Langetermijnsparen via een tak 23-beleggingsverzekering

Belfius Funds Plan

Denk ruimer dan pensioensparen en vooral: denk ook ‘op langere termijn’. Is uw woonkrediet gedeeltelijk of volledig afbetaald, overweeg dan langetermijnsparen via een individuele levensverzekering. U kan bv. beleggen in een tak 23-beleggingsverzekering die voor een groot deel in aandelen belegt en u een potentieel hoger rendement biedt.

Belfius Funds Plan is een levensverzekering waarmee u een belastingvermindering kan genieten in het kader van langetermijnsparen.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden alvorens te beleggen . U vindt de linken naar deze documenten hieronder. Of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1) . Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze spaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de 2e graad. Een bijkomende overlijdensdekking is eveneens mogelijk.

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Funds Plan is een tak 23 levensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Fondsen van internationale fondsenbeheerders

  Gemengde fondsen

  Aandelenfondsen

  Obligatiefondsen

  Cashfonds
 • Flexibiliteit qua stortingen

  Kies zelf wanneer en hoeveel u stort, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en beperkt tot het fiscale maximum van 2.450 euro (2) /jaar. U kunt sparen door een jaarlijkse premie te storten of door regelmatig kleine stortingen te doen. Dit kan al vanaf 25 euro. De maximale premie die in aanmerking komt voor belastingvermindering hangt af van uw beroepsinkomen.

 • Contract met einddatum

  Een contract kan ten vroegste op uw 65e verjaardag eindigen, met een minimumlooptijd van 10 jaar. Vroegtijdig opvragen kan fiscaal zeer nadelig zijn (33,31% belasting bij uitstap vóór uw 60e).

  Tot vóór uw 65e verjaardag kunt u een contract openen en zo tijdens uw pensioen nog belastingvermindering genieten op voorwaarde dat u nog belastingen betaalt.

 • Fiscaliteit

  U krijgt op uw jaarlijkse stortingen in principe 30% belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen indien u voldoende netto belastbare beroepsinkomsten hebt. Als u in 2024 een belastingvermindering kunt krijgen op de maximumpremie van 2.450 euro, bedraagt uw voordeel 735 euro (te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen).
  Let op: zolang u nog een hypothecaire lening aflost voor een woning, kan dit in mindering komen van uw fiscale korf voor het langetermijnsparen en is het mogelijk dat u geen belastingvermindering kunt genieten.

  Een anticipatieve heffing op het langetermijnsparen van 10% wordt van de waarde van het contract afgehouden op uw 60e of 10 jaar na de start van het contract als u dit bent aangegaan na uw 55e. Let op: geen verhoging van uw premies vanaf de leeftijd van 55 jaar.

  Deze heffing heeft een bevrijdend karakter waardoor uw kapitaal op einddatum vrijgesteld is van elke andere heffing.

 • Bescherming van uw erfgenamen

  Bij de ondertekening van uw contract, duidt u de perso(o)n(en) aan die u wilt bevoordelen bij overlijden. Het kapitaal dat aan de begunstigde(n) wordt gestort, is de waarde van het contract op het moment van overlijden. Als u een belastingvoordeel wilt genieten op de gestorte premies, moet u uw echtgenoot, uw wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant in de 2e graad als begunstigde aanduiden.

  Kies voor extra veiligheid via een aanvullende overlijdensdekking waarbij de uitkering aan de begunstigden bij overlijden gelijk is aan 110% van de waarde van het contract met een maximum van 100.000 euro (Formule Plus 10).

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Funds Plan kan de volgende risico’s inhouden:

  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • Wisselrisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen. die ook beleggen in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) indien de vreemde munt ongunstig evolueert. Dit heeft dan een negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • Kapitaalrisico: Er is een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het onderliggend fonds.
  • Marktrisico: De onderliggende fondsen beleggen in financiële effecten (zoals aandelen en obligaties) die in waarde kunnen fluctueren. De waarde wordt onder andere beïnvloed door de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de rentevoet en de evolutie van de financiële markten.
  • Duurzaamheidsrisico's: Duurzaamheidsrisico’s verwijzen naar elke gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect zou kunnen hebben op de waarde of het rendement van de financiële instrumenten die in de portefeuille van het fonds worden gehouden. Duurzaamheidsrisico's kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld:
   • Milieu: milieugebeurtenissen kunnen materiële risico's met zich meebrengen voor de bedrijven in de portefeuille van het fonds. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz.
   • Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven omgaan met de impact die zij op de samenleving hebben. Kwesties in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid, veiligheid en risico's in verband met arbeidsomstandigheden in het algemeen, en eerbiediging van het arbeidsrecht en de mensenrechten vallen onder de sociale dimensie.
   • Governance: Deze aspecten houden verband met de bestuursstructuren van ondernemingen, zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de betrekkingen met het personeel en de bezoldiging, en de naleving van fiscale verplichtingen. Governancerisico's vloeien vaak voort uit een gebrek aan toezicht of stimulansen op het governanceniveau van een onderneming om goede bestuurspraktijken binnen de onderneming af te dwingen.

   Het duurzaamheidsrisico kan specifiek zijn voor bedrijven in portefeuille, afhankelijk van hun activiteiten en praktijken, maar het kan ook te wijten zijn aan externe factoren.
   Indien zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet bij een onderneming waarvan aandelen in portefeuille worden gehouden, zoals belastingfraude of, meer in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op de resultaten van de onderneming. Door ESG-criteria in de strategie van een bedrijf te integreren, kan de blootstelling aan duurzaamheidsrisico's worden beperkt.

 • Kosten

  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremies
  • Instapkosten: 3%
  • Afkoopvergoeding: 5% op de afkoopwaarde, 0% gedurende de laatste 5 jaar van het contract of 0% na afhouding van de taks op het langetermijnsparen.
  • Conversiekosten: 1%, met 1 gratis conversie per 12 maanden
  • Beheerskosten worden automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde. Deze zijn verschillend per intern fonds en worden vermeld in het beheersreglement.
Tactic Dynamic
 
Intekenen kan in een Belfius-kantoor
 1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.

 2. Maximum van 2.450 euro