Belfius Cover Beleggingen

 

Belfius Cover Beleggingen

 
 

Wat is Belfius Cover Beleggingen?


Het is een overlijdensverzekering bij een ongeval. Ze is gelinkt aan een effectendossier of aan een termijnrekening, en biedt uw naasten een vergoeding als u overlijdt ten gevolge van een ongeval. Het bedrag hangt af van de waarde van uw effectendossier of van uw termijnrekening.

Hoe kan ik Belfius Cover Beleggingen afsluiten?


U kan deze verzekering afsluiten in kantoor.

Ze wordt telkens op 1 juli stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. De premie wordt automatisch ingehouden van uw gekoppelde centralisatierekening.

De waarborg begint te lopen op de dag na de dag van ondertekening van het aanvraagformulier, maar ten vroegste vanaf de dag van betaling van de eerste premie via domiciliëring.

Verzekering beschikbaar voor €12,99/jaar


Jaarlijkse premie: €12,99 per effectendossier/termijnrekening

Het eerste jaar (voor de periode tot 30 juni) kan u profiteren van een aanbieding waarbij u meerdere maanden cadeau krijgt.

Als u de verzekering afsluit…
Betaalt u (voor de periode tot 30 juni)…
tussen 1 juli en 30 september
€9,74
tussen 1 oktober en 31 december
€6,49
tussen 1 januari en 31 maart
€3,24
tussen 1 april en 30 juni
€0
De eerste premie wordt ingehouden van uw centralisatierekening.
Als u de verzekering afsluit…
Betaalt u (voor de periode tot 30 juni)…
tussen 1 juli en 30 september
€9,74
tussen 1 oktober en 31 december
€6,49
tussen 1 januari en 31 maart
€3,24
tussen 1 april en 30 juni
€0
De eerste premie wordt ingehouden van uw centralisatierekening.

Welke waarborgen zijn inbegrepen?


Als u overlijdt ten gevolge van een ongeval, garandeert de verzekering Belfius Cover Beleggingen uw naasten een vergoeding van 30% van de waarde van de effecten in uw effectendossier of van het saldo van uw termijnrekening. Deze vergoeding bedraagt minimum €2.500 en maximum €25.000 per rekening, en maximum €100.000 per verzekerde, ongeacht het aantal effectendossiers of het aantal effectenrekeningen waarvoor de verzekerde een verzekering heeft.

Voorbeeld

Meneer Moons overlijdt ten gevolge van een ongeval. Hij heeft een verzekering die gelinkt is aan een effectendossier van zijn keuze, waarvan hij de enige titularis is. Op de vooravond van zijn overlijden bedraagt de totale waarde van de effecten in het effectendossier €80.000. Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan 30% van deze waarde, wat overeenkomt met €24.000.

Aan wie wordt de vergoeding gestort?


U bent vrij om de begunstigde van uw keuze aan te duiden.

Vanaf het ogenblik dat Belfius Bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden, contacteren we de familie. De naasten moeten de bank de volgende documenten bezorgen:

  • een medische verklaring van het overlijden ten gevolge van een ongeval, of een kopie van het proces-verbaal dat de omstandigheden van het overlijden beschrijft
  • een erfrechtverklaring (uitgegeven door het bestuur van de registratie of de notaris)
  • een uittreksel uit de overlijdensakte afgegeven door de burgerlijke stand

De vergoeding is niet belastbaar, maar wel onderworpen aan successierechten.

Wat is onder andere niet gedekt?


Wordt onder andere niet gedekt door de verzekering: een ongeval dat:

  • zich voordoet terwijl de verzekerde een privévliegtuig bestuurt of de volgende luchtsporten beoefent: parachutespringen, parasailing, ballonvaart, zweefvliegen, paragliden, bungeejumpen, deltavliegen, ULM of soortgelijke sporten
  • zich voordoet als gevolg van de deelname van de verzekerde als bestuurder, piloot of passagier aan elk soort snelheidswedstrijd met land-, zee-, rivier- of luchtvoertuigen
  • zich voordoet wanneer de verzekerde zich bevindt in een staat van krankzinnigheid, dronkenschap of alcoholische intoxicatie, of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van andere substanties dan alcohol (zoals drugs), behalve als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die staat en het ongeval

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kan de volledige lijst hiervan terugvinden in het informatiedocument (IPID) en in de algemene voorwaarden van de verzekering Belfius Cover Beleggingen.

Documenten


Alvorens het verzekeringscontract te ondertekenen, is het belangrijk dat u kennisneemt van de volgende documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden ook op elk moment raadplegen via uw Belfius-app of Belfius Direct Net (in ‘Mijn documenten’).

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de teksten op belfius.be.

Belfius Cover Beleggingen is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht, gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0037.

Onze dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen staan klaar om u te helpen. Hoe klacht indienen?