Kan ik mijn goederen nalaten aan wie ik zelf wil?

Ja en neen. Met een testament beslist u (slechts) voor een stuk zelf hoe u uw erfenis verdeelt.

U moet rekening houden met uw reservataire erfgenamen, die recht hebben op een 'reserve' op uw nalatenschap. Over de rest van uw goederen, het beschikbare deel, beschikt u vrij. U kan er dus om het even wie van laten profiteren.

Die 'reserve' wordt niet op uw nalatenschap berekend, maar wel op de zogenaamde 'fictieve massa'. Dat is uw nalatenschap, na betaling van de schulden, vermeerderd met bepaalde schenkingen die u bij leven deed.

Vanaf 1 september 2018 onderscheidt de wet nog 2 soorten reservataire erfgenamen:

  • uw afstammelingen
  • uw echtgeno(o)t(e)

De reserve van de langstlevende echtgeno(o)t(e)

Bent u gehuwd op het ogenblik van uw overlijden, dan heeft uw echtgenoot in principe minstens recht op het vruchtgebruik van de helft van de fictieve massa. Zijn reserve omvat bovendien altijd minstens het vruchtgebruik op uw deel van de gezinswoning en de huisraad, zelfs als de waarde daarvan hoger is dan de helft van de waarde van de fictieve massa.

De reserve – het beschikbare deel als er kinderen zijn

De ‘reserve' van uw nalatenschap komt sowieso toe aan uw kinderen of hun afstammelingen. De omvang ervan hangt vanaf 1 september 2018 niet meer af van het aantal kinderen, maar is in elk geval gelijk aan de helft van de fictieve massa. Uw beschikbare deel komt overeen met de andere helft.

Is een kind voor u overleden, dan wordt zijn deel evenredig verdeeld over zijn afstammelingen (de partner van dit kind is geen wettelijke erfgenaam en kan dus in geen geval aanspraak maken op een deel van de nalatenschap).

In principe mag u vrij beschikken over het beschikbare deel van uw nalatenschap.