Uw verzekering Effectendossier: Belfius-Cover Beleggingen

Uw verzekering Effectendossier via Belfius

Financiële zekerheid voor uw naaste familieleden

Gekoppeld aan het effectendossier van uw keuze

Ook mogelijk: aan een termijnrekening koppelen

Slechts 12,99 euro per jaar

Verzekering Effectendossier

Deze verzekering is gekoppeld aan een effectendossier of aan een termijnrekening. Ze biedt uw naaste familieleden een vergoeding als u overlijdt door een ongeval. Het bedrag hangt af van de waarde van uw effectendossier of op uw termijnrekening.

De oplossing voor u als u…

 • houder bent van een effectendossier of een termijnrekening bij Belfius Bank
 • uw naaste familieleden financieel wilt beschermen

In detail

 • Online aanvragen

  Sluit uw verzekering in een oogwenk online af.
  • U kiest zelf de rekening waaraan u de verzekering koppelt.
  • Geen medische formaliteiten bij het afsluiten.
  • De jaarlijkse verzekeringspremie gaat automatisch van uw rekening op 1 juli. Het eerste jaar (voor de periode tot 30 juni) betaalt u minder. De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering.
 • Vergoeding bij overlijden door een ongeval

  Overlijdt u door een ongeval, dan garandeert uw verzekering Effectendossier uw naaste familieleden een vergoeding die overeenstemt met 30 % van de waarde van de effecten in uw effectendossier. De vergoeding bedraagt minimaal 2 500 en maximaal 25 000 euro per rekening en 100 000 euro per verzekerde persoon.

  Als u effecten bezit die uitgegeven zijn door Belfius Bank, worden die gewaardeerd op basis van de nominale waarde, verhoogd met de gelopen rente wanneer deze methode voordeliger uitvalt voor de verzekerde. M.a.w., de naaste familieleden ontvangen een hogere vergoeding.

  De andere effecten worden gewaardeerd op basis van de laatst gekende beurs- en wisselkoersen van de dag vóór het ongeval, met inbegrip van de uitgevoerde en niet-geboekte orders. Als er geen officiële marktwaarde bestaat, wordt de waarde bepaald op basis van de schatting van de door Belfius bepaalde koers, volgens de algemeen aanvaarde beroepsnormen.

  • Een voorbeeld:
   De heer Moons overlijdt door een ongeval. Hij had een verzekering Beleggingen afgesloten die gekoppeld was aan de effectendossier waarvan hij de enige houder was. De dag vóór het overlijden bedroeg de totale waarde van de in bewaring gegeven effecten 80 000 euro. De vergoeding bedraagt 30 % van die waarde, dus 24 000 euro.
 • Slechts 12,99 euro per jaar

  Jaarpremie: 12,99 euro per dossier/rekening.

  Dit bedrag wordt elk jaar automatisch afgehouden van uw centralisatierekening op 1 juli. U hoeft er dus niet meer naar om te kijken.

  Het eerste jaar (voor de periode tot 30/06) krijgt u deze verzekering enkele maanden gratis.

  Sluit u uw verzekering af … dan betaalt u (voor de periode tot 30/06) slechts …
  tussen 1 juli en 30 september 9,74 EUR
  tussen 1 oktober en 31 december 6,49 EUR
  tussen 1 januari en 31 maart 3,24 EUR
  tussen 1 april en 30 juni gratis

  De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering.

 • Begunstigden

  De vergoeding wordt uitgekeerd aan de overlevende houder(s) die niet als verzekerde(n) kan (kunnen) beschouwd worden.

  Bij ontstentenis wordt de vergoeding, tenzij anders bepaald, uitgekeerd in onderstaande volgorde:
  • aan uw echtgenoot (niet uit de echt gescheiden, noch gescheiden van tafel en bed);
  • is die er niet, dan aan uw kinderen en andere nakomelingen die hen vertegenwoordigen;
  • zijn die er niet, dan aan uw voorouders;
  • en in het andere geval aan uw rechthebbenden.
  Wenst u deze volgorde te wijzigen of een of meer andere begunstigden aan te wijzen op het ogenblik dat u de verzekering afsluit ? Dat kan. U kunt de begunstigde(n) op elk moment wijzigen in uw Belfius-kantoor.
 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden, nemen we contact op met de familie.

  De naaste familieleden moeten de bank de volgende documenten bezorgen:
  • verklaring van overlijden door ongeval;
  • medisch attest overlijden;
  • verklaring of akte van nalatenschap (opgesteld door de administratie van de Registratie of door de notaris);
  • uittreksel uit de overlijdensakte.

Goed om te weten

 • Algemene uitsluitingen en beperkingen

  • Ongevallen veroorzaakt door:
   • (burger)oorlog of gelijkaardige feiten
   • oproer of collectieve gewelddaden
   • (poging tot) zelfmoord
   • een wijziging in de atoomkernstructuur
   • gelijk welke bron van ioniserende straling
  • Ongevallen waarbij de verzekerde:
   • zich vrijwillig blootstelt aan een uitzonderlijk gevaar
   • zich misdadig gedraagt
   • zich in een staat van geestesstoornis, dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt, of in een gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken (bv; verdovende middelen)
   • een privévliegtuig bestuurt
   • een luchtsport beoefent
   • als bestuurder, piloot of passagier deelneemt aan snelheidswedstrijden met landvoertuigen of (lucht)vaartuigen

  Ook ongevallen veroorzaakt door terrorisme zijn gedekt, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 over de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

  We raden u aan om onze algemene voorwaarden door te nemen en de uitsluitingen en beperkingen grondig te lezen.

 • Documenten en nuttige informatie

  De waarborg wordt van kracht de dag na de ondertekening van het toetredingsformulier, maar ten vroegste na de betaling van de eerste premie door afneming van de centralisatierekening of na bevestiging van de verzekering op de rekeninguittreksels van de centralisatierekening. Hij wordt jaarlijks op 1 juli stilzwijgend voor één jaar verlengd.

  Belfius Cover is een overlijdensverzekering door ongeval naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen nv, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?