Prognoses 2020: Belgische economie

Belfius Research verwacht een matige maar aangehouden groei van de Belgische economie van 1% in 2020.


Gematigde groei onder invloed van wereldwijde handelsvertraging


Enerzijds is de gematigde groei het gevolg van de wereldwijde groei- en handelsvertraging, waar België als kleine open economie niet immuun voor is. Ons land is in het bijzonder gevoelig aan de evolutie van de exportvraag bij haar belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar meer dan 40% van de export naartoe gaat.


We verwachten een licht herstel van de Duitse economie en een aangehouden groei van de Franse en Nederlandse economie. Onze export zal hierdoor blijven groeien, maar aan een lager tempo dan voorheen.


In 2020 liggen de neerwaartse risico’s een stuk lager dan in 2019, dankzij de grotere kans op een onderhandelde Brexit eind januari 2020 en een tijdelijke pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China als gevolg van de presidentsverkiezingen in de VS.


Anderzijds staat ook de aanbodzijde van onze economie onder druk. De lage productiviteitsgroei en de vergrijzing zetten een rem op onze productiecapaciteit. Na een quasi nulgroei van de productiviteit per arbeidsuur tijdens de afgelopen vier jaren, zien we voorlopig geen factoren die deze productiviteit op een structureel hoger niveau zouden tillen in 2020. De oprukkende vergrijzing zorgt ervoor dat de beroepsbevolking demografisch quasi niet meer aangroeit. Bij een sterkere groei van de werkgelegenheid zorgt een trager groeiende beroepsbevolking voor een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt. Dit effect kan gedeeltelijk opgevangen worden door een verdere toename van de activiteitsgraad en een nog meer doorgedreven daling van de werkloosheidsgraad.

Belgische groei blijft op peil dankzij de consumptie van de gezinnen


De groei in 2020 zal, zoals ook dit jaar het geval was, voornamelijk gedreven worden door de sterke binnenlandse vraag, en dan vooral door de particuliere consumptie. De consumptiegroei wordt ondersteund door de toenemende werkgelegenheid en door de loongroei die groter is dan de inflatie, wat de koopkracht bij de gezinnen doet toenemen. De arbeidsmarkt profiteert nog van de recente verlagingen van de loonkost en van de personenbelasting in het kader van de takshift. Een afname van het consumentenvertrouwen in 2020 kan ervoor zorgen dat gezinnen een groter deel van de toename van het beschikbaar inkomen zullen sparen.


Wat de investeringen betreft, gaan we uit van een dalende groei. Een minder hoge bedrijfsrendabiliteit en een lager producentenvertrouwen omwille van verminderde afzetperspectieven zorgen voor een vertraging van de bedrijfsinvesteringen. De investeringen in woonhuizen door particulieren zullen een tijdelijke terugval kennen begin 2020 door het wegvallen van de woonbonus, gezien de ‘rush’ op de huizenmarkt eind 2019. Dit effect zal zich in de loop van het jaar herstellen aangezien de residentiële vastgoedmarkt nog steeds de wind in de rug heeft. De vraag naar vastgoed blijft immers hoog, hoewel ook strengere voorwaarden voor woonleningen voor een lichte vertraging kunnen zorgen. De overheidsinvesteringen daarentegen, kennen een lichte versnelling dankzij het Oosterweelproject in Vlaanderen en de geplande Brusselse investeringen in mobiliteit en veiligheid.


De overheidsconsumptie blijft groeien, wat voornamelijk het gevolg is van de toenemende groei van de gezondheidszorguitgaven. Door de sterke ontsporing van het overheidsbudget, dat zal uitmonden in een deficit van 2,3% van het BBP in 2020, wat bijna 11 miljard is, zal de volgende federale regering drastische besparingsmaatregelen moeten nemen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dit zal de overheidsbestedingen drukken en dus ook de economische groei.


 

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: