Kan ik mijn echtgenoot en mijn kinderen onterven?

Met uw erfenis kunt u niet alles doen wat u wilt. De wet legt u bepaalde regels op.

Uw kinderen

In theorie kunt u uw afstammelingen nooit volledig onterven door derden bij testament te bevoordelen. Zij hebben immers recht op een reservatair deel. Maar met de inlassing van bepaalde clausules in het huwelijkscontract ten voordele van de langstlevende echtgenoot is het vaak mogelijk om dat verbod te omzeilen. Die maatregel treft dan wel al uw kinderen en blijft niet beperkt tot één kind in het bijzonder. Als uw huwelijkscontract voorziet in de toewijzing van de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot bij de dood van een van de echtgenoten (de clausule 'langst leeft al'), dan erven uw kinderen niet uw deel van het gemeenschappelijke vermogen op het ogenblik van uw overlijden. Ze zullen de goederen die er deel van uitmaakten eventueel pas bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot erven. Voor de kinderen uit een vorig huwelijk is er een bijzondere bescherming.

Uw echtgenoot

Als u op het ogenblik van overlijden langer dan zes maanden gescheiden leefde, u of uw echtgenoot bij de rechter een afzonderlijke verblijfplaats heeft gevorderd of een vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting heeft ingeleid, en u nadien niet meer heeft samengewoond, dan kunt u uw echtgenoot volledig onterven. U moet daartoe wel een testament opstellen. Uw echtgenoot kan hetzelfde doen. Let op : al deze voorwaarden dienen vervuld te zijn.
Vordert u na een feitelijke scheiding geen afzonderlijke woonplaats voor de rechter, vraagt u de echtscheiding niet of maakt u geen testament op, dan blijft uw echtgenoot de bijzondere bescherming genieten die de wet hem of haar biedt.

Mijn wettelijk samenwonende partner

Het wettelijk erfdeel van de langstlevende wettelijk samenwonende (beperkt vruchtgebruik) is niet reservatair. U kunt dus perfect in uw testament bepalen dat dit erfdeel niet aan uw partner moet toekomen. Een andere optie is de wettelijke samenwoning beëindigen, wat heel makkelijk is, en zelfs eenzijdig kan gebeuren.