Mijn auto levert mij mooie fiscale voordelen!

Zowel de aankoop als het gebruik van uw auto kan u fiscale voordelen opleveren. Ook voor motorrijders zijn er bepaalde voordelen. Er zijn uiteraard strikte voorwaarden aan verbonden.

Beroepskosten

Als u een beroep uitoefent, hebt u automatisch recht op een forfaitair bedrag aan beroepskosten, tenzij u zelfstandige bent. Dit wettelijke forfait (berekend op basis van uw beroepsinkomsten, max. 3 590 euro voor het inkomstenjaar 2010) omvat alle beroepskosten, ook die welke aan het beroepsmatig gebruik van uw auto zijn verbonden.
U kunt ook opteren voor de aangifte van de werkelijke beroepskosten, die uit twee categorieën bestaan:

 • de kosten voor woon-werkverkeer,
 • de andere beroepsmatige autokosten.

Woon-werkverkeer

Indien u uw werkelijke beroepskosten bewijst, kunt u onder bepaalde voorwaarden een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken voor de autokosten die verband houden met uw woon-werkverkeer.

Voorwaarden

Er zijn drie voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro:

 • verplaatsingen: afgelegde kilometers tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling;
 • autotype: het voertuig moet een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zijn;
 • eigendom van de auto: de auto moet als uw eigendom kunnen worden beschouwd. Dat is het geval wanneer de auto:
   
  • uw eigendom is;
  • op uw naam is ingeschreven bij de D.I.V.;
  • eigendom is van uw huwelijkspartner, uw wettelijk samenwonende partner, uw vader of moeder en op haar of zijn naam is ingeschreven bij de D.I.V.;
  • door u duurzaam geleased of gehuurd wordt;
  • eigendom is van uw werkgever of van uw vennootschap.

Kosten inbegrepen in het forfait

Dit forfait omvat de volgende kosten: de afschrijving van de auto, de verzekeringspremie, de belastingen, de huur van een garage, de kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren ...
De financieringskosten en de kosten van een mobilofoon zijn niet inbegrepen in het forfait: u mag deze kosten aan het forfait toevoegen volgens de hieronder vermelde regels.

Andere verplaatsingen

Indien u opteert voor het stelsel van de werkelijke kosten, zijn de andere autokosten dan die welke verband houden met het woon-werkverkeer, aftrekbaar voor 75% van het beroepsgedeelte.

75%-regel

De beroepsverplaatsingen omvatten bijvoorbeeld bezoeken aan klanten of patiënten, verplaatsingen om een beroepsopleiding buiten de normale werkplek te volgen ...
De personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik of minibussen vallen onder de beperking tot 75%. De beperking geldt altijd, ongeacht of het voertuig al dan niet uw eigendom is.
De 75%-beperking is van toepassing op de volgende autokosten: de afschrijving, de verzekeringspremie, de belastingen, de huur of afschrijving van een garage, het onderhoud, de carwash, de technische controle, de parkeerkosten ...
Sinds 1 januari 2010 vallen de brandstofkosten ook onder deze 75%-beperking.

100% aftrek

De financierings- en mobilofoonkosten m.b.t. het beroepsmatig gebruik van de auto zijn voor 100% aftrekbaar.

Autofinanciering: aftrekbare intrest

Als u een lening bent aangegaan om een auto te kopen, bevat de maandelijkse termijn de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interest. Opteert u voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten, dan is de interest m.b.t. het beroepsmatig gebruik van uw auto volledig aftrekbaar.

Voorbeeld

Op 1 februari 2010 sluit u een lening van 7 500 euro op 36 maanden af tegen een jaarlijks kostenpercentage van 5,75%. In 2010 bedraagt de totale in aanmerking te nemen interest 309,38 euro (totale intrest van de eerste 11 maanden volgens de aflossingstabel bij uw contract of op het door de bank afgeleverd fiscaal attest).

70% van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten. Voor de inkomsten van 2010 mag u dus 216,57 euro (309,38 euro * 70%) aftrekken.

Eco-bonus

Ontdek in welke gevallen u in aanmerking komt voor een Eco-bonus

Onkosten moto

Alle kosten die verband houden met dit vervoermiddel, zijn voor 100% aftrekbaar, begrensd tot het percentage beroepsmatig gebruik. U kunt echter ook opteren voor het forfait van 0,15 euro/km voor uw woon-werkverkeer, maar in dat geval omvat het forfait alle kosten die hierboven zijn opgesomd.

De kosten van specifieke uitrusting voor motors zijn eveneens aftrekbaar, op voorwaarde dat:
 • u de uitrusting hebt aangekocht in een speciaalzaak,
 • het gaat om kosten van veiligheids- of thermische kleding,
 • een factuur werd opgemaakt die het merk, het model en een beschrijving van de gekochte uitrusting vermeldt.

Kiest u voor het forfait van 0,15 euro/km, dan zijn de kosten m.b.t. de uitrusting inbegrepen bij het forfait.

Tip

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt op zijn internetsite brochures ter beschikking.