In België werden de voorbije zomer steeds meer gekenmerkt door de klimaatverandering. Ofwel puffen we onder hittegolven, ofwel krijgen we geregeld stortbuien over ons heen. Ons systeem van waterbeheer speelt juist dan een heel belangrijke rol.
Bovendien kampen steeds meer landen, soms vrij dichtbij, met een tekort aan drinkwater. Andere landen worden dan weer het slachtoffer van rampzalige overstromingen. Volgens het World Economic Forum1 hebben 2 miljard mensen geen toegang tot veilig beheerd en drinkbaar water en hebben 3,6 miljard mensen geen toegang tot waterzuivering.

Water: een van de grootste uitdagingen voor duurzame ontwikkeling


97% van de waterreserve bevindt zich in zeeën en oceanen. Dat water is ongeschikt voor consumptie, landbouw of industriële toepassingen. 2% bestaat uit niet-beschikbaar drinkbaar water: water dat vastzit in gletsjers, poolkappen, de lucht of de bodem. Die reserves zijn erg vervuild of bevinden zich vaak te diep onder de aardoppervlakte om er tegen een betaalbare prijs uitgehaald te worden. Slechts 1% van de waterreserves is dus drinkbaar en vlot beschikbaar.


Daar komt nog de verspilling bij, en die is niet alleen het gevolg van de problemen met de distributiekanalen maar doet zich vooral voor in de landbouw en de industrie. Er is bijvoorbeeld 283 liter water nodig voor de productie van 1 kg avocado’s. De landbouwsector alleen al verbruikt 70% van de wereldwijde voorraad zoet water. Om maar een idee te geven: de jaarlijkse verspilling van voedsel (en water) komt neer op driemaal het volume van het meer van Genève!


Mogelijkheden om de waterreserves te vergroten


Er bestaan vandaag al tal van mogelijkheden om de voorraad zoet water te vergroten: door waterbehandeling, bevoorrading en vrijwaring van de reserves.


Dankzij waterbehandeling is het mogelijk om proper water te verkrijgen door de kwaliteit ervan te analyseren en het op de gepaste manier te behandelen. Men kan water ook drinkbaar maken via diverse commerciële activiteiten doorheen de kwaliteitsketen: van analyse, over filtering en zuivering tot certificering.


De waterbevoorrading berust dan weer op een duurzame infrastructuur via de uitbouw van slimme waternetwerken. Ondernemingen bedenken oplossingen voor het beheer van de afwatering, het vervoer en de opslag van water om verspilling onderweg zo veel mogelijk tegen te gaan.


Ten slotte maakt de vrijwaring van de reserves het mogelijk de productie en het verbruik te optimaliseren en de bevoorrading soepeler te laten verlopen. Het beheer van de waterlopen is daar een goed voorbeeld van. Er zijn ondernemingen die de uitdaging aangaan en die oplossingen uitwerken om te komen tot efficiëntere zoetwaterproductie en -verbruik. Dat is bijvoorbeeld het geval voor slimme landbouw, het waarnemen van meteorologische gebeurtenissen en het beperken van de gevolgen daarvan of elektriciteitsproductie met waterkracht.

Enkele bedrijven actief op het vlak van het waterbeheer2


American Water Works Association is het grootste waterdistributiebedrijf van Noord-Amerika met meer dan 14 miljoen klanten. Hun investeringsprogramma voor 2022 kwam uit op ongeveer 2,1 miljard dollar en zal wellicht groeien met 5 tot 7% op jaarbasis met het oog op de uitbouw en de modernisering van de waterdistributienetwerken, die gemiddeld 50 jaar oud zijn. De vervanging van de buizen van de distributienetten (de overstap naar plastic), nieuwe systemen voor waterdistributie en -behandeling en de digitalisering met het oog op een efficiënter beheer van de netten, zijn voorbeelden van investeringen die werden gedaan door de American Water Works Association.


Fugro is een Nederlands bedrijf dat wereldwijd marktleider is in de analyse van het aardoppervlak van de zeebodem, zowel op zee, langs de kust of op de rivieren. De stijging van de zeespiegel en de erosieverschijnselen wijzen op de grotere noodzaak aan een constante ophoging van de kustinfrastructuur, waarvoor de expertise van Fugro vereist is. Fugro is eveneens marktleider in het leveren van geotechnische diensten hogerop in de constructiefase en tijdens de exploitatie van de windmolenparken op zee. Ten slotte reikt Fugro technische oplossingen aan in het kader van de uitbouw van stedelijke infrastructuur, met name door ook aandacht te besteden aan de klimatologische veerkacht.
1 World Economic Forum, weforum.org

2 De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopbeveling.

Bronnen: Candriam
Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijk onderzoek op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen voor uw beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen dus veranderen.