeerde kluis leegmaken is strafbaar volgens de wet. Alleen na ontvangst van het attest of de akte van erfopvolging en nadat de Administratie van Btw, Registratie en Domeinen verwittigd werd, kan de bank de kluis vrijgeven (ten vroegste na vijf dagen). Het in ontvangst nemen van de inhoud van een kluis wordt beschouwd als een daad van aanvaarding van de nalatenschap.