.

Belfius verzekerd inkomen

 

Belfius verzekerd inkomen

Bij overlijden, maar ook bij invaliditeit

De verzekering Belfius Verzekerd Inkomen dekt diverse oorzaken van overlijden en invaliditeit als gevolg van een ongeval, met name bij het beoefenen van een sport. De meeste sporten zijn gedekt, met uitzondering van bepaalde luchtsporten.

Flexibiliteit


Afhankelijk van uw behoeften kan u opteren voor een looptijd van 12 of 24 maanden.

Extra bedrag bij een verkeersongeval

De verzekering Belfius Verzekerd Inkomen is een aanvulling op de basisvergoeding bij een verkeersongeval. Onder meer ongevallen die worden veroorzaakt door dronkenschap of door het gebruik van verdovende middelen zijn niet gedekt.

.
Alvorens uw verzekering te onderschrijven, raden we u aan de financiële-informatiefiche door te nemen.

.

Belfius Verzekerd Inkomen in detail

Deze overlijdens- en invaliditeitsverzekering is gekoppeld aan uw betaalrekening bij Belfius, en garandeert een uitkering bij blijvende volledige fysieke invaliditeit of bij overlijden na een ongeval. U of de leden van uw gezin krijgen een vergoeding gedurende 12 of 24 maanden afhankelijk van de gekozen formule.

Onder "ongeval" verstaan we elke plotse en onvoorspelbare gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten de wil van de verzekerde om zijn.

Onder "blijvende volledige fysieke invaliditeit" verstaan we een vermindering van de fysieke integriteit van de verzekerde met op zijn minst 67%.

Onder "verkeersongeval" verstaan we een ongeval:

 • dat veroorzaakt wordt door een landvoertuig of
 • het gevolg is van het gebruik, als bestuurder of als passagier, van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht.

Wat dekt Belfius Verzekerd Inkomen onder meer niet

Bij wijze van voorbeeld dekt de verzekering onder meer niet een ongeval dat:

 • zich voordoet wanneer de verzekerde een privévliegtuig bestuurt of de volgende vliegsporten beoefent: valschermspringen, parasailing, luchtschip, zweefvliegen, parapente, elastiekspringen, deltavliegen, U.L.M. of vergelijkbare sporten;
 • zich voordoet als gevolg van de deelname, als bestuurder, piloot of passagier, aan gelijk welke snelheidswedstrijden met voertuigen die zich voortbewegen over land, op het water en in de lucht;
 • het gevolg is van een daad van de verzekerde die zijn fysieke integriteit opzettelijk aantast, incl. zelfmoord of poging tot zelfmoord.

Belfius Verzekerd Inkomen eindigt op uw 65ste verjaardag. Eenmaal voorbij die dag bent u niet meer verzekerd.

Elke verzekering houdt beperkingen en gevallen van uitsluiting in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de aanvullende dekkingen. U vindt de volledige lijst daarvan terug in het Informatiedocument en in de Algemene voorwaarden van de Verzekering Verzekerd Inkomen.

 

Antwoorden op vragen die u wellicht stelt

 • Hoe wordt de vergoeding berekend?


  De vergoeding is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van de 12 maanden die voorafgaan aan het ongeval, op voorwaarde dat ze gedomicilieerd zijn op de rekening waaraan u de verzekering hebt gekoppeld (of op een andere rekening bij Belfius waarvan u de houder of de medehouder bent).

  • Uw inkomsten omvatten loon, werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen enz.
  • Uw geregelde uitgaven waarvoor er een domiciliëring of een bestendige opdracht bestaat, omvatten facturen voor water, gas, elektriciteit, huur van onroerende goederen die u betrekt enz.

  De minimum- en maximumvergoeding hangen af van de gekozen formules.

    Minimumvergoeding Maximumvergoeding
  Formule 12
  De uitkering wordt gespreid over 12 maanden.

  7 500 euro

  30 000 euro
  Formule 12/24
  Bij een verkeersongeval wordt de vergoeding verdubbeld en gespreid over 24 maanden
  In de andere gevallen wordt de vergoeding gespreid over 12 maanden.

  15 000 euro
  7 500 euro

  60 000 euro
  30 000 euro
  Formule 24
  De vergoeding wordt verdubbeld en gespreid over 24 maanden.

  15 000 euro

  60 000 euro

 • Hoe wordt de vergoeding uitgekeerd?


  Afhankelijk van de formule die u hebt gekozen, krijgen u of de leden van uw gezin een vergoeding gedurende 12 of 24 maanden.

  • Bij overlijden: een eerste storting van 2 500 euro biedt u de mogelijkheid om de eerste kosten te betalen. De betaling van het saldo wordt vervolgens gelijk gespreid over 11 of 23 maanden. Zodoende kunnen de nabestaanden het hoofd bieden aan de plotse daling van het gezinsinkomen.
  • Bij blijvende volledige invaliditeit (minstens 67%): de vergoeding wordt gelijk gespreid over 12 of 24 maanden. Als de volledige invaliditeit nog niet werd vastgesteld, kunnen er voorschotten worden gekregen bij een vermoeden van ernstige medische problemen.

  Als de rekening geopend is op naam van diverse natuurlijke personen, wordt de uitgekeerde vergoeding proportioneel verminderd tot het aantal medehouders, inclusief het minimum en het maximum per rekening.

  Voor meer details over de storting van de premie verwijzen we naar het Informatiedocument (IPID) en Algemene voorwaarden van de Verzekering Verzekerd Inkomen.

 • Vanaf 23,49 euro per jaar


  Jaarpremie: vanaf 23,49 euro per jaar en per betaalrekening

  Afhankelijk van de gekozen formule bedraagt de jaarpremie:

   
  Formule 12
  De vergoeding wordt gespreid over 12 maanden

  23,49 euro
  Formule 12/24
  De vergoeding wordt gespreid over 24 maanden bij een verkeersongeval
  De vergoeding wordt gespreid over 12 maanden in de andere gevallen

  30,99 euro
  Formule 24
  De vergoeding wordt gespreid over 24 maanden

  38,49 euro

  De verzekering wordt onderschreven op jaarbasis. Het bedrag van de premie wordt jaarlijks automatisch van uw betaalrekening in mindering gebracht.

  De waarborg gaat in de dag na de datum van de ondertekening van het toetredingsformulier, maar ten vroegste vanaf de betaling van de eerste premie door aanrekening op de betaalrekening. De waarborg wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.


 • Formaliteiten bij overlijden of invaliditeit


  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden van de verzekerde, contacteert het de begunstigden.

  Als het overlijden het gevolg is van een ongeval, dan moeten de nabestaanden de volgende documenten bezorgen aan de bank:

  • De medische overlijdensverklaring
  • De erfopvolging (erfrechtverklaring of attest van erfopvolging)
  • Het uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door de burgerlijke stand

  Bij overlijden wordt de vergoeding uitgekeerd:

  • In de eerste plaats aan de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden, niet gescheiden van tafel en bed)
  • Vervolgens aan de kinderen van de verzekerde en de andere nakomelingen bij plaatsvervulling
  • Zo niet aan de erfgenamen in opgaande lijn
  • Ten slotte aan de rechthebbenden

  Wil u die volgorde eventueel veranderen of eventueel een of meer andere personen als begunstigde(n) aanduiden op het ogenblik dat u de verzekering afsluit? Dat kan. De begunstigde(n) kan (kunnen) op elk moment gewijzigd worden (mits de toestemming wordt verkregen van de aanvaardende begunstigde) in uw Belfius-kantoor.

  In geval van blijvende volledige invaliditeit, bent (u) de verzekerde de begunstigde.

  In dat geval moet u:

  • het ongeval aangeven bij een van de kantoren van Belfius Bank
   zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat het ongeval zich heeft voorgedaan;
  • Uw arts het formulier laten invullen en ondertekenen dat u ter beschikking zal worden gesteld waarin wordt verklaard dat de aangegeven invaliditeit gelinkt is aan het ongeval.

  Als verzekerde moet u zich onderwerpen aan alle medische controles van de adviserend geneesheer van de verzekeraar.

Nuttige documenten en informatie

Belfius Verzekerd Inkomen is een ongevallenverzekering die voorziet in de uitkering van een vergoeding die gewaarborgd is gedurende 12 of 24 maanden in de twee volgende gevallen, nl. overlijden door een ongeval of blijvende volledige ongeschiktheid na een ongeval (voor minstens 67%).

Alvorens het contract te ondertekenen, leest u best deze documenten:

De algemene en de bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor een individuele offerte kan u zich altijd rechtstreeks tot uw Belfius-kantoor wenden. Deze informatie werd opgesteld rekening houdend met de fiscale regels die van kracht waren op 1 februari 2023.

U kan ook op elk moment de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden van uw contract raadplegen in uw Belfius app of in Belfius Direct Net ("Mijn documenten").

Belfius Verzekerd Inkomen is een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

Onze Klachtendienst, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen. Hoe kan u een klacht indienen??