Wat erft de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner?

De erfrechten van de langstlevende echtgenoot en samenwonende partner zijn de laatste jaren sterk verbeterd.

U bent gehuwd
Volgens het wettelijke erfrecht heeft de langstlevende echtgenoot altijd recht op een deel van uw nalatenschap. In principe het vruchtgebruik op uw nalatenschap, soms zelfs meer (als de overledene geen nakomelingen heeft). Ongeacht de andere erfgenamen is de langstlevende echtgenoot dus altijd mede-erfgenaam. Volgens de wettelijke erfopvolging kunnen uw andere erfgenamen in geen geval meer erven dan een deel van de nalatenschap in 'blote eigendom'.

U bent wettelijk samenwonend
U hebt een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij uw overlijden zal uw partner automatisch het vruchtgebruik op de 'preferentiële goederen' erven: de gezinswoning en de inboedel ervan. Zoals u ziet, is zijn erfdeel dus kleiner dan dat van de langstlevende echtgenoot, die minstens recht heeft op het vruchtgebruik op de hele nalatenschap, en niet alleen op de gezinswoning.

Uw andere erfgenamen erven de blote eigendom van de gezinswoning en de huisraad, evenals de volle eigendom van de andere roerende en onroerende goederen, uw schuldvorderingen en schulden. Uw partner erft dit niet, tenzij u hem bevoordeelt in een testament.

U bent feitelijk samenwonend
U woont onder hetzelfde dak met iemand anders, misschien wel al heel lang, maar u hebt niet voor een officieel statuut gekozen: huwelijk of wettelijke samenwoning. In dat geval zal uw partner niet automatisch van u erven. U kunt uiteraard testamentaire beschikkingen treffen te zijnen gunste. Voor de successierechten kan dit wel vervelende gevolgen hebben, afhankelijk van het gewest.