Belfius-Cover

Uw verzekering Betaalrekening

Financiële zekerheid voor uw naaste familieleden

Gekoppeld aan een rekening naar keuze

Dubbele vergoeding in geval van verkeersongeval

Slechts 3,99 euro per jaar

Verzekering Betaalrekening

Dankzij deze aan uw betaalrekening gekoppelde verzekering krijgen uw naaste familieleden een vergoeding als u overlijdt door een ongeval. Het bedrag hangt af van het saldo op uw rekening, met een minimum van 1 250 euro.

De oplossing voor u als u…

 • een betaalrekening bij Belfius Bank bezit
 • uw naaste familieleden financieel wilt beschermen

In detail

 • Online aanvragen

  Sluit uw verzekering in een oogwenk online af.
  • U kiest zelf de betaalrekening bij Belfius waaraan u de verzekering koppelt.
  • Geen medische formaliteiten bij het afsluiten.
  • De jaarlijkse verzekeringspremie gaat automatisch van uw rekening op 1 januari.

  Het eerste jaar (voor de periode tot 31 december) betaalt u minder. De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering.

 • Slechts 3,99 euro per jaar

  Jaarpremie: 3,99 euro per rekening

  Dit bedrag wordt elk jaar automatisch afgehouden van uw betaalrekening op 1 januari. U hoeft er dus niet meer naar om te kijken.

  Het eerste jaar (voor de periode tot 31/12) kunt u enkele maanden gratis krijgen.

  Sluit u de verzekering af … dan betaalt u (voor de periode tot 31/12 ) slechts …
  tussen 1 januari en 31 maart 2,99 EUR
  tussen 1 april en 30 juni 1,99 EUR
  tussen 1 juli en 30 september 0,99 EUR
  tussen 1 oktober en 31 december gratis

  De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering

 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden, nemen we contact op met de familie.

  De naaste familieleden moeten de bank de volgende documenten bezorgen:
  • verklaring van overlijden door ongeval;
  • medisch attest overlijden;
  • verklaring of akte van nalatenschap (opgesteld door de administratie van de Registratie of door de notaris);
  • uittreksel uit de overlijdensakte.

Inbegrepen waarborgen

 • Vergoeding bij overlijden door een ongeval

  Overlijdt u door een ongeval, dan garandeert uw verzekering Betaalrekening uw naaste familieleden een vergoeding die overeenstemt met het saldo op uw betaalrekening de dag vóór het ongeval, met een minimum van 1 250 euro per rekening – ook al is uw saldo lager – en een maximum van 50 000 euro per rekening.

  Als u overlijdt door een verkeersongeval, verdubbelt Belfius de vergoeding. Het maximumbedrag blijft 50 000 euro.

  Samen kunnen de vergoedingen oplopen tot maximaal 150 000 euro als u meerdere verzekeringen Betaalrekening aan meerdere betaalrekeningen koppelt.

  Deelt u een betaalrekening met andere personen, dan wordt de vergoeding evenredig met het aantal mederekeninghouders verlaagd, ook het minimum- en maximumbedrag. U kunt dat vermijden: sluit meerdere verzekeringen af die aan de gemeenschappelijke rekening gekoppeld zijn, meer bepaald één verzekering per mederekeninghouder. Zo krijgt u toch een volledige vergoeding. Maak daarvoor een afspraak in uw kantoor.

  • Een voorbeeld:
   De heer Peeters heeft een verzekering betaalrekening afgesloten die gekoppeld is aan zijn Belfius-betaalrekening, waarvan hij de enige houder is. Hij overlijdt na een val. Op de dag vóór zijn overlijden staat er 250 euro op zijn betaalrekening. Belfius garandeert de begunstigden de uitbetaling van een vergoeding die gelijk is aan het saldo op de rekening (met een minimum van 1 250 euro). De vergoeding bedraagt hier 1 250 euro. Als hij overleden zou zijn door een verkeersongeval, had Belfius de vergoeding verdubbeld tot 2 500 euro.

  De vergoeding is onbelast, maar er zijn wel successierechten op verschuldigd.

 • Begunstigden

  De vergoeding wordt uitgekeerd aan de overlevende houder(s) die niet als verzekerde(n) kan (kunnen) beschouwd worden.

  Bij ontstentenis wordt de vergoeding, tenzij anders bepaald, uitgekeerd in onderstaande volgorde:
  • aan uw echtgenoot (niet uit de echt gescheiden, noch gescheiden van tafel en bed);
  • is die er niet, dan aan uw kinderen en andere nakomelingen die hen vertegenwoordigen;
  • zijn die er niet, dan aan uw voorouders;
  • en in het andere geval aan uw rechthebbenden.

  Wenst u deze volgorde te wijzigen of een of meer andere begunstigden aan te wijzen op het ogenblik dat u de verzekering afsluit ? Dat kan. U kunt de begunstigde(n) op elk moment wijzigen in uw Belfius-kantoor.

Uitsluitingen en beperkingen


 • Ongevallen veroorzaakt door:
  • (burger)oorlog of gelijkaardige feiten
  • oproer of collectieve gewelddaden
  • (poging tot) zelfmoord
  • een wijziging in de atoomkernstructuur
  • gelijk welke bron van ioniserende straling
 • Ongevallen waarbij de verzekerde:
  • zich vrijwillig blootstelt aan een uitzonderlijk gevaar
  • zich misdadig gedraagt
  • zich in een staat van geestesstoornis, dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt, of in een gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken (bv; verdovende middelen)
  • een privévliegtuig bestuurt
  • een luchtsport beoefent
  • als bestuurder, piloot of passagier deelneemt aan snelheidswedstrijden met landvoertuigen of (lucht)vaartuigen

Ook ongevallen veroorzaakt door terrorisme zijn gedekt, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 over de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

We raden u aan om onze algemene voorwaarden door te nemen en de uitsluitingen en beperkingen grondig te lezen.

Documenten en nuttige informatie


Belfius Cover is een verzekering overlijden bij ongeval, gekoppeld aan een betaalrekening. De verzekering wordt afgesloten voor de periode van één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens voor één jaar stilzwijgend verlengd. De waarborg wordt van kracht de dag na de ondertekening van het toetredingsformulier, maar ten vroegste vanaf de betaling van de eerste premie of vanaf de bevestiging van de onderschrijving van de verzekering op de rekeninguittreksels.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Belfius-Cover is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?