Belfius Verzekerd Inkomen

Uw verzekering Verzekerd Inkomen

Financiële zekerheid voor u en uw dierbaren

Gekoppeld aan de betaalrekening van uw keuze

Verzekerd inkomen gedurende 12 of 24 maanden

Vanaf 23,49 euro per jaar

Verzekering Verzekerd Inkomen

Deze verzekering, gekoppeld aan uw betaalrekening, garandeert een uitkering bij een ongeval met overlijden of blijvende volledige invaliditeit tot gevolg. U (of uw gezinsleden) ontvangen 12 of 24 maanden lang een vervangingsinkomen, volgens de gekozen formule.

De oplossing is ideaal …

 • Als u een betaalrekening bij Belfius hebt.
 • Als u een formule zoekt die aangepast is aan de inkomsten en uitgaven van uw gezin.

In detail

 • Voor wie?

  U kunt deze verzekering ongeacht uw statuut (loontrekkende, zelfstandige of vrije beroeper) afsluiten, op voorwaarde dat u een betaalrekening hebt bij Belfius en dat u er uw inkomsten en uitgaven op domicilieert.

  Minder dan 30 jaar? Dan is uw verzekering (Formule 12/24) het 1e jaar gratis.

 • Vergoeding bij een ongeval

  Voor de berekening van de vergoeding gaan we uit van uw inkomsten en uitgaven, op voorwaarde dat ze gedomicilieerd zijn op de rekening waaraan u de verzekering koppelt:

  Uw inkomsten:
  • salarissen (met inbegrip van vakantiegeld en bonussen);
  • vervangingsinkomens (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van ziekte- of invaliditeitsverzekering);
  • kinderbijslag;
  • inkomsten van zelfstandigen of vrije beroepers (forfaitair: zes keer de sociale bijdragen van de laatste vier kwartalen).
  Uw regelmatige uitgaven die per domiciliëring of via een doorlopende betalingsopdracht betaald worden:
  • facturen voor water, gas, elektriciteit, teledistributie en telefoon;
  • huur van onroerende goederen;
  • premies voor schadeverzekeringen afgesloten via Belfius.

  De minimale en maximale vergoeding hangt af van de gekozen formule.

  U kiest zelf of u de uitkering 12 of 24 maanden wil krijgen en of u een aanvullende dekking wil bij een verkeersongeval.

    Minimale vergoeding Maximale vergoeding
  Formule 12
  De uitkering wordt gespreid over 12 maanden.
  7 500 euro
  30 000 euro
  Formule 12/24
  Uitkering, gespreid over 12 maanden
  Dubbele uitkering, gespreid over 24 maanden bij een verkeersongeval
  7 500 euro

  15 000 euro
  bij een verkeersongeval
  30 000 euro

  60 000 euro
  bij een verkeersongeval
  Formule 24
  Dubbele uitkering, gespreid over 24 maanden
  15 000 euro
  60 000 euro

 • Vanaf 23,49 euro per jaar

  U kiest zelf of u 12 of 24 maanden lang in een vergoeding voorziet en of u een aanvullende dekking wilt bij een verkeersongeval.

  Volgens de gekozen formule ontvangen u en uw gezinsleden een enkele of dubbele vergoeding gedurende 12 of 24 maanden. Bij de formule 12/24 verdubbelt de vergoeding bij een verkeersongeval en wordt de uitbetaling over 24 maanden gespreid.

  • Bij overlijden: om de eerste grote kosten te kunnen betalen, wordt 2 500 euro uitgekeerd. Daarna wordt het rest in gelijke schijven uitbetaald, gespreid over 11 of 23 maanden. Zo kunnen de nabestaanden het plotse wegvallen van het gezinsinkomen opvangen.
  • Bij volledige blijvende invaliditeit (min. 67 %): de vergoeding wordt in gelijke delen uitgekeerd, gespreid over 12 of 24 maanden. Als de volledige invaliditeit nog niet is vastgesteld, zijn er voorschotten mogelijk bij een ernstig medisch vermoeden.

  De voordelige jaarlijkse premie hangt af van de gekozen formule. Ze bedraagt:

   
  Formule 12
  De uitkering wordt gespreid over 12 maanden.
  23,49 euro
  Formule 12/24
  De uitkering wordt gespreid over 12 maanden, en 24 maanden bij een verkeersongeval.
  30,99 euro
  Formule 24
  De uitkering wordt gespreid over 24 maanden.
  38,49 euro

  De verzekering wordt afgesloten op jaarbasis. Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt elk jaar automatisch van uw betaalrekening afgehouden.

 • Formaliteiten bij een overlijden

  Zodra Belfius op de hoogte is gebracht van het overlijden van de verzekerde, contacteert de bank de familie.

  Als het overlijden het gevolg is van een ongeval, dienen de nabestaanden ons de volgende documenten te bezorgen:
  • een medische overlijdensverklaring;
  • een akte of attest van erfopvolging;
  • een uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de burgerlijke stand.
  Bij een overlijden wordt de vergoeding betaald aan:
  • eerst de partner (niet uit de echt gescheiden, niet gescheiden van tafel en bed);
  • daarna de kinderen en andere nakomelingen bij plaatsvervulling;
  • als die er niet zijn, de erfgenamen in opgaande lijn;
  • en tot slot de rechthebbenden.

  U kunt deze volgorde wijzigen of eventueel één of meerdere andere personen als begunstigde aanduiden wanneer u de verzekering afsluit. De begunstigde(n) kunt u steeds wijzigen in uw Belfius-kantoor. Bij blijvende invaliditeit bent u de begunstigde.

Goed om weten

 • Algemene uitsluitingen en beperkingen

  • Ongevallen veroorzaakt door:
   • (burger)oorlog of gelijkaardige feiten
   • oproer of collectieve gewelddaden
   • (poging tot) zelfmoord
   • een wijziging in de atoomkernstructuur
   • gelijk welke bron van ioniserende straling
  • Ongevallen waarbij de verzekerde:
   • zich vrijwillig blootstelt aan een uitzonderlijk gevaar
   • zich misdadig gedraagt
   • zich in een staat van geestesstoornis, dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt, of in een gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken (bv; verdovende middelen)
   • een privévliegtuig bestuurt
   • een luchtsport beoefent
   • als bestuurder, piloot of passagier deelneemt aan snelheidswedstrijden met landvoertuigen of (lucht)vaartuigen

  Ook ongevallen veroorzaakt door terrorisme zijn gedekt, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 over de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

  Eventuele blijvende invaliditeiten die reeds bestaan op de dag van het ongeval, komen niet in aanmerking voor het bepalen van de minimum invaliditeitsgraad van 67 %.

  We raden u aan om onze algemene voorwaarden door te nemen en de uitsluitingen en beperkingen grondig te lezen.

 • Nuttige informatie en documenten

  De waarborg wordt van kracht de dag na de ondertekening van het toetredingsformulier, maar ten vroegste vanaf de betaling van de eerste premie. Hij wordt jaarlijks stilzwijgend voor één jaar verlengd.

  Belfius Verzekerd Inkomen is een collectieve polis naar Belgisch recht die door Belfius Bank werd aangegaan bij Belfius Insurance NV, Galileelaan 5, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.