Amerikaanse fiscale wetgeving FATCA: gevolgen


De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse fiscale wet die de fiscale vlucht wil tegengaan van VS-belastingplichtigen met financiële activa buiten de Verenigde Staten.

Sinds 1 juli 2014 verplicht FATCA niet-Amerikaanse financiële instellingen zoals Belfius om die belastingplichtigen onder hun klanten te identificeren en om de identificatiegegevens ervan samen met bepaalde bankgegevens over te maken aan de Amerikaanse fiscus.Op wie is FATCA van toepassing?


FATCA is van toepassing op alle VS-personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen. Ook bepaalde niet-Amerikaanse rechtspersonen, die geen enkele link hebben met de VS, moeten zich documenteren.Wat zijn de gevolgen voor onze VS-klanten?


Amerikaanse belastingplichtigen zijn nog altijd welkom bij Belfius, zowel voor rekeningen als spaartegoeden, indien ze de vereiste documenten voorleggen.

 • Gevolgen voor natuurlijke personen

  Natuurlijke personen met één van de volgende VS-indicatoren (die wijzen op een link met de VS) vallen onder FATCA, tenzij ze een tegenbewijs leveren:

  • staatsburger of inwoner van de VS;
  • Geboorteplaats in de VS / Amerikaanse nationaliteit;
  • verblijfplaats of postadres in de VS;
  • telefoonnummer in de VS;
  • doorlopende opdracht van een Belfius-rekening naar een rekening in de VS;
  • volmacht of handtekeningbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in de VS.

  FATCA verplicht financiële instellingen zoals Belfius om:

  1) De klanten met één van bovenstaande indicatoren te identificeren.

  2) Deze klanten te vragen om de financiële instelling bepaalde documenten te bezorgen:

  • a. Indien de klant wel degelijk een Amerikaans staatsburger of een inwoner van de VS is, moet die een ingevuld W-9-formulier met Amerikaanse TIN (Tax Identification Number) afleveren. Daarmee bevestigt de klant in de VS belastingplichtig te zijn.
  • b. Indien de klant (ondanks zijn VS-indicatoren) aangeeft toch niet belastingplichtig te zijn in de VS, moet die een ingevuld W-8BEN-formulier + aanvullende documentatie afleveren zoals hieronder beschreven:

  VS-indicatoren Dan zijn volgende documenten vereist:
  Geboorteplaats in de VS/ Amerikaanse nationaliteit
  • Een niet-Amerikaans paspoort of een ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs waaruit blijkt dat de klant staatsburger is of de nationaliteit heeft van een ander land dan de Verenigde Staten en ; een kopie van zijn attest van verlies van de Amerikaanse nationaliteit (Certificate of Loss of Nationality of the United States).
  • Verblijfplaats in de VS
  • Postadres in de VS
  • Amerikaans telefoonnummer
  • Doorlopende betalingsopdracht naar een rekening in de VS
  • Volmacht of handtekeningsbevoegdheid toegekend aan een persoon met adres in de VS
  • Voor Belgische verblijfhouders: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • Voor niet-Belgische verblijfhouders: een Certificate of Residence, uitgereikt door een gemachtigd overheidsorgaan van het rechtsgebied waar u uw verblijfplaats hebt

  3) Volgende informatie te rapporteren over de klanten die belastingplichtig in de VS zijn, via de Belgische belastingadministratie aan de Amerikaanse fiscus:

  • naam, adres, Amerikaanse TIN (Tax Identification Number);
  • rekeningnummer(s) met het saldo of de waarde van de tegoeden op de betrokken rekening(en) (bv. zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen);
  • de totale brutobedragen van de inkomsten en de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of de terugbetaling van effecten die werden betaald of gecrediteerd op de rekening(en).

  Een klant met VS-indicatoren die de gevraagde documenten niet bezorgt, zal door Belfius als VS-persoon worden beschouwd en onderhevig zijn aan rapportering.

 • Gevolgen voor rechtspersonen

  Belfius kent op basis van bepaalde indicatoren aan iedere klant een bepaald FATCA-statuut toe.

  FATCA verplicht Belfius om:

  1) De klanten met specifieke FATCA-statuten verder te identificeren.

  2) Deze klanten te vragen om de financiële instelling bepaalde documenten te bezorgen:

  Indien het statuut van de klant is: Dan zijn volgende documenten vereist:
  Amerikaanse entiteit (gevestigd, met zetel of adres in de VS) Een correct ingevuld W-9-formulier, met Amerikaanse TIN en/of de vermelding dat een vrijstelling van de FATCA-rapportering geldt.
  Financiële instelling gelokaliseerd in een niet-IGA-land Een correct ingevuld W-8BEN-E-formulier, met vermelding van het FATCA-statuut en de GIIN (Global Intermediary Identification Number).
  Passieve entiteit: niet-VS-entiteit met bruto-inkomsten in het voorafgaande kalenderjaar die voor ten minste 50% passieve inkomsten zijn (zoals o.a. dividenden, rente, huurgelden), of ten minste 50% van de activa van de niet-VS entiteit zijn op enig moment tijdens het afgelopen kalenderjaar activa die passieve inkomsten voortbrengen of met dat doel worden aangehouden. Een correct ingevuld W-8BEN-E-formulier met, indien van toepassing, vermelding van de Amerikaanse eigenaars/belastingplichtigen ('Controlling US Persons')
  Entiteit met onduidelijk statuut of waarvoor verdere informatie vereist is Een correct ingevuld W-8BEN-E-formulier, met vermelding van de relevante details.

  Volgende entiteiten te onderwerpen aan een rapportering, via de Belgische belastingadministratie naar de Amerikaanse fiscus:

  • Amerikaanse entiteiten, behalve indien ze een vrijstelling van FATCA-rapportering genieten.
  • Passieve entiteiten met Amerikaanse eigenaars/belastingplichtigen (‘Controlling US Persons’)
  • Entiteiten die Belfius de gevraagde documenten niet bezorgen

  3) Voor deze entiteiten wordt het volgende gerapporteerd:

  • naam, adres, TIN (Tax Identification Number) van zowel de entiteit, als van de eventuele ‘Controlling US Persons’;
  • rekeningnummer(s) met het saldo of de waarde van de tegoeden op de betrokken rekening(en) (bv. betaalrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen);
  • de totale brutobedragen van de inkomsten en de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of de terugbetaling van effecten die werden betaald of gecrediteerd op de rekening(en) van de entiteit.